دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12728 ابزارشناسي و ماشينكاري پيشرفته مختلط فرحناكيان - مسعود 0 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
14232 پايان نامه مختلط - 53 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14232 پايان نامه مختلط - 53 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14233 پايان نامه (ادامه) مختلط - 88 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14233 پايان نامه (ادامه) مختلط - 88 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12603 توانايي ماشينكاري (جبراني) مختلط سراييان - پيام 2 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
12729 روش تحقيق مختلط كلاه دوزان - مجتبي 0 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12730 روش تحقيق مختلط شيرنشان - عليرضا 2 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12201 روشهاي پرداخت سطوح مختلط زارع پور - حميد 0 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
12201 روشهاي پرداخت سطوح مختلط زارع پور - حميد 0 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
14069 رياضيات پيشرفته مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 6 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14069 رياضيات پيشرفته 1 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 6 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14219 رياضيات پيشرفته 1 مختلط وهابي - ميثم 10 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14229 سمينار مختلط عطريان - امير 5 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14229 سمينار مختلط عطريان - امير 5 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
12192 شكل دادن فلزات مختلط هاشم زاده - مجيد 2 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
12192 شكل دهي فلزات مختلط هاشم زاده - مجيد 2 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
14231 طراحي ماشين به كمك كامپيوتر مختلط گله داري - سيدعلي 25 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12771 طراحي و ساخت قالبهاي پرس (جبراني) مختلط آذري - مسعود 26 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12726 ماشينهاي كنترل عددي پيشرفته مختلط نصوحي - رضا 0 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
12726 ماشينهاي كنترل عددي پيشرفته مختلط نصوحي - رضا 0 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
12193 متالورژي در توليد مختلط منتظرالقايم - حميد 5 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
12193 متالوژي در توليد مختلط منتظرالقايم - حميد 5 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
14488 محاسبات عددي پيشرفته مختلط - 13 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
12727 مكانيك مواد مركب پيشرفته مختلط شاهرجبيان - حمزه 2 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
12604 مهندسي ابزار دقيق مختلط روحاني اصفهاني - احسان 2 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12604 مهندسي ابزار دقيق مختلط روحاني اصفهاني - احسان 2 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00