دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10006 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 24 يك شنبه 17:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
10006 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 24 يك شنبه 17:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
10163 الكترونيك قدرت 2 مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10163 الكترونيك قدرت 2 مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10129 الكترونيك ليزر مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
10101 برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي مختلط معظمي - مجيد 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10155 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10155 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10016 پردازش تصوير مختلط نصري - سعيد 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10016 پردازش تصوير مختلط نصري - سعيد 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10029 پردازش تصوير مختلط پورقاسم - حسين 24 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
10029 پردازش تصوير مختلط پورقاسم - حسين 24 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
10062 پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته مختلط نصري - سعيد 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
10147 پردازش سيگنالهاي ديجيتالي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 24 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
10147 پردازش سيگنالهاي ديجيتالي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 24 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
10151 پردازش سيگنالهاي ديجيتالي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
10151 پردازش سيگنالهاي ديجيتالي مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
10155 پروژه (پايان نامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10133 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
10133 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
10128 تئوري و تكنولوژي ساخت نيمه هاديها مختلط برزآبادي - ابراهيم 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10109 روش تحقيق مختلط آمون - مهدي 15 يك شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10110 روش تحقيق مختلط بكتاش - امير 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10105 سمينار مختلط پورقاسم - حسين 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10105 سمينار مختلط پورقاسم - حسين 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10106 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10106 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10152 سوئيچينگ و مسيردهي در شبكه مختلط فغاني - فرهاد 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
10144 سيستم هاي مخابرات نوري مختلط نقش - عليرضا 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10150 سيستمهاي كنترل چند متغيره مختلط هاشمي - مهناز 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10153 سيستمهاي مخابرات بي‌ سيم مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
10144 سيستمهاي مخابرات نوري مختلط نقش - عليرضا 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10108 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
10058 شناسائي آماري الگو مختلط پورقاسم - حسين 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10157 طراحي مدارهاي الكترونيكي (فركانس بالا) مختلط جباري - مسعود 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10132 فرآيندهاي تصادفي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10132 فرآيندهاي تصادفي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
14379 قابليت اطمينان سيستمهاي انرژي الكتريكي مختلط مراديان - محمدرضا 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
14379 قابليت اعتماد در سيستمهاي قدرت مختلط مراديان - محمدرضا 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10142 كنترل بهينه مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10142 كنترل بهينه مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10125 مباحث ويژه 1 مختلط هاشمي - مهناز 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10130 مدارهاي مجتمع خطي مختلط رياحي نسب - مهدي 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10130 مدارهاي مجتمع خطي (CMOS) مختلط رياحي نسب - مهدي 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10157 مدارهاي مجتمع فركانس راديويي (RFIC) مختلط جباري - مسعود 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50