دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12192 پايان نامه مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12192 پايان نامه مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12193 پايان نامه (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12193 پايان نامه (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11437 تكنولوژي پلاستيك پيشرفته مختلط شاهرجبيان - حمزه 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11437 تكنولوژي پلاستيك پيشرفته مختلط شاهرجبيان - حمزه 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11416 جوشكاري مختلط منتظرالقايم - حميد 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11416 جوشكاري مختلط منتظرالقايم - حميد 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11425 رياضيات پيشرفته 1 مختلط نصوحي - رضا 7 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11440 سمينار مختلط زارع پور - حميد 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11440 سمينار مختلط زارع پور - حميد 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11419 سيستمهاي توليد صنعتي مختلط موسوي - سيد علي 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11419 سيستمهاي توليد صنعتي مختلط موسوي - سيد علي 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11413 شكل دادن فلزات مختلط هاشم زاده - مجيد 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11413 شكل دهي فلزات مختلط هاشم زاده - مجيد 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11445 فرآيندهاي الكتروفيزيكي مختلط زارع پور - حميد 7 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 1.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11431 مباحث منتخب مختلط كلاه دوزان - مجتبي 7 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11431 مباحث منتخب مختلط كلاه دوزان - مجتبي 7 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11429 ابزارشناسي و ماشينكاري پيشرفته مختلط فرحناكيان - مسعود 7 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11425 رياضيات پيشرفته مختلط نصوحي - رضا 7 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50