دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13293 آمار مهندسي مختلط يزدخواستي - امين 18 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13523 برنامه ريزي استراتژيك براي مديران مختلط شيخ ابومسعودي - عباس 9 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
13419 برنامه ريزي خطي پيشرفته مختلط شيرويه زاد - هادي 10 چهارشنبه 18:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
13522 برنامه ريزي عمليات صنعتي مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 0 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
13604 برنامه ريزي متغيرهاي صحيح مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 3 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13536 بهينه سازي مدلهاي غير خطي مختلط ملاوردي اصفهاني - ناصر 9 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13551 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13551 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13552 پايان نامه (ادامه) مختلط - 67 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13552 پايان نامه (ادامه) مختلط - 67 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13333 تحقيق در عمليات 2 مختلط وزيري سرشك - مجيد 16 چهارشنبه 18:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00
13516 تحليل شبكه ها مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 0 سه شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
13330 روش تحقيق مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 14 سه شنبه 10:15 - 08:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
13327 روش تحقيق مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 11 چهارشنبه 15:15 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
13301 زبان تخصصي مختلط بويرحسني - اميد 15 چهارشنبه 12:15 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
13425 سازماندهي و رهبري مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 8 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
13403 طراحي آزمايشها مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 18 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13520 مديريت عمليات مختلط چشم براه - محسن 16 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
13519 مديريت كيفيت و بهره وري مختلط چشم براه - محسن 15 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
13402 مديريت منابع انساني مختلط شيخ ابومسعودي - عباس 11 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00