دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10006 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 24 يك شنبه 17:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
10061 اصول كنترل مدرن مختلط شاهقليان - غضنفر 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10139 الكترونيك قدرت 1 مختلط دهقاني - مجيد 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10163 الكترونيك قدرت 2 مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10163 الكترونيك قدرت 2 مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10129 الكترونيك ليزر مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11452 بررسي سيستمهاي قدرت 2 مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 20 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
10101 برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي مختلط معظمي - مجيد 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10155 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10155 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10155 پروژه تحقيق مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پروژه تحقيق (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10133 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
10133 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
10102 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط بكتاش - امير 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10102 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط بكتاش - امير 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10164 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط بكتاش - امير 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10164 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط بكتاش - امير 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10128 تئوري و تكنولوژي ساخت نيمه هاديها مختلط برزآبادي - ابراهيم 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11452 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2 مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 20 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
10103 توزيع انرژي الكتريكي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10103 توزيع انرژي الكتريكي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10000 ديناميك سيستمهاي قدرت 1 مختلط شاهقليان - غضنفر 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10000 ديناميك سيستمهاي قدرت الكتريكي 1 مختلط شاهقليان - غضنفر 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10109 روش تحقيق مختلط آمون - مهدي 15 يك شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10110 روش تحقيق مختلط بكتاش - امير 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10104 روشهاي اجزاء محدود مختلط نجار خدابخش - عباس 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
10105 سمينار مختلط پورقاسم - حسين 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10105 سمينار مختلط پورقاسم - حسين 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10106 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10106 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10150 سيستمهاي كنترل چند متغيره مختلط هاشمي - مهناز 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10150 سيستمهاي كنترل چند متغيره مختلط هاشمي - مهناز 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10148 سيستمهاي كنترل چند متغيره مختلط محموديان - سيد حميد 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10108 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
10154 شبكه هاي هوشمند انرژي الكتريكي مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10159 طراحي ماشينهاي الكتريكي مختلط مجيدي - سيد بهروز 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10132 فرآيندهاي تصادفي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10132 فرآيندهاي تصادفي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
14379 قابليت اطمينان سيستمهاي انرژي الكتريكي مختلط مراديان - محمدرضا 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
14379 قابليت اعتماد در سيستمهاي قدرت مختلط مراديان - محمدرضا 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10142 كنترل بهينه مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10142 كنترل بهينه مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10059 كنترل توان راكتيو مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11449 كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت مختلط دهقاني - مجيد 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 304 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10149 كنترل غيرخطي مختلط رضائي - اسماعيل 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10111 كنترل ماشينهاي الكتريكي مختلط مراديان - محمدرضا 15 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10125 كنترل هوشمند مختلط هاشمي - مهناز 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10130 مدارهاي مجتمع خطي مختلط رياحي نسب - مهدي 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10130 مدارهاي مجتمع خطي (CMOS) مختلط رياحي نسب - مهدي 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50