دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10523 اصول كنترل مدرن مختلط هاشمي - مهناز 21 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10007 پايان نامه مختلط - 230 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پايان نامه مختلط - 230 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پروژه (پايان نامه) مختلط - 230 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10067 رباتيك مختلط شجاعي اراني - خوشنام 11 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10002 روش تحقيق مختلط - 11 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10092 روش تحقيق مختلط - 11 پنج شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10077 سمينار مختلط شجاعي اراني - خوشنام 0 پنج شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10078 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 0 پنج شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10565 سمينار مختلط - 10 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10565 سمينار مختلط - 10 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10077 سمينار مختلط شجاعي اراني - خوشنام 0 پنج شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10078 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 0 پنج شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10052 شبكه هاي انتقال داده مختلط آوخ - آويد 5 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10052 شبكه هاي انتقال داده مختلط آوخ - آويد 5 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10066 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 20 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10063 طراحي مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط جباري - مسعود 16 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10063 طراحي مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط جباري - مسعود 16 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10521 كنترل بهينه مختلط حسين نيا - سعيد 18 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
10521 كنترل بهينه مختلط حسين نيا - سعيد 18 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
10090 كنترل فازي مختلط - 11 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10090 كنترل فازي مختلط - 11 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10051 مباحث ويژه 1 مختلط فغاني - فرهاد 3 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
10053 مباحث ويژه 1 مختلط محموديان - سيد حميد 14 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10070 مباحث ويژه 1 مختلط رضائي - اسماعيل 11 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10072 مباحث ويژه 1 مختلط صادق خاني - ايمان 5 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10050 مباحث ويژه 1 مختلط نقش - عليرضا 5 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10522 مباحث ويژه 2 مختلط محموديان - سيد حميد 15 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
14437 مباحث ويژه 2 مختلط نقش - عليرضا 13 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00