دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10268 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10269 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10270 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10271 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 11.00
10262 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 11.00
10263 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 11.00
10264 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 18:20 - 16:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 11.00
10265 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10266 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10267 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 11.00
10261 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد قنبري شيخ شباني - رسول 12 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 11.00
11578 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط مساح بواني - معصومه 14 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11579 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط مساح بواني - معصومه 14 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11580 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط مساح بواني - معصومه 14 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14088 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط مساح بواني - معصومه 14 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11576 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 14 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11577 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 14 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11606 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط پارسافر - سميه 14 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11607 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط پارسافر - سميه 14 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11608 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط پارسافر - سميه 13 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11609 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط پارسافر - سميه 14 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11610 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط پارسافر - سميه 14 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11611 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط پارسافر - سميه 14 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11612 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 14 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11613 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 14 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11614 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 14 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11581 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط ديانتي ريزي - مريم 14 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11605 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط ديانتي ريزي - مريم 14 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11661 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط اكبري - الهام 14 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11662 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط اكبري - الهام 14 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11726 آمارزيستي مختلط بيگانه - الهه 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11727 آمارزيستي مختلط بيگانه - الهه 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11723 آمارزيستي مختلط بيگانه - الهه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11743 آنزيمولوژي مختلط شريفيان درچه - فاطمه 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11687 اكولوژي عمومي مختلط خاكي - اسداله 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11721 ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 38 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
11737 بيوترموديناميك مختلط رسول زاده - رضا 38 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11738 بيوترموديناميك مختلط رسول زاده - رضا 38 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11713 بيوتكنولوژي مختلط مساح بواني - معصومه 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11729 بيوشيمي 1 مختلط مظاهري - غلامرضا 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11690 بيوشيمي 2 مختلط جعفري - فريبا 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11692 بيوشيمي 2 مختلط جعفري - فريبا 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11696 بيوشيمي 2 مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11751 بيوشيمي پروتئين واسيد نوكلئيك مختلط شيرازي - مژگان 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
11733 بيوشيمي فيزيك مختلط - 50 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13420 بيوشيمي فيزيك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 50 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11750 بيوشيمي ليپيد وقند مختلط شيرازي - مژگان 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
14351 بيوشيمي ليپيد وقند مختلط شيرازي - مژگان 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11749 بيوشيمي هورمون مختلط شيرازي - مژگان 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00
11740 بيوفيزيك مختلط سلامت - آنيتا 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
11745 تكامل مختلط - 36 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
11746 تكامل مختلط - 36 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
11736 روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيك مختلط رسول زاده - رضا 46 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
13097 رياضي 1 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 44 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
14407 رياضي 1 مختلط - 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12826 رياضي 1 مختلط جلال - ايمان 39 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
سه شنبه 12:52 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12827 رياضي 1 مختلط جلال - ايمان 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13504 رياضي 2 مختلط كاظمي شيخ شباني - اعظم السادات 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12849 رياضي 2 مختلط سليماني - ابوالفضل 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12852 رياضي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12868 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13093 رياضي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13094 رياضي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13095 رياضي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13096 رياضي 2 مختلط ابراهيمي درچه - مهدي 45 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
11570 رياضي پيش دانشگاهي مختلط سليماني - ابوالفضل 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13107 رياضي پيش دانشگاهي مختلط ذوالفقاري - روح اله 40 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
11748 زيست شناسي پرتوي مختلط سلامت - آنيتا 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11747 زيست شناسي پرتوي مختلط سلامت - آنيتا 38 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11701 زيست شناسي جانوري مختلط مطبوع سبحاني - فاطمه 40 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
4.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11697 زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11698 زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11699 زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
14089 زيست شناسي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 40 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11742 زيست شناسي مولكولي مختلط شمس نجف آبادي - فرزانه 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
11741 ژنتيك 1 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11730 ژنتيك 2 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 39 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11731 ژنتيك 2 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11732 ژنتيك 2 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11688 شيمي آلي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11693 شيمي آلي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11694 شيمي آلي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
13476 شيمي آلي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
13477 شيمي آلي 2 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
11686 شيمي آلي 2 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 50 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10684 شيمي عمومي 1 مختلط كيوانفرد - محسن 39 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10677 شيمي عمومي 2 مختلط - 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10679 شيمي عمومي 2 مختلط شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10680 شيمي عمومي 2 مختلط شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11450 فيزيك 1 مختلط كوهستاني - سعيده 42 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11626 فيزيك 1 مختلط كيميايي فر - روح اله 42 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11627 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 41 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11628 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 42 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11629 فيزيك 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 42 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11630 فيزيك 1 مختلط كيميايي فر - روح اله 42 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11631 فيزيك 1 مختلط بهنام فر - سعيد 41 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11632 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 42 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11640 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11645 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11646 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11636 فيزيك 2 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11637 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11638 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11639 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11653 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11654 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11641 فيزيك 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11642 فيزيك 2 مختلط هدهدي - مريم 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11643 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11644 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11659 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11660 فيزيك 2 مختلط - 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11648 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11649 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 11:10 - 09:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11651 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11652 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
10006 فيزيك 2 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
13255 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 35 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11655 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11656 فيزيك 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11657 فيزيك 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11658 فيزيك 2 مختلط هدهدي - مريم 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11664 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 50 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12152 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12153 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11683 فيزيولوژي جانوري مختلط مجلسي - مهران 38 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
4.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11681 فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 40 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11714 قارچ شناسي مختلط ديانتي ريزي - مريم 40 دوشنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11734 مباحثي در بيوشيمي فيزيك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11735 مباحثي در بيوشيمي فيزيك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 46 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13979 مباحثي در بيوشيمي فيزيك مختلط رسول زاده - رضا 46 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 410 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11706 مباني جانورشناسي مختلط مشاوري نجف آبادي - فرزانه 39 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
11704 مباني گياهشناسي مختلط اكراميان نجف آبادي - سيما 39 يك شنبه 11:10 - 09:04 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11744 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
11715 ميكروبيولوژي 1 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11717 ميكروبيولوژي 1 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11718 ميكروبيولوژي 1 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11739 ميكروبيولوژي 2 مختلط اكبري - الهام 40 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
11685 ويروس شناسي مختلط ديانتي ريزي - مريم 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11712 ويروس شناسي مختلط ديانتي ريزي - مريم 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11615 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 13 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11616 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 14 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11617 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 14 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11618 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 14 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11625 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط تقي يار - ثنا 14 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11633 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط تقي يار - ثنا 14 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11634 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط تقي يار - ثنا 14 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11619 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11620 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11621 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11622 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11623 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11624 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11635 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11647 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11650 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط تقي يار - ثنا 14 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11595 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط مطبوع سبحاني - فاطمه 14 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11596 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط مطبوع سبحاني - فاطمه 14 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11591 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 14 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11592 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 14 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11593 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 14 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11594 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 14 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11597 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 14 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11598 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 14 چهارشنبه 18:20 - 16:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11663 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط حقوقي - نگين 14 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11665 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط حقوقي - نگين 13 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11666 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط حقوقي - نگين 14 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11582 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11583 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11590 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11667 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11668 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11669 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11584 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11585 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11586 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11587 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11588 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 14 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11589 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 12 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12374 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن قشنگ - مجيد 10 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12375 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن قشنگ - مجيد 10 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12368 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12369 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 16:30 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12366 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12367 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12354 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12362 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12363 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12364 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12365 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12344 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12345 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12346 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12347 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12348 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12352 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12353 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 10 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12404 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد نصراصفهاني - مجتبي 10 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12382 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن مجيدي - سميه 10 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12383 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن مجيدي - سميه 10 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12384 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12385 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12386 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12387 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن مجيدي - سميه 10 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12389 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12390 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12391 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12392 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12393 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن ورديان ريزي - محمدمهدي 10 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12394 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12395 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12342 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مرد - 9 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12340 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 9 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12341 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10318 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 11 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 9.00