دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14266 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط بخشياني - زهرا 8 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14290 آزمايشگاه ايمونولوژي مختلط بخشياني - زهرا 8 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14318 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط شيرازي - مژگان 8 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14319 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14314 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14315 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط - 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14316 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط شيرازي - مژگان 8 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14317 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط شيرازي - مژگان 8 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14310 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14320 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12831 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12832 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12830 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14311 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط - 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14312 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14313 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12781 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12833 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12780 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط بازياردهكردي - سعيد 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12826 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط بازياردهكردي - سعيد 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12827 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري مختلط بازياردهكردي - سعيد 8 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12823 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12779 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12804 آزمايشگاه ژنتيك 1 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12857 آزمايشگاه ژنتيك 2 مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12396 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط پرنده خوزاني - نيلوفر 10 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12403 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط پرنده خوزاني - نيلوفر 10 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12404 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12405 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12406 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12409 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط صفارتلوري - علي 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12407 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12408 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14591 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مختلط قشنگ - مجيد 12 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14595 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مختلط قشنگ - مجيد 12 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14596 آزمايشگاه شيمي آلي 2 مختلط قشنگ - مجيد 12 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12361 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط دانش خوراسگاني - مريم 10 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12381 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط دانش خوراسگاني - مريم 10 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12382 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12383 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط ابراهيمي - حميدرضا 10 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12384 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط ابراهيمي - حميدرضا 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12387 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط نوربخش حبيب آبادي - مهدي 12 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12385 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط ابراهيمي - حميدرضا 10 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12386 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط نوربخش حبيب آبادي - مهدي 10 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14625 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مختلط مرادي نيا - الهام 10 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14628 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 مختلط مرادي نيا - الهام 10 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12849 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12850 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12851 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
0.00 1.00 - ساعت 0.00
12852 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12784 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12778 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12820 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12821 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12837 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12838 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12839 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12782 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 1 مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12840 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2 مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12692 آمارزيستي مختلط جعفري - مصطفي 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12693 آمارزيستي مختلط جعفري - مصطفي 35 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12527 آمارزيستي مختلط جعفري - مصطفي 35 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12695 اكولوژي عمومي مختلط خاكي - اسداله 35 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12696 اكولوژي عمومي مختلط خاكي - اسداله 35 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12528 اكولوژي عمومي مختلط خاكي - اسداله 35 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:04 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12654 ايمونولوژي مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12655 ايمونولوژي مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12520 ايمونولوژي مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
14471 بيوترموديناميك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 8 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12508 بيوتكنولوژي مختلط كرماني - شبنم 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12525 بيوشيمي 1 مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12688 بيوشيمي 1 مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12689 بيوشيمي 1 مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14474 بيوشيمي پروتئين واسيد نوكلئيك مختلط بازياردهكردي - سعيد 8 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12525 بيوشيمي ساختار مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12689 بيوشيمي ساختار مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12688 بيوشيمي ساختار مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12761 بيوشيمي فيزيك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 35 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12517 بيوفيزيك مختلط جبارزارع - سعيد 35 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12512 تكامل مختلط نوري ديزيچه - علي 35 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11184 رياضي 1 مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11214 رياضي 2 مختلط ترابي - مينا 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14691 رياضي پيش دانشگاهي مختلط قبادي - سعيد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12532 زيست شناسي جانوري مختلط بازياردهكردي - سعيد 35 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
4.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12531 زيست شناسي گياهي مختلط مقصودي - الهام 35 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12523 ژنتيك 2 مختلط كريمي - نفيسه 35 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12115 شيمي آلي (1) مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12115 شيمي آلي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12143 شيمي عمومي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12144 شيمي عمومي 2 مختلط عباس تبارآهنگر - حسين 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14147 فيزيك 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14146 فيزيك 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14141 فيزيك 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14145 فيزيك 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12126 فيزيك 2 مختلط ربانيان نجف آبادي - عبدالعلي 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12526 فيزيولوژي جانوري مختلط مجلسي - مهران 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
4.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12690 فيزيولوژي جانوري مختلط مجلسي - مهران 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
4.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12691 فيزيولوژي جانوري مختلط مجلسي - مهران 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
4.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12519 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط پورپيرعلي - سميه 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12651 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط پورپيرعلي - سميه 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12650 متون زيست شناسي (زبان تخصصي ) مختلط پورپيرعلي - سميه 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12671 ميكروبيولوژي 1 مختلط اكبري - الهام 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12672 ميكروبيولوژي 1 مختلط اكبري - الهام 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12524 ميكروبيولوژي 1 مختلط اكبري - الهام 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12533 ميكروبيولوژي 2 مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 35 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
12668 زيست شناسي پرتوي مختلط شاه زيدي - زينب السادات 35 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
12669 زيست شناسي پرتوي مختلط شاه زيدي - زينب السادات 35 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
12522 زيست شناسي پرتوي مختلط شاه زيدي - زينب السادات 35 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
14375 مباحثي در بيوشيمي فيزيك مختلط محنتي نجف آبادي - وجيهه 20 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50