دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14195 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
14191 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
14196 استاتيك مختلط لچيناني - حسن 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
14197 استاتيك مختلط لچيناني - حسن 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11662 پايداري سازه ها مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 20 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11655 تئوري الاستيسيته مختلط فتحي - فرشيد 20 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14238 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14240 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14241 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14242 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11657 تحليل غير ارتجاعي سازه مختلط ايزدي نيا - محسن 20 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11654 تكنولوژي عالي بتن مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 20 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11653 ديناميك سازه مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11649 ديناميك سازه مختلط فتحي - فرشيد 20 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11651 روش اجزاء محدود مختلط معمارزاده - پرهام 20 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11650 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته مختلط ايزدي نيا - محسن 20 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11658 سازه هاي بلند مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 20 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11672 سازه هاي فولادي پيشرفته مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 20 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11656 طراحي لرزه اي سازه ها مختلط متولي امامي - سيدمحمد 20 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14403 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14404 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14405 مقاومت مصالح 1 مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50