دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14575 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط - 10 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12290 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 12 سه شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12291 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 12 سه شنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12292 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 12 سه شنبه 17:05 - 15:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14611 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط - 50 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14626 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط - 50 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14627 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط - 50 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14628 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط - 50 دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14629 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط - 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14630 آزمايشگاه بيوشيمي 1 مختلط - 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11722 آزمايشگاه بيوشيمي 2 مختلط جعفري - فريبا 12 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11715 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط - 12 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11718 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط طغياني - شيما 12 دوشنبه 11:30 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11719 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط طغياني - شيما 12 شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11720 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط طغياني - شيما 12 سه شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12056 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط طغياني - شيما 12 شنبه 11:30 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11721 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 12 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12297 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 12 دوشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12299 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 12 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12233 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط - 12 دوشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12234 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط - 12 دوشنبه 17:05 - 15:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12235 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط - 12 چهارشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14588 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 10 يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14589 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 10 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14590 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 10 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12236 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط - 10 چهارشنبه 17:05 - 15:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12269 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط شمس نجف آبادي - فرزانه 12 دوشنبه 17:00 - 15:45 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14600 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 12 يك شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12125 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 دوشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12128 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 دوشنبه 10:50 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12129 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 دوشنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12130 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 سه شنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12131 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 سه شنبه 10:50 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12132 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 سه شنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12133 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 چهارشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12134 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 چهارشنبه 10:05 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12136 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 چهارشنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12137 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مرد - 10 چهارشنبه 14:25 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12138 آزمايشگاه شيمي آلي 1 زن - 10 چهارشنبه 16:10 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12103 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 شنبه 14:25 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12106 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 شنبه 16:10 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12107 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 يك شنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12108 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 يك شنبه 10:50 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12109 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 يك شنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12110 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 يك شنبه 14:25 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12111 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 يك شنبه 16:10 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12112 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 شنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12113 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 شنبه 10:50 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12114 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 شنبه 12:10 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12115 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 دوشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12116 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 دوشنبه 10:50 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12117 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 دوشنبه 12:10 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12120 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 چهارشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12121 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 چهارشنبه 10:50 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12122 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 چهارشنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12123 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مرد - 10 چهارشنبه 14:25 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12124 آزمايشگاه شيمي آلي 2 زن - 10 چهارشنبه 16:10 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12176 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 دوشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12182 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد - 10 دوشنبه 10:50 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12189 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد - 10 سه شنبه 14:25 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12190 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 سه شنبه 16:10 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12187 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد - 10 سه شنبه 10:50 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12188 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 سه شنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12185 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 دوشنبه 16:10 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12186 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 سه شنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12183 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 زن - 10 دوشنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12184 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مرد - 10 دوشنبه 14:25 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12173 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مرد - 10 دوشنبه 10:50 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12174 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 دوشنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12170 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مرد - 10 سه شنبه 14:25 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12171 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 سه شنبه 16:10 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12172 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 دوشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12167 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 سه شنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12168 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مرد - 10 سه شنبه 10:50 - 09:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12169 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 سه شنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12164 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 چهارشنبه 12:10 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12165 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مرد - 10 چهارشنبه 14:25 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12166 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 چهارشنبه 16:10 - 14:25 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12148 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 زن - 10 چهارشنبه 09:25 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12163 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مرد - 10 چهارشنبه 10:50 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11807 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11808 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11809 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11810 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11811 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11786 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11787 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11788 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11789 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11790 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11791 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11792 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11793 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11794 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11795 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11796 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11797 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11799 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11800 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11801 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11802 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11803 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11804 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11805 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11806 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11764 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11765 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11766 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11767 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11768 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11770 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11771 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11772 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11773 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11774 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11775 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11776 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11777 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11778 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11779 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11780 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11781 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11782 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11783 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11784 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11785 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 5) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11743 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11744 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11745 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11746 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 14:30 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11748 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11749 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11750 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11751 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11752 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11753 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11754 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11755 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11756 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11757 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11758 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11759 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11760 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11761 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11762 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11763 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11638 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11639 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11635 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11636 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11637 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11641 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11642 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10910 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11727 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11728 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11729 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11730 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11731 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11732 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11733 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11734 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11735 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11736 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11737 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11738 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11739 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11740 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11741 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11742 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11878 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11877 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11876 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 چهارشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11875 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11874 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11873 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11872 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11871 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11870 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 سه شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11869 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11868 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11867 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11866 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11865 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11864 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 دوشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11863 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11862 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11861 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11860 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11859 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11858 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 يك شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11857 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11856 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11855 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11854 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11853 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11852 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11851 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11850 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11849 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11848 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11847 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11846 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 چهارشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11845 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11844 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 چهارشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11843 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11842 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11841 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11840 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 سه شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11839 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11838 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 سه شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11837 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11836 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11835 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11834 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 دوشنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11833 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11832 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 دوشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11831 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11830 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11829 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11828 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 يك شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11827 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11826 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 يك شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11825 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11824 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 18:00 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11823 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11822 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 شنبه 14:30 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11821 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 12:30 - 11:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11820 آزمايشگاه فيزيك 2 مرد - 12 شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10929 آزمايشگاه فيزيك 2 زن - 12 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 3) 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12225 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط مساح بواني - معصومه 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12226 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط - 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12227 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط مساح بواني - معصومه 40 يك شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12228 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط مساح بواني - معصومه 40 يك شنبه 15:30 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12229 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط - 40 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12230 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط - 40 دوشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12231 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط - 40 دوشنبه 15:30 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12232 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط - 40 دوشنبه 16:45 - 15:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11711 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط - 12 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11713 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط - 12 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12293 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 12 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12294 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 12 چهارشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12295 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 12 چهارشنبه 15:30 - 14:15 هـ*ز - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14605 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط ديانتي ريزي - مريم 12 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12296 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 12 دوشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12298 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط اكبري - الهام 12 دوشنبه 17:05 - 15:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12300 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط اكبري - الهام 12 چهارشنبه 17:05 - 15:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11547 آمارزيستي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 50 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
12237 آنزيمولوژي مختلط جعفري - فريبا 30 سه شنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12238 آنزيمولوژي مختلط جعفري - فريبا 30 سه شنبه 11:45 - 10:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12239 آنزيمولوژي مختلط - 30 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11554 اكولوژي عمومي مختلط خاكي - اسداله 50 چهارشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
سه شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11556 اكولوژي عمومي مختلط خاكي - اسداله 50 چهارشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
سه شنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11557 اكولوژي عمومي مختلط خاكي - اسداله 50 چهارشنبه 17:00 - 15:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
سه شنبه 17:00 - 15:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11614 ايمونولوژي مختلط آزاده جونقاني - منصوره 50 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 13.50
11458 بيوترموديناميك مختلط رسول زاده - رضا 50 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11480 بيوترموديناميك مختلط رسول زاده - رضا 50 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11611 بيوتكنولوژي مختلط كرماني - شبنم 50 يك شنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11612 بيوتكنولوژي مختلط كرماني - شبنم 50 يك شنبه 11:05 - 09:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11329 بيوشيمي 1 مختلط مظاهري - غلامرضا 40 چهارشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
سه شنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11331 بيوشيمي 1 مختلط - 40 - 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11561 بيوشيمي 1 مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 50 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11562 بيوشيمي 1 مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 50 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12026 بيوشيمي 1 مختلط - 40 چهارشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
سه شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11559 بيوشيمي 2 مختلط جعفري - فريبا 50 دوشنبه 10:45 - 09:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 09:30 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11706 بيوشيمي پروتئين واسيد نوكلئيك مختلط شيرازي - مژگان 40 دوشنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11709 بيوشيمي پروتئين واسيد نوكلئيك مختلط شيرازي - مژگان 40 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11486 بيوشيمي فيزيك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 50 دوشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
دوشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11681 بيوشيمي ليپيد وقند مختلط شيرازي - مژگان 40 يك شنبه 11:30 - 09:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11700 بيوشيمي ليپيد وقند مختلط شيرازي - مژگان 40 يك شنبه 16:45 - 15:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11618 بيوشيمي هورمون مختلط شيرازي - مژگان 40 يك شنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11701 بيوشيمي هورمون مختلط شيرازي - مژگان 40 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11332 تكامل مختلط اكراميان نجف آبادي - سيما 40 سه شنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
11481 روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيك مختلط - 50 چهارشنبه 12:00 - 10:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11484 روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيك مختلط - 50 چهارشنبه 16:35 - 14:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11703 زيست شناسي پرتوي مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 40 دوشنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11704 زيست شناسي پرتوي مختلط - 40 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11334 زيست شناسي جانوري مختلط - 50 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
4.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
11533 زيست شناسي جانوري مختلط طغياني - شيما 50 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 410
شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 410
4.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
11545 زيست شناسي جانوري مختلط - 50 دوشنبه 16:30 - 14:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
شنبه 16:30 - 14:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
4.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
11558 زيست شناسي سلولي مختلط طغياني - شيما 50 يك شنبه 10:45 - 09:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
يك شنبه 09:30 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11325 زيست شناسي مولكولي مختلط مظاهري - غلامرضا 40 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11326 زيست شناسي مولكولي مختلط مظاهري - غلامرضا 40 يك شنبه 16:45 - 15:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12206 ژنتيك 1 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 40 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12207 ژنتيك 1 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12208 ژنتيك 1 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 40 چهارشنبه 11:55 - 10:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
دوشنبه 11:50 - 10:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12209 ژنتيك 1 مختلط جعفرپوربروجني - سيما 40 چهارشنبه 14:25 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11330 ژنتيك 2 مختلط شمس نجف آبادي - فرزانه 40 دوشنبه 15:40 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
دوشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11333 شيمي آلي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 40 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
10825 شيمي آلي 2 مختلط صفارتلوري - علي 40 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11451 شيمي آلي 2 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 50 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
11455 شيمي آلي 2 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 50 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
11456 شيمي آلي 2 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 50 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
11457 شيمي آلي 2 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 50 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
10826 شيمي عمومي 1 مختلط عياشي - ندا 40 يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10827 شيمي عمومي 1 مختلط - 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10828 شيمي عمومي 1 مختلط - 40 يك شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10829 شيمي عمومي 2 مختلط - 40 - 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
10830 شيمي عمومي 2 مختلط - 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
14020 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14021 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14022 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14023 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14024 فيزيك 1 مختلط بهنام فر - سعيد 40 دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14025 فيزيك 1 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14026 فيزيك 1 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 14:00 - 12:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14027 فيزيك 1 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14028 فيزيك 1 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14029 فيزيك 1 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14062 فيزيك 1 مختلط كشاورز - آزاده 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14063 فيزيك 1 مختلط كشاورز - آزاده 40 دوشنبه 14:00 - 12:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14064 فيزيك 1 مختلط كبيرزاده - عظيمه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14065 فيزيك 1 مختلط كبيرزاده - عظيمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14066 فيزيك 1 مختلط - 40 - 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14046 فيزيك 1 مختلط مكارمي - نجمه 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14047 فيزيك 1 مختلط همداني - فاطمه 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14048 فيزيك 1 مختلط همداني - فاطمه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14049 فيزيك 1 مختلط بخش طغرلي دهقان - اعظم 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14050 فيزيك 1 مختلط بخش طغرلي دهقان - اعظم 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14051 فيزيك 1 مختلط ولي پورمرغملكي - معصومه 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14052 فيزيك 1 مختلط ولي پورمرغملكي - معصومه 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14053 فيزيك 1 مختلط عباسي - اميد 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14054 فيزيك 1 مختلط عباسي - اميد 40 دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14055 فيزيك 1 مختلط صمدي فروشاني - حميدرضا 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14056 فيزيك 1 مختلط صمدي فروشاني - حميدرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14057 فيزيك 1 مختلط عيني نجف آبادي - مليحه 40 دوشنبه 15:25 - 14:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14058 فيزيك 1 مختلط حاجي هاشمي جزي - مهدي 40 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14059 فيزيك 1 مختلط حاجي هاشمي جزي - مهدي 40 شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14060 فيزيك 1 مختلط زندي - سعيده 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14061 فيزيك 1 مختلط زندي - سعيده 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14030 فيزيك 1 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14031 فيزيك 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14032 فيزيك 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14033 فيزيك 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14034 فيزيك 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14035 فيزيك 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 40 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14036 فيزيك 1 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 09:14 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14037 فيزيك 1 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14038 فيزيك 1 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14039 فيزيك 1 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14040 فيزيك 1 مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14041 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14042 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14043 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14044 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14045 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 40 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
10003 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
14069 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14070 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14071 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14072 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 14:00 - 12:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14073 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
چهارشنبه 14:00 - 12:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14074 فيزيك 2 مختلط صفا اصفهاني - مهدي 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14075 فيزيك 2 مختلط صفا اصفهاني - مهدي 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14076 فيزيك 2 مختلط عميقيان - جمشيد 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14077 فيزيك 2 مختلط عميقيان - جمشيد 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14078 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14096 فيزيك 2 مختلط عيني نجف آبادي - مليحه 40 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14097 فيزيك 2 مختلط دانشمندخوراسگاني - مهسا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14098 فيزيك 2 مختلط دانشمندخوراسگاني - مهسا 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14079 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14080 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14081 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14082 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14083 فيزيك 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14084 فيزيك 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14085 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14086 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14087 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14088 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14089 فيزيك 2 مختلط - 40 - 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14090 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14091 فيزيك 2 مختلط مكارمي - نجمه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14092 فيزيك 2 مختلط همداني - فاطمه 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14093 فيزيك 2 مختلط همداني - فاطمه 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
13042 فيزيك 2 مختلط - 40 - 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14113 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط محرابي پور - آتيه 40 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
14114 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط محرابي پور - آتيه 40 سه شنبه 16:50 - 14:55 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
14115 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط محرابي پور - آتيه 40 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
13088 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط محرابي پور - آتيه 40 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
11563 فيزيولوژي جانوري مختلط - 50 دوشنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
يك شنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409
4.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11609 فيزيولوژي جانوري مختلط - 50 دوشنبه 11:05 - 09:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
يك شنبه 11:05 - 09:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
4.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11613 فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 50 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 404
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
11516 مباحثي در بيوشيمي فيزيك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 50 دوشنبه 11:05 - 09:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11323 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط مولادوست - آزاده 40 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
11324 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط مولادوست - آزاده 40 يك شنبه 16:30 - 14:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
11327 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط مولادوست - آزاده 40 سه شنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 306 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
11328 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط مولادوست - آزاده 40 سه شنبه 16:45 - 15:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
11550 ميكروبيولوژي 1 مختلط ديانتي ريزي - مريم 50 سه شنبه 10:45 - 09:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
شنبه 10:45 - 09:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12212 ميكروبيولوژي 2 مختلط اكبري - الهام 40 چهارشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
دوشنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12195 ميكروبيولوژي 2 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 40 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12210 ميكروبيولوژي 2 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12211 ميكروبيولوژي 2 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 40 چهارشنبه 11:55 - 10:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
دوشنبه 11:55 - 10:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11616 ويروس شناسي مختلط ديانتي ريزي - مريم 50 دوشنبه 09:45 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11617 ويروس شناسي مختلط ديانتي ريزي - مريم 50 دوشنبه 11:05 - 09:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50