دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11845 الكترونيك قدرت 1 مختلط دهقاني - مجيد 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11845 الكترونيك قدرت 1 مختلط دهقاني - مجيد 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11852 بازار برق مختلط معظمي - مجيد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11853 بهره برداري از سيستمهاي قدرت مختلط معظمي - مجيد 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10001 پروژه تحقيق مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پروژه تحقيق (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11964 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط مراديان - محمدرضا 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11970 توزيع انرژي الكتريكي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11974 حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11975 ديناميك سيستمهاي قدرت 1 مختلط شاهقليان - غضنفر 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11987 ديناميك سيستمهاي قدرت 2 مختلط شاهقليان - غضنفر 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12006 رياضيات مهندسي پيشرفته مختلط هنرور - محمدامين 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14204 سمينار مختلط محمدي - محمدرضا شاهقليان - غضنفر 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12031 سمينار مختلط معظمي - مجيد بكتاش - امير 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12050 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12089 طراحي ماشينهاي الكتريكي مختلط مجيدي - سيد بهروز 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
12234 كنترل محركه هاي الكتريكي مختلط بكتاش - امير 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50