دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14144 تدريس عملي مختلط طباطبايي - سيداميد 30 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 134 1.00 1.00 - ساعت 10.50
14146 تدريس عملي مختلط طباطبايي - سيداميد 30 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 1.00 1.00 - ساعت 10.50
14138 تهيه وتدوين مطالب درسي مختلط طباطبايي - سيداميد 30 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
14142 تهيه وتدوين مطالب درسي مختلط صالحي - هادي 30 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 131 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
14147 زبانشناسي مقابله اي مختلط بهارلويي - رويا 30 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 134 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
14148 زبانشناسي مقابله اي مختلط بهارلويي - رويا 30 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
14135 سمينار مختلط طباطبايي - سيداميد 30 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 134 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14137 سمينار مختلط طباطبايي - سيداميد 30 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 130 2.00 0.00 - ساعت 0.00