دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادمشاهده لسیت دروس ارایه شده ( عمومی و غیرعمومی ) ترم اول سال تحصیلی 1399 به صورت OffLine

تفکیک بر اساس رشته تحصیلی ( دروس غیرعمومی )


تفکیک بر اساس دانشکده محل تحصیل ( دروس عمومی )