دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10307 بررسي آموزش زبان در ايران مختلط ستاربروجني - سوسن 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11254 پايان نامه مختلط - 40 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11255 پايان نامه (ادامه) مختلط - 40 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10306 تهيه و تدوين مطالب درسي مختلط صالحي - هادي 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
10306 تهيه و تدوين مطالب درسي مختلط صالحي - هادي 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
10305 سمينار در مسائل آموزش زبان مختلط طباطبايي - سيداميد 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10308 نظريه هاي جامعه شناسي زبان مختلط هاشمي شهركي - سارا 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50