دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10886 اصول طراحي پايگاه داده ها مختلط نادري دهكردي - محمد 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11460 امنيت شبكه پيشرفته مختلط بركتين - بهرنگ 9 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11463 پايگاه داده پيشرفته مختلط نادري دهكردي - محمد 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11463 پايگاه داده پيشرفته مختلط نادري دهكردي - محمد 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11458 روش تحقيق مختلط اكبري كوپايي - مهدي 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 8.50
11455 سمينار مختلط رستگاري - حميد 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11456 سمينار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11456 سمينار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11455 سمينار مختلط رستگاري - حميد 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11428 سيستم هاي عامل پيشرفته مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 7 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11029 سيستمهاي عامل (جبراني) مختلط دارويي - شهرام 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11057 سيستمهاي عامل (جبراني) مختلط نيكيان - عليرضا 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11428 سيستمهاي عامل پيشرفته مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 7 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11073 طراحي الگوريتم ها (جبراني) مختلط جبل عاملي - مهدي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11076 طراحي الگوريتم ها (جبراني) مختلط جبل عاملي - مهدي 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11077 طراحي الگوريتم ها (جبراني) مختلط سيف زاده - سيدحبيب 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11453 مباحث پيشرفته در مهندسي نرم افزار مختلط آجودانيان - شهره 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11453 مباحث ويژه در نرم افزار 1 مختلط آجودانيان - شهره 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11424 معماري كامپيوتر پيشرفته مختلط نصري - سعيد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11190 مهندسي نرم افزار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11191 مهندسي نرم افزار مختلط اسلامي - غزاله 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11462 وب معنايي مختلط رستگاري - حميد 7 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11459 پايگاه داده توزيعي و سيار مختلط نادري دهكردي - محمد 7 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50