دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13245 آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد مختلط كرميان - ابراهيم 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13247 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13248 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13247 پروژه (پايان نامه) مختلط - 100 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
13247 پروژه (پايان نامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13248 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
13248 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13239 تئوري نابجائي مختلط صائب نوري - احسان 20 پنج شنبه 19:00 - 17:40 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13240 ترموديناميك پيشرفته مواد مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
13241 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد مختلط اعلايي - عليرضا 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
13242 روشهاي پيشرفته مطالعه مواد مختلط غيور - حميد 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13244 سمينار مختلط رفيعي - مهدي 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13243 كامپوزيت مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
13246 متالورژي پودر پيشرفته مختلط عباسي بهارانچي - محسن 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
13238 مكانيك شكست مختلط ابراهيم زاده - ايمان 20 پنج شنبه 16:30 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50