دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10081 پايان نامه مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10082 پايان نامه (ادامه) مختلط - 408 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10081 پروژه (پايان نامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10082 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 408 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13294 ديناميك خاك مختلط نادي - بهرام 17 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13298 زمين شناسي مهندسي پيشرفته مختلط نادي - بهرام 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13300 سدهاي خاكي مختلط حاجيان نيا - البرز 22 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12496 مقاومت مصالح مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13295 مكانيك سنگ مختلط حاجيان نيا - البرز 14 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13299 مهندسي پي پيشرفته مختلط نادي - بهرام 16 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50