دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10668 اصول و روش تدريس مهارتها مختلط طباطبايي - سيداميد 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10673 پايان نامه مختلط - 82 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
10678 پايان نامه (ادامه) مختلط - 99 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
10673 رساله مختلط - 82 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
10673 رساله مختلط - 82 - 0.00 4.00 - ساعت 10.50
10678 رساله (ادامه) مختلط - 99 - 0.00 4.00 - ساعت 10.50
10678 رساله (ادامه) مختلط - 99 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
10666 سنجش و ارزشيابي زبان مختلط طباطبايي - سيداميد 25 يك شنبه 11:10 - 09:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10661 نظريه هاي جامعه شناسي زبان مختلط - 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 135 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
10663 نظريه هاي روانشناسي زبان مختلط بهارلويي - رويا 25 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50