دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11679 آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 0 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12593 استاتيك مختلط دلاوري - احسان 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12594 استاتيك مختلط دلاوري - احسان 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12590 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 44 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12591 استاتيك مختلط حسن خاني - ابراهيم 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12592 استاتيك مختلط حسن خاني - ابراهيم 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
10081 پايان نامه مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10081 پايان نامه مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10082 پايان نامه (ادامه) مختلط - 408 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10082 پايان نامه (ادامه) مختلط - 408 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10081 پروژه (پايان نامه) مختلط - 447 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10082 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 408 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12475 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12747 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12748 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12749 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 44 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11689 تحليل غير ارتجاعي سازه مختلط ايزدي نيا - محسن 13 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11700 تكنولوژي عالي بتن مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 6 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11700 تكنولوژي عالي بتن مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 6 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11702 ديناميك سازه مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 15 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11702 ديناميك سازه ها مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 15 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11691 روش اجزاء محدود مختلط معمارزاده - پرهام 4 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11691 روش اجزاء محدود مختلط معمارزاده - پرهام 4 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11695 رياضيات عالي مهندسي مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 0 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11695 رياضيات عالي مهندسي مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 0 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
12483 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط مصلحي - عباس 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12800 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط فضيلتي - مهدي 38 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12801 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط متولي امامي - سيدمحمد 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11684 سازه هاي بلند مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 0 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
12488 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12804 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 44 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12805 سازه هاي فولادي 1 مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
14477 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
11707 سمينار و روش تحقيق مختلط فتحي - فرشيد 10 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
13287 سمينار و روش تحقيق مختلط ايزدي نيا - محسن 10 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11708 سمينار و روش تحقيق مختلط ايزدي نيا - محسن 0 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11680 طراحي لرزه اي سازه ها مختلط فتحي - فرشيد 7 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12844 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12496 مقاومت مصالح 1 مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12842 مقاومت مصالح 1 مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 43 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12843 مقاومت مصالح 1 مختلط مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00