دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13723 آمار كاربردي در مديريت جهانگردي مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 35 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
13712 اصول حسابداري 1 (جهانگردي) مختلط آزادبخت - نرگس 35 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
يك شنبه 11:20 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
13578 اصول حسابداري 2 (جهانگردي) مختلط آزادبخت - نرگس 35 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13621 اصول علم اقتصاد2 (كلان- جهانگردي) مختلط - 35 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
13698 اقتصاد جهانگردي مختلط - 35 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13725 باستانشناسي ايران مختلط وشمه - علي 35 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
11129 برنامه ريزي توسعه جهانگردي مختلط صابري - حميد 11 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
13724 برنامه ريزي وسرپرستي گشتهاي جهانگردي مختلط وشمه - علي 35 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
13689 پژوهش عملياتي در جهانگردي مختلط - 35 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13630 تاريخ فرهنگ ايران 1 مختلط وشمه - علي 35 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10185 تاريخ فرهنگ ايران 2 مختلط فنايي - زهرا 42 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13636 تجزيه وتحليل مسائل اجتماعي ايران مختلط مهكوئي - حجت 35 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
13629 جغرافياي جهانگردي عمومي مختلط سليماني - حسين 35 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
13727 رفتار سازماني مختلط - 35 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
13683 روانشناسي عمومي (جهانگردي) مختلط افشاري - معصومه 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
13696 روش تحقيق مختلط اذاني - مهري 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13623 زبان انگليسي 2 مختلط صالحي - هادي 35 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13711 زبان انگليسي تخصصي 1 مختلط - 35 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
13710 زبان انگليسي تخصصي 2 مختلط - 35 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
13673 زبان انگليسي مكاتبات تخصصي مختلط عامري گلستان - احمد 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
13671 زبان انگليسي مكالمه مختلط عامري گلستان - احمد 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
13639 شناخت صنايع دستي ايران مختلط - 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13643 فرهنگ عامه مختلط كامراني فر - احمد 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
13627 قوانين ومقررات حقوقي جهانگردي مختلط آقاسي - عليرضا 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
13688 كارآموزي مختلط خادم الحسيني - احمد 40 - 0.00 4.00 - ساعت 14.00
13632 گذراندن اوقات فراغت مختلط سليماني - حسين 35 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13634 مباني سازمان و مديريت مختلط - 35 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11199 مباني مردم شناسي (جهانگردي) مختلط فروغي ابري - اصغر 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
14334 مباني وكاربرد كامپيوتر در جهانگردي مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 25 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - سايت كامپيوتر طبقه اول 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
11830 نقشه خواني وآشنائي با نقشه مختلط پيروزمهر - اميد 35 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - سايت 2 كريدور 003 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00