دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10917 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري مختلط اذاني - مهري 20 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 1.00 1.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10921 برنامه ريزي محيط زيست شهري در ايران مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 20 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10982 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10982 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10988 پايان نامه (ادامه) مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10988 پايان نامه (ادامه) مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10916 روش تحقيق در جغرافيا و برنامه ريزي شهري مختلط مومني - مهدي 20 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10919 طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي مختلط اذاني - مهري 20 پنج شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50