دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13457 آزمونهاي شناختي در روانشناسي پيشرفته مختلط مختاري - عباس 50 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/21 ساعت 10.50
13445 آسيب شناسي پيشرفته مختلط حقايق زواره - سيدعباس 50 چهارشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13436 استفاده از روشهاي آماري وپژوهشي پيشرفته درروانشناسي باليني مختلط رضائي جمالوئي - حسن 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/21 ساعت 10.50
13475 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13475 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13475 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
13476 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13454 خانواده درماني مختلط انصاري شهيدي - مجتبي 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
13459 رفتاردرماني مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 50 پنج شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13451 كاربرد روشهاي روان درماني (كارآموزي فردي) مختلط رييسي - زهره 50 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
13456 كلياتي در مورد درمانهاي فيزيكي و دارويي در بيماريهاي تخصصي مختلط - 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13447 نظريه هاي شخصيت مختلط جبل عاملي - شيدا 50 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
13433 روانشناسي رشد پيشرفته مختلط - 50 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50