دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14246 آمار مهندسي مختلط - 25 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
14247 آمار مهندسي مختلط - 25 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
14248 آمار مهندسي مختلط - 25 سه شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
14249 اقتصاد سنجي مختلط رجبي - مصطفي 18 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
14178 اقتصاد مهندسي پيشرفته مختلط كرباسيان - مهدي 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
14250 اقتصاد مهندسي پيشرفته مختلط رجبي - مصطفي 18 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
14292 اقتصاد مهندسي پيشرفته مختلط - 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
14252 برنامه ريزي خطي پيشرفته مختلط شيرويه زاد - هادي 18 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
14253 برنامه ريزي عمليات صنعتي مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 18 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
14290 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14290 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14291 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14291 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14255 تحقيق در عمليات 2 مختلط وزيري سرشك - مجيد 25 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
14256 تحقيق در عمليات 2 مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 25 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
14257 تحقيق در عمليات 2 مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 25 سه شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
14254 تصميم گيري با معيارهاي چندگانه مختلط شيرويه زاد - هادي 18 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
14258 روش تحقيق مختلط - 7 سه شنبه 10:15 - 08:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
14259 روش تحقيق مختلط - 7 سه شنبه 12:15 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
14260 روش تحقيق مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 7 چهارشنبه 15:15 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
14261 روش تحقيق مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 7 چهارشنبه 17:45 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
14262 روش هاي آماري مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 20 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
14293 روش هاي آماري مختلط - 20 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
14180 روش هاي آماري مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 20 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
14263 زبان تخصصي مختلط وسيلي - محمدرضا 5 چهارشنبه 10:15 - 08:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
14264 زبان تخصصي مختلط وسيلي - محمدرضا 5 چهارشنبه 12:15 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
14265 زبان تخصصي مختلط وسيلي - محمدرضا 5 چهارشنبه 17:00 - 15:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
14276 سمينار مختلط شيرويه زاد - هادي 20 چهارشنبه 17:45 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
14277 سمينار مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 20 پنج شنبه 10:15 - 08:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
14285 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت مختلط شيخ ابومسعودي - عباس 18 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
14286 سيستمهاي ديناميكي 1 مختلط - 18 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
14278 سيستمهاي صف مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 20 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
14279 طراحي سيستمهاي صنعتي مختلط وسيلي - محمدرضا 5 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
14280 طراحي سيستمهاي صنعتي مختلط - 20 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
14288 قابليت اطميناني مختلط كرباسيان - مهدي 18 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
14281 كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري وبرنامه ريزي مختلط امين دوست - عاطفه 18 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
14294 مديريت عمليات مختلط - 10 پنج شنبه 16:50 - 14:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
14282 مسائل منتخب در مهندسي صنايع (داده كاوي) مختلط - 18 چهارشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
14270 مسائل منتخب در مهندسي صنايع (مديريت زنجيره تأمين) مختلط بويرحسني - اميد 18 سه شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
14268 مسائل منتخب در مهندسي صنايع (نگهداري و تعميرات بهره ور) مختلط ملاوردي اصفهاني - ناصر 18 چهارشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50