دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12981 آموزش مهارتهاي حرفه اي مختلط فلاحيان نجف آبادي - علي 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12980 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي مختلط كوچكيان - ميلاد 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12939 بازاريابي و مديريت بازار (با رويكرد اسلامي) مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12998 بررسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرحهاي صنعتي مختلط حسيني كاكلكي - سيداكبر 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
12829 پروژه مختلط براتي - مسعود 5 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12822 پروژه مختلط زارع - سيدمحسن 5 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12829 پروژه مختلط براتي - مسعود 5 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12822 پروژه مختلط زارع - سيدمحسن 5 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12753 حسابداري صنعتي 1 مختلط خواجه شلايي - شيما 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12753 حسابداري صنعتي 1 مختلط خواجه شلايي - شيما 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12774 زبان تخصصي 1 مختلط آرمان - محمدحسين 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12999 مديريت پروژه مختلط براتي - مسعود 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
12995 مديريت توليد مختلط آرمان - محمدحسين 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12769 مديريت رفتار سازماني مختلط ميرزائي - محمدرضا 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12769 مديريت رفتار سازماني مختلط ميرزائي - محمدرضا 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13001 مديريت كيفيت و بهره وري مختلط فلاحيان نجف آبادي - علي 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12997 مديريت مالي از منظر اسلام مختلط رفيعي - عباس 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12993 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1 مختلط رباني نجف آبادي - الهام 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12994 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1 مختلط رباني نجف آبادي - الهام 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12991 كاربرد كامپيوتر در مديريت مختلط صالحي طادي - عماد 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12992 كاربرد كامپيوتر در مديريت مختلط اميديان - حميدرضا 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12848 تحقيق در عمليات 2 مختلط طغياني - عليرضا 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
13000 مديريت كارخانه مختلط ميرزائي - محمدرضا 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12996 حسابداري صنعتي 3 مختلط خواجه شلايي - شيما 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12948 بازاريابي و مديريت بازار مختلط عسگرپور - رسول 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12947 بازاريابي و مديريت بازار مختلط صالحي - سميه 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12943 بازاريابي و مديريت بازار مختلط صالحي - سميه 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12939 بازاريابي و مديريت بازار مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12848 تحقيق در عمليات 2 مختلط طغياني - عليرضا 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12998 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي مختلط حسيني كاكلكي - سيداكبر 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50