دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13842 اصول حسابداري 2 مختلط آزادبخت - نرگس 45 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13842 اصول حسابداري 2 مختلط آزادبخت - نرگس 45 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13843 اقتصاد خرد مختلط - 45 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
13843 اقتصاد خرد مختلط - 45 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
13874 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي مختلط صافي نجف آبادي - وجيهه 45 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13918 بهره وري و تجزيه وتحليل آن درسازمانها مختلط - 45 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
13926 پروژه مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 4 - 0.00 2.00 - ساعت 8.00
13927 پروژه مختلط قيصريان - محمدحسن 7 - 0.00 2.00 - ساعت 8.00
13928 پروژه مختلط زارع - سيدمحسن 7 - 0.00 2.00 - ساعت 8.00
13925 پروژه مختلط براتي - مسعود 7 - 0.00 2.00 - ساعت 8.00
13870 تحقيق در عمليات 2 مختلط فرجي جونقاني - شهرام 45 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
13870 تحقيق در عمليات 2 مختلط فرجي جونقاني - شهرام 45 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
13876 تحقيق در عمليات 3 مختلط فرجي جونقاني - شهرام 45 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
13871 حسابداري صنعتي 2 مختلط مظاهري - صديقه 45 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
13871 حسابداري صنعتي 2 مختلط مظاهري - صديقه 45 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
13878 حسابداري صنعتي 3 مختلط مظاهري - صديقه 45 دوشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
13840 روانشناسي صنعتي مختلط زارع - سيدمحسن 45 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
13840 روانشناسي صنعتي مختلط زارع - سيدمحسن 45 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
13122 روش تحقيق مختلط كاوه زاده - عادله 45 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 2 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13841 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13841 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13872 زبان تخصصي 2 مختلط انصاري - ايمان 45 دوشنبه 09:30 - 08:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
13875 زبان تخصصي 3 مختلط انصاري - ايمان 44 دوشنبه 11:30 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13919 زبان تخصصي 4 مختلط انصاري - ايمان 45 دوشنبه 10:30 - 09:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13922 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت مختلط - 45 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
13920 سيستمهاي خريد، انبارداري و توزيع مختلط قيصريان - محمدحسن 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13906 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري مختلط جوزي - احمد 45 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
13917 فنون تجزيه وتحليل وطراحي سيستمها مختلط زارع - سيدمحسن 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
13879 كارسنجي و روش سنجي مختلط زارع - سيدمحسن 45 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
13924 كنترل پروژه مختلط فلاحيان نجف آبادي - علي 45 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
13873 مديريت توليد مختلط لساني - احسان 45 يك شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13844 مديريت رفتار سازماني مختلط قيصريان - محمدحسن 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
13844 مديريت رفتار سازماني مختلط قيصريان - محمدحسن 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
13923 مديريت كارخانه مختلط لساني - احسان 45 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
13921 مديريت مالي مختلط - 44 دوشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
14368 مديريت منابع انساني مختلط قيصريان - محمدحسن 50 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00