دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11228 آشنائي با موزه هاي ايران مختلط مهكوئي - حجت 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11203 تاريخ فرهنگ ايران 1 مختلط وشمه - علي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11216 روش تحقيق مختلط گندمكار - امير 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11201 زبان انگليسي مكاتبات تخصصي مختلط منصوري - سارا 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11205 شناخت صنايع دستي ايران مختلط مهكوئي - حجت 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11200 كارآموزي مختلط خادم الحسيني - احمد 20 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
11209 مديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي مختلط قدمي دمابي - بهمن 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50