دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12414 آزمونهاي شناختي در روانشناسي پيشرفته مختلط جبل عاملي - شيدا 3 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106
1.00 1.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12415 آزمونهاي شناختي در روانشناسي پيشرفته مختلط حقايق زواره - سيدعباس 14 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105
پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105
1.00 1.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12406 آزمونهاي عيني فرافكني در روانشناسي باليني مختلط جبل عاملي - شيدا 6 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
1.00 1.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12405 آزمونهاي عيني فرافكني در روانشناسي باليني مختلط حقايق زواره - سيدعباس 14 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 110 1.00 1.00 1397/03/28 ساعت 10.50
14463 استفاده از روشهاي آماري وپژوهشي پيشرفته درروانشناسي باليني مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 27 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
12379 اصول روانشناسي باليني مختلط رضائي جمالوئي - حسن 9 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
12421 پايان نامه مختلط - 102 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
12421 پايان نامه مختلط - 102 - 0.00 4.00 - ساعت 8.00
12421 پايان نامه مختلط - 102 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
12422 پايان نامه (ادامه) مختلط - 148 - 0.00 4.00 - ساعت 8.00
12422 پايان نامه (ادامه) مختلط - 148 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
12422 پايان نامه (ادامه) مختلط - 148 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
12409 خانواده درماني مختلط عشقي نوگوراني - روناك 7 پنج شنبه 09:30 - 08:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111 1.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12410 رفتاردرماني مختلط جبل عاملي - شيدا 5 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12411 رفتاردرماني مختلط عشقي نوگوراني - روناك 11 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 120
پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 120
1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12418 روان شناسي پزشكي ونوروپسيكولوژي مختلط - 8 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12412 روانشناسي باليني كودك مختلط جبل عاملي - شيدا 23 پنج شنبه 16:20 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12416 فنون مصاحبه تشخيصي مختلط رييسي - زهره 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 110
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106
0.00 2.00 - ساعت 10.50
12417 فنون مصاحبه تشخيصي مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 4 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101
0.00 2.00 - ساعت 10.50
12407 كاربرد روشهاي روان درماني (كارآموزي فردي) مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 18 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102
0.00 2.00 - ساعت 10.50
12408 كاربرد روشهاي روان درماني (كارآموزي فردي) مختلط رييسي - زهره 0 چهارشنبه 16:20 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 110 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12413 كلياتي در مورد درمانهاي فيزيكي و دارويي در بيماريهاي تخصصي مختلط نيك يار - حميدرضا 9 چهارشنبه 09:30 - 08:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102 1.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12419 نظريه هاي روان درماني مختلط حقايق زواره - سيدعباس 16 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12420 نظريه هاي روان درماني مختلط رييسي - زهره 4 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 110 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
14524 نظريه هاي شخصيت مختلط جبل عاملي - شيدا 0 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50