دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11992 آماروكاربردآن درمديريت 1 مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
12002 آماروكاربردآن درمديريت 2 مختلط - 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11981 احكام كسب و كار مختلط آقاسي - عليرضا 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11980 اصول حسابداري 1 مختلط آزادبخت - نرگس 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11980 اصول حسابداري 1 مختلط آزادبخت - نرگس 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11988 اصول حسابداري 2 مختلط آزادبخت - نرگس 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11988 اصول حسابداري 2 مختلط آزادبخت - نرگس 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11977 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام مختلط قيصريان - محمدحسن 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11987 اقتصاد خرد مختلط صافي نجف آبادي - وجيهه 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11987 اقتصاد خرد مختلط صافي نجف آبادي - وجيهه 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11996 بازاريابي و مديريت بازار مختلط زارع - سيدمحسن 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11996 بازاريابي و مديريت بازار (با رويكرد اسلامي) مختلط زارع - سيدمحسن 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12006 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي مختلط صافي نجف آبادي - وجيهه 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12014 بهره وري و تجزيه وتحليل آن درسازمانها مختلط قيصريان - محمدحسن 40 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12014 بهره وري و تجزيه وتحليل آن درسازمانها مختلط قيصريان - محمدحسن 40 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12042 پروژه مختلط براتي - مسعود 7 - 0.00 2.00 - ساعت 13.50
12042 پروژه مختلط براتي - مسعود 7 - 0.00 2.00 - ساعت 13.50
12050 پروژه مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 7 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12050 پروژه مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 7 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12054 پروژه مختلط قيصريان - محمدحسن 7 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12054 پروژه مختلط قيصريان - محمدحسن 7 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12055 پروژه مختلط زارع - سيدمحسن 7 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12055 پروژه مختلط زارع - سيدمحسن 7 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11995 تحقيق در عمليات 1 مختلط - 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11995 تحقيق در عمليات 1 مختلط - 40 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12000 تحقيق در عمليات 2 مختلط - 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12000 تحقيق در عمليات 2 مختلط - 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12009 تحقيق در عمليات 3 مختلط براتي - مسعود 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12009 تحقيق در عمليات 3 مختلط براتي - مسعود 40 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12001 حسابداري صنعتي 2 مختلط مظاهري - صديقه 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12001 حسابداري صنعتي 2 مختلط مظاهري - صديقه 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12010 حسابداري صنعتي 3 مختلط مظاهري - صديقه 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12010 حسابداري صنعتي 3 مختلط مظاهري - صديقه 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12007 حفاظت صنعتي مختلط جوزي - احمد 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
12007 حفاظت صنعتي مختلط جوزي - احمد 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
11999 روابط صنعتي مختلط قيصريان - محمدحسن 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11983 روانشناسي صنعتي مختلط دادبين - شادي 40 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11983 روانشناسي صنعتي مختلط دادبين - شادي 40 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12005 روش تحقيق مختلط زارع - سيدمحسن 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11972 رياضيات پايه مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
11972 رياضيات پايه مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
11985 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 15.50
11985 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 15.50
11998 زبان تخصصي 1 مختلط ميرزاباقريان حسين آبادي - پريسا 40 سه شنبه 11:00 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11998 زبان تخصصي 1 مختلط ميرزاباقريان حسين آبادي - پريسا 40 سه شنبه 11:00 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12003 زبان تخصصي 2 مختلط ميرزاباقريان حسين آبادي - پريسا 40 سه شنبه 12:00 - 11:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12003 زبان تخصصي 2 مختلط ميرزاباقريان حسين آبادي - پريسا 40 سه شنبه 12:00 - 11:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12008 زبان تخصصي 3 مختلط ميرزاباقريان حسين آبادي - پريسا 40 سه شنبه 15:00 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12015 زبان تخصصي 4 مختلط ميرزاباقريان حسين آبادي - پريسا 40 سه شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12018 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت مختلط نادري - آزاده 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12018 سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت مختلط نادري - آزاده 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12016 سيستمهاي خريد، انبارداري و توزيع مختلط نادري - آزاده 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
12016 سيستمهاي خريد، انبارداري و توزيع مختلط نادري - آزاده 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
12012 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري مختلط جوزي - احمد 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12012 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري مختلط جوزي - احمد 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12013 فنون تجزيه وتحليل وطراحي سيستمها مختلط زارع - سيدمحسن 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12013 فنون تجزيه وتحليل وطراحي سيستمها مختلط زارع - سيدمحسن 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12011 كارسنجي و روش سنجي مختلط لساني - احسان 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12011 كارسنجي و روش سنجي مختلط لساني - احسان 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11993 كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت مختلط - 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
12020 كنترل پروژه مختلط ميرزاباقريان حسين آبادي - پريسا 40 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12031 كنترل كيفيت آماري مختلط فلاحيان نجف آبادي - علي 40 شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11989 مباني سازمان و مديريت مختلط قيصريان - محمدحسن 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11989 مباني سازمان و مديريت مختلط قيصريان - محمدحسن 40 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11977 مباني مديريت اسلامي والگوهاي آن مختلط قيصريان - محمدحسن 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12004 مديريت توليد مختلط لساني - احسان 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11991 مديريت رفتار سازماني مختلط آقائي فروشاني - مهدي 40 سه شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11991 مديريت رفتار سازماني مختلط آقائي فروشاني - مهدي 40 سه شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12019 مديريت كارخانه مختلط لساني - احسان 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
12019 مديريت كارخانه مختلط لساني - احسان 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
12017 مديريت مالي مختلط سليماني - علي 40 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11997 مديريت منابع انساني مختلط زارع - سيدمحسن 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11997 مديريت منابع انساني مختلط زارع - سيدمحسن 40 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50