دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12597 تكنولوژي پلاستيك پيشرفته مختلط شاهرجبيان - حمزه 12 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12597 تكنولوژي پلاستيك پيشرفته مختلط شاهرجبيان - حمزه 12 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12603 جوشكاري مختلط منتظرالقايم - حميد 12 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12603 جوشكاري مختلط منتظرالقايم - حميد 12 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12606 روشهاي غيرسنتي ماشينكاري (فرايندهاي الكتروفيزيكي) مختلط زارع پور - حميد 12 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12666 رياضيات پيشرفته مختلط نصوحي - رضا 5 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12666 رياضيات پيشرفته 1 مختلط نصوحي - رضا 5 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12611 سمينار مختلط روحاني اصفهاني - احسان 12 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12611 سمينار مختلط روحاني اصفهاني - احسان 12 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12614 سمينار مختلط موسوي - سيد علي 12 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12614 سمينار مختلط موسوي - سيد علي 12 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
12663 سيستمهاي توليد صنعتي مختلط موسوي - سيد علي 5 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12595 شكل دادن فلزات مختلط هاشم زاده - مجيد 10 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12595 شكل دهي فلزات مختلط هاشم زاده - مجيد 10 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12606 فرآيندهاي الكتروفيزيكي مختلط زارع پور - حميد 12 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 1.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12616 ماشينهاي كنترل عددي پيشرفته مختلط نصوحي - رضا 12 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12616 ماشينهاي كنترل عددي پيشرفته مختلط نصوحي - رضا 12 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12624 مباحث منتخب مختلط كلاه دوزان - مجتبي 12 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
12624 مباحث منتخب مختلط كلاه دوزان - مجتبي 12 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
12665 مكانيك محيط پيوسته 1 مختلط جعفري فشاركي - جواد 5 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50