دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14715 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14725 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14706 جامعه شناسي جنايي مختلط مسعود - غلامحسين 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14699 جامعه شناسي جنايي مختلط مسعود - غلامحسين 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14717 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط شكرچي زاده - محسن 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
14722 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط شكرچي زاده - محسن 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
14723 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط مسعود - غلامحسين 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14714 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط يوسف زاده - علي 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14705 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط جليليان - مهدي 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
14709 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط جليليان - مهدي 30 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
14708 حقوق كيفري اقتصادي مختلط شكرچي زاده - محسن 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14700 حقوق كيفري اقتصادي مختلط شكرچي زاده - محسن 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14702 سمينار مختلط وحيددستجردي - فاطمه 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14701 متون حقوقي به زبان خارجي مختلط - 30 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14712 متون حقوقي به زبان خارجي مختلط وحيددستجردي - فاطمه 30 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14719 متون فقه جزايي مختلط توكلي - احمدرضا 30 پنج شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14727 متون فقه جزايي مختلط توكلي - احمدرضا 30 پنج شنبه 19:15 - 17:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14711 تاريخ تحولات حقوق كيفري مختلط يوسف زاده - علي 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14703 تاريخ تحولات حقوق كيفري مختلط جليليان - مهدي 30 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50