دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11960 ارزيابي كارائي سيستمهاي كامپيوتري مختلط نعمت بخش - ناصر 30 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11565 اصول طراحي پايگاه داده ها مختلط هادي پور صنعتي - حسين 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 207
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11560 اصول طراحي پايگاه داده ها مختلط هادي پور صنعتي - حسين 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 206
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11984 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11984 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11986 پايان نامه (ادامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11986 پايان نامه (ادامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11967 پايگاه داده پيشرفته مختلط آجودانيان - شهره 10 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11967 پايگاه داده پيشرفته مختلط آجودانيان - شهره 10 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11603 پردازش موازي مختلط زماني فر - كامران 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11925 روش تحقيق مختلط فرخي - سجاد 10 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
11923 سمينار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 15 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
11923 سمينار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 15 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 405 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
11976 سمينار مختلط رستگاري - حميد 15 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
11976 سمينار مختلط رستگاري - حميد 15 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 15.50
11970 سيستم هاي توزيع شده مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 25 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11961 سيستم هاي عامل پيشرفته مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11921 سيستمهاي تصميم يار مختلط شريفي - مهدي 30 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11970 سيستمهاي توزيع شده مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 25 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11253 سيستمهاي عامل (جبراني) مختلط نيكيان - عليرضا 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11254 سيستمهاي عامل (جبراني) مختلط نيكيان - عليرضا 30 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11961 سيستمهاي عامل پيشرفته مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11965 سيستمهاي نرم افزاري اتكاپذير مختلط نعمت بخش - ناصر 30 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
11975 شبكه هاي پيچيده پويا مختلط باطني - مهدي 30 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
11919 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط آوخ - آويد 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11919 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته مختلط آوخ - آويد 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10914 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10918 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 30 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
سه شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 301
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11920 مباحث ويژه در نرم افزار 1 مختلط صافي اصفهاني - فرامرز بركتين - بهرنگ 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11971 متدولوژي ايجاد نرم افزار مختلط آجودانيان - شهره 30 پنج شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11978 مديريت پروژه هاي نرم افزار مختلط نبي الهي - اكبر 30 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 8.00
11259 مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 35 چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 203
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11956 مهندسي نرم افزار پيشرفته مختلط سيف زاده - سيدحبيب 10 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
11956 مهندسي نرم افزار پيشرفته مختلط سيف زاده - سيدحبيب 10 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
11973 وب معنايي مختلط رستگاري - حميد 30 پنج شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50