دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11240 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 97 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11240 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 97 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11172 تاريخنگاري در ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 8 چهارشنبه 15:00 - 13:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11172 تاريخنگاري در ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 8 چهارشنبه 15:00 - 13:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11222 تحولات سياسي,اجتماعي,اداري واقتصادي ايران بعداز اسلام مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 9 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11212 جامعه شناسي تاريخي ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 8 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11212 جامعه شناسي تاريخي ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 8 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11209 جغرافياي تاريخي ايران مختلط جديدي - ناصر 8 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11209 جغرافياي تاريخي ايران مختلط جديدي - ناصر 8 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11195 رساله مختلط - 96 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11195 رساله مختلط - 96 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11197 رساله (ادامه) مختلط - 90 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11197 رساله (ادامه) مختلط - 90 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11215 روابط خارجي ايران از صفويه تاعصرحاضر مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 8 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
11164 نقدوبررسي اسناد ومتون تاريخي مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 19 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00