دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13624 آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 70 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13002 آمار استنباطي مختلط دهقاني چم پيري - اكرم 70 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13204 آمار استنباطي مختلط مختاري - عباس 70 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13192 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 مختلط جان نثاري - ناصر 70 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13194 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 مختلط جان نثاري - ناصر 70 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13395 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 مختلط جان نثاري - ناصر 70 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13198 احساس و ادراك مختلط - 70 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
13200 احساس و ادراك مختلط - 70 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
13383 انگيزش وهيجان مختلط - 70 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
13216 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي مختلط براتي - هادي 70 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13221 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي مختلط براتي - هادي 70 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13222 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي مختلط حاجي حيدري - مهناز 70 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13311 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي مختلط براتي - هادي 70 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13312 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي مختلط براتي - هادي 70 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13622 روان سنجي مختلط براتي - هادي 70 يك شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13358 روانشناسي اجتماعي مختلط كجاني - مينا 70 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13359 روانشناسي اجتماعي مختلط مشتاقي - مرضيه 70 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13273 روانشناسي اجتماعي مختلط برازنده - امين 70 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13274 روانشناسي اجتماعي مختلط برازنده - امين 70 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13396 روانشناسي اجتماعي كاربردي مختلط برازنده - امين 70 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
13186 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان مختلط قرباني سيني - علي 70 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13191 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان مختلط قرباني سيني - علي 70 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12806 روانشناسي تحولي 1 مختلط فنائي - سعيده 70 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
13178 روانشناسي تحولي 1 مختلط تقي خاني - غزل 70 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
13629 روانشناسي تربيتي مختلط براتي - هادي 70 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13313 روانشناسي دين مختلط جان نثاري - ناصر 70 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13314 روانشناسي دين مختلط جان نثاري - ناصر 70 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13259 روانشناسي دين مختلط جان نثاري - ناصر 70 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13260 روانشناسي دين مختلط جان نثاري - ناصر 70 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13257 روانشناسي دين مختلط جان نثاري - ناصر 70 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13628 روانشناسي شخصيت مختلط مشتاقي - مرضيه 70 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13309 روانشناسي فيزيولوژيك مختلط ميرزايي - امير 70 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13374 روانشناسي فيزيولوژيك مختلط ميرزايي - امير 70 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13375 روانشناسي فيزيولوژيك مختلط - 70 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13287 روانشناسي فيزيولوژيك مختلط آقائي - مريم 70 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13308 روانشناسي فيزيولوژيك مختلط آقائي - مريم 70 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13394 روانشناسي كودكان با نيازهاي ويژه 1 مختلط كجاني - مينا 70 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
13279 روانشناسي يادگيري مختلط افشاري - بهرام 70 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13280 روانشناسي يادگيري مختلط افشاري - بهرام 70 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13281 روانشناسي يادگيري مختلط افشاري - بهرام 70 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13369 روانشناسي يادگيري مختلط افشاري - بهرام 70 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13370 روانشناسي يادگيري مختلط افشاري - بهرام 70 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13270 فلسفه علم روانشناسي مختلط قرباني سيني - علي 70 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13339 فلسفه علم روانشناسي مختلط قرباني سيني - علي 70 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13340 فلسفه علم روانشناسي مختلط قرباني سيني - علي 70 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13267 فلسفه علم روانشناسي مختلط واعظ شهرستاني - محمدرضا 70 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13269 فلسفه علم روانشناسي مختلط واعظ شهرستاني - محمدرضا 70 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13033 مباحث اساسي در روانشناسي 2 مختلط جبل عاملي - شيدا 70 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13174 مباحث اساسي در روانشناسي 2 مختلط حقايق زواره - سيدعباس 70 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13275 روانشناسي تحولي 2 مختلط رييسي - زهره 70 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13277 روانشناسي تحولي 2 مختلط رييسي - زهره 70 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13278 روانشناسي تحولي 2 مختلط رييسي - زهره 70 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13362 روانشناسي تحولي 2 مختلط رييسي - زهره 70 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13363 روانشناسي تحولي 2 مختلط - 70 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13195 آشنايي با فلسفه اسلامي مختلط قرباني سيني - علي 70 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
13197 آشنايي با فلسفه اسلامي مختلط قرباني سيني - علي 70 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
13371 متون روانشناسي به انگليسي 1 مختلط طالبي - غلامرضا 70 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13372 متون روانشناسي به انگليسي 1 مختلط طالبي - غلامرضا 70 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13282 متون روانشناسي به انگليسي 1 مختلط طالبي - غلامرضا 70 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13285 متون روانشناسي به انگليسي 1 مختلط طالبي - غلامرضا 70 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13286 متون روانشناسي به انگليسي 1 مختلط طالبي - غلامرضا 70 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12874 روانشناسي سالمندي مختلط فنائي - سعيده 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50