دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13350 آزمون نرم افزار مختلط آجودانيان - شهره 24 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12940 اصول طراحي پايگاه داده ها مختلط هادي پور صنعتي - حسين 37 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
13343 الگوريتمهاي پيشرفته مختلط زماني فر - كامران 25 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13349 امنيت پايگاه داده ها مختلط نادري دهكردي - محمد 29 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
13358 بازيابي پيشرفته اطلاعات مختلط رستگاري - حميد 24 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
10009 پايان نامه مختلط - 247 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10009 پايان نامه مختلط - 247 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10010 پايان نامه (ادامه) مختلط - 257 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10010 پايان نامه (ادامه) مختلط - 257 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13348 پايگاه داده پيشرفته مختلط نادري دهكردي - محمد 22 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
13348 پايگاه داده پيشرفته مختلط نادري دهكردي - محمد 22 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
13360 تكامل نرم افزار مختلط آجودانيان - شهره 24 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00
13362 داده كاوي مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 15 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
پنج شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13367 رايانش ابري مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 22 پنج شنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
13368 سمينار مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 7 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13369 سمينار مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 7 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
2.00 0.00 - ساعت 0.00
13368 سمينار مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 7 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13369 سمينار مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 7 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
2.00 0.00 - ساعت 0.00
12934 سيستمهاي عامل (جبراني) مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 19 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13070 سيستمهاي عامل پيشرفته مختلط زماني فر - كامران 21 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13071 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط بركتين - بهرنگ 9 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13071 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط بركتين - بهرنگ 9 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13357 كامپايلر پيشرفته مختلط اكبري كوپايي - مهدي 28 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13363 مباحث ويژه در نرم افزار 1 مختلط موحدنژاد - هما شريفي - مهدي 26 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 306
پنج شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 306
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
13344 معماري سازماني مختلط نبي الهي - اكبر 28 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
12293 مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 34 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 205
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00