دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10993 آداب سفر دراسلام مختلط رجائي ريزي - محمدعلي 45 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
11100 آشنائي با موزه هاي ايران مختلط مجابي - سيد علي 45 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11251 آمار كاربردي در مديريت جهانگردي مختلط - 45 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11002 اصول حسابداري 1 (جهانگردي) مختلط - 45 سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11249 اصول حسابداري 2 (جهانگردي) مختلط - 45 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11005 اصول علم اقتصاد1 (خرد- جهانگردي) مختلط قدمي دمابي - بهمن 45 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11020 اصول علم اقتصاد2 (كلان- جهانگردي) مختلط قدمي دمابي - بهمن 45 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11218 امور مسافرت وصدور بليط مختلط - 45 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 1.00 - ساعت 10.50
11230 برنامه ريزي توسعه جهانگردي مختلط - 45 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11210 برنامه ريزي وسرپرستي گشتهاي جهانگردي مختلط وشمه - علي 45 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11245 پژوهش عملياتي در جهانگردي مختلط - 45 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11034 تجزيه وتحليل مسائل اجتماعي ايران مختلط مهكوئي - حجت 45 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11013 جغرافياي جهانگردي ايران مختلط رجائي ريزي - محمدعلي 45 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10998 حقوق اساسي مختلط - 45 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11011 روانشناسي عمومي (جهانگردي) مختلط - 45 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11228 روش تحقيق مختلط - 45 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
10999 زبان انگليسي 1 مختلط رضواني - آزاده 45 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11223 زبان انگليسي تخصصي 1 مختلط رضواني - آزاده 45 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11202 زبان انگليسي تخصصي 2 مختلط رضواني - آزاده 45 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11247 زبان انگليسي مكاتبات تخصصي مختلط - 45 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11248 زبان انگليسي مكالمه مختلط - 45 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11242 زبان دوم 1 مختلط مستاجران - امين محمد 45 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11024 زبان دوم 2 مختلط مستاجران - امين محمد 45 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10996 شناخت صنعت جهانگردي مختلط رجائي ريزي - محمدعلي 45 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
11252 قوانين ومقررات حقوقي جهانگردي مختلط - 45 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11256 كارآموزي مختلط - 45 - 0.00 4.00 - ساعت 13.50
11009 مباني جامعه شناسي (جهانگردي) مختلط - 45 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11240 مباني مردم شناسي (جهانگردي) مختلط - 45 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11219 مديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي مختلط - 45 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11017 مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي مختلط سليماني - حسين 45 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11010 نقشه خواني وآشنائي با نقشه مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 45 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11019 هنر و معماري ايران 2 مختلط - 45 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50