دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12081 آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
12969 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
12968 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
12967 استاتيك مختلط مدرس نيا - اميررضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
10538 استاتيك مختلط معصومي - اسماعيل 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
10502 پايان نامه مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10502 پايان نامه مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10503 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10503 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12194 پايداري سازه مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 20 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12194 پايداري سازه ها مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 20 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10502 پروژه (پايان نامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10503 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12213 تئوري الاستيسيته مختلط محمدحجازي - سيداميرمهرداد 20 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12100 تئوري پلاستيسيته مختلط ايزدي نيا - محسن 20 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12100 تئوري پلاستيسيته مختلط ايزدي نيا - محسن 20 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
13165 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 40 دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13166 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 40 سه شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:15 - 13:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13167 تحليل سازه ها 1 مختلط فرزام فر - عليرضا 40 سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10547 تحليل سازه ها 1 مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 40 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12083 ديناميك سازه مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12085 ديناميك سازه مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 چهارشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12083 ديناميك سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12085 ديناميك سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 چهارشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
12086 روش اجزاء محدود مختلط ايزدي نيا - محسن 19 چهارشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12086 روش اجزاء محدود مختلط ايزدي نيا - محسن 19 چهارشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12074 رياضيات عالي مهندسي مختلط ايزدي نيا - محسن 20 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12074 رياضيات عالي مهندسي مختلط ايزدي نيا - محسن 20 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
13247 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط متولي امامي - سيدمحمد 40 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
13246 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط مصلحي - عباس 35 دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
10557 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط فضيلتي - مهدي 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12076 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته مختلط ايزدي نيا - محسن 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
12076 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته مختلط ايزدي نيا - محسن 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10560 سازه هاي فولادي 1 مختلط دلاوري - احسان 40 يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13260 سازه هاي فولادي 1 مختلط دلاوري - احسان 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13261 سازه هاي فولادي 1 مختلط دلاوري - احسان 40 يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12196 سازه هاي فولادي پيشرفته مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 20 سه شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
12078 سمينار و روش تحقيق مختلط ايزدي نيا - محسن 20 دوشنبه 15:55 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12079 سمينار و روش تحقيق مختلط فتحي - فرشيد 20 دوشنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12080 سمينار و روش تحقيق مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 20 سه شنبه 13:20 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12191 سمينار و روش تحقيق مختلط ايزدي نيا - محسن 20 سه شنبه 15:55 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
13317 مقاومت مصالح 1 مختلط معصومي - اسماعيل 40 يك شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13316 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 40 دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
13315 مقاومت مصالح 1 مختلط فرزام فر - عليرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
10563 مقاومت مصالح 1 مختلط مدرس نيا - اميررضا 40 سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
12192 مكانيك محيط پيوسته مختلط معمارزاده - پرهام 20 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00