دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11353 آزمونهاي شناختي در روانشناسي پيشرفته مختلط جبل عاملي - شيدا 20 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101 1.00 1.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11357 آزمونهاي شناختي در روانشناسي پيشرفته مختلط حقايق زواره - سيدعباس 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 1.00 1.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11365 آزمونهاي عيني فرافكني در روانشناسي باليني مختلط حقايق زواره - سيدعباس 24 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11369 آزمونهاي عيني فرافكني در روانشناسي باليني مختلط جبل عاملي - شيدا 24 دوشنبه 16:40 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11373 آزمونهاي عيني فرافكني در روانشناسي باليني مختلط جبل عاملي - شيدا 24 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11374 آزمونهاي عيني فرافكني در روانشناسي باليني مختلط جبل عاملي - شيدا 24 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11351 آسيب شناسي پيشرفته مختلط حقايق زواره - سيدعباس 30 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 1.00 1.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11349 استفاده از روشهاي آماري وپژوهشي پيشرفته درروانشناسي باليني مختلط - 30 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102 1.00 1.00 1396/10/21 ساعت 10.50
11364 خانواده درماني مختلط - 30 يك شنبه 12:00 - 11:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111 1.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
11368 خانواده درماني مختلط - 30 دوشنبه 12:00 - 11:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102 1.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
11377 خانواده درماني مختلط رحيمي پردنجاني - سعيد 30 سه شنبه 12:00 - 11:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 1.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
11362 رفتاردرماني مختلط - 24 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 1.00 1.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11366 رفتاردرماني مختلط - 24 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105 1.00 1.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11371 رفتاردرماني مختلط رحيمي پردنجاني - سعيد 24 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111 1.00 1.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11372 رفتاردرماني مختلط صفري دهنوي - يدالله 26 چهارشنبه 16:40 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 1.00 1.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11356 روان شناسي پزشكي ونوروپسيكولوژي مختلط - 20 دوشنبه 12:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11360 روان شناسي پزشكي ونوروپسيكولوژي مختلط مظهري - عليرضا 20 سه شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11350 روانشناسي رشد پيشرفته مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 30 يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11370 روشهاي مقدماتي تشخيص (جبراني) مختلط جمشيديان قلعه شاهي - پروين 40 دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 105
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
14427 روشهاي مقدماتي تشخيص (جبراني) مختلط رحيمي پردنجاني - سعيد 30 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101
سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11354 فنون مصاحبه تشخيصي مختلط رييسي - زهره 20 دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102
دوشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102
0.00 2.00 - ساعت 0.00
11358 فنون مصاحبه تشخيصي مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 20 سه شنبه 16:00 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102
سه شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102
0.00 2.00 - ساعت 8.00
11363 كاربرد روشهاي روان درماني (كارآموزي فردي) مختلط رييسي - زهره 24 يك شنبه 16:00 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
0.00 2.00 - ساعت 10.50
11367 كاربرد روشهاي روان درماني (كارآموزي فردي) مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 24 دوشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
0.00 2.00 - ساعت 10.50
11375 كاربرد روشهاي روان درماني (كارآموزي فردي) مختلط رييسي - زهره 24 سه شنبه 16:00 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
0.00 2.00 - ساعت 10.50
11376 كاربرد روشهاي روان درماني (كارآموزي فردي) مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 24 چهارشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111
0.00 2.00 - ساعت 10.50
11361 كلياتي در مورد درمانهاي فيزيكي و دارويي در بيماريهاي تخصصي مختلط انصاري شهيدي - مجتبي 32 سه شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 106 1.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
11378 كلياتي در مورد درمانهاي فيزيكي و دارويي در بيماريهاي تخصصي مختلط نيك يار - حميدرضا 30 چهارشنبه 12:00 - 11:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 102 1.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
11355 نظريه هاي روان درماني مختلط جبل عاملي - شيدا 22 دوشنبه 12:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11359 نظريه هاي روان درماني مختلط انصاري شهيدي - مجتبي 22 سه شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 111 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11352 نظريه هاي شخصيت مختلط جمشيديان قلعه شاهي - پروين 30 دوشنبه 12:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00