دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10147 برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي مختلط معظمي - مجيد 20 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
10014 بهره برداري از سيستمهاي قدرت مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 4 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
10007 پايان نامه مختلط - 230 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پايان نامه مختلط - 230 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پروژه تحقيق مختلط - 230 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پروژه تحقيق (ادامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10056 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط زماني فر - مهران 0 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
14456 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط مراديان - محمدرضا 22 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10056 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط زماني فر - مهران 0 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
14456 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط مراديان - محمدرضا 22 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10525 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2 مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 24 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10015 توزيع انرژي الكتريكي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 11 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10015 توزيع انرژي الكتريكي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 11 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10013 ديناميك سيستمهاي قدرت 1 مختلط شاهقليان - غضنفر 14 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14434 ديناميك سيستمهاي قدرت 1 مختلط شاهقليان - غضنفر 23 - 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10067 رباتيك مختلط شجاعي اراني - خوشنام 11 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10002 روش تحقيق مختلط - 11 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10092 روش تحقيق مختلط - 11 پنج شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10057 روشهاي نوين كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط دهقاني - مجيد 22 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10057 روشهاي نوين كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط دهقاني - مجيد 22 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10077 سمينار مختلط شجاعي اراني - خوشنام 0 پنج شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10078 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 0 پنج شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10564 سمينار مختلط - 6 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10077 سمينار مختلط شجاعي اراني - خوشنام 0 پنج شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10078 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 0 پنج شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10564 سمينار مختلط - 6 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10062 طراحي ماشينهاي الكتريكي مختلط مجيدي - سيد بهروز 23 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10062 طراحي ماشينهاي الكتريكي مختلط مجيدي - سيد بهروز 23 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10063 طراحي مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط جباري - مسعود 16 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10063 طراحي مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط جباري - مسعود 16 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10090 كنترل فازي مختلط - 11 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10090 كنترل فازي مختلط - 11 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10058 ماشينهاي الكتريكي مدرن مختلط بكتاش - امير 23 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11759 ماشينهاي الكتريكي مدرن مختلط - 25 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10070 مباحث ويژه 1 مختلط رضائي - اسماعيل 11 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10072 مباحث ويژه 1 مختلط صادق خاني - ايمان 5 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10522 مباحث ويژه 2 مختلط محموديان - سيد حميد 15 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10016 مديريت انرژي مختلط مراديان - محمدرضا 18 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50