دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12480 بديع مختلط نيازي - شهرزاد 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12481 تاريخ ادبيات 3 مختلط نوريان - بيتا 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12483 عروض و قافيه مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12485 قرائت متون عربي ق 3 منتخب نهج البلاغه مختلط ايزدي - نسرين 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12484 متون نظم 2 قسمت 3 سي قصيده ناصرخسرو مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12478 متون نظم 3 ق 2 مسعود سعد مختلط محمودي لاهيجاني - سيدعلي 30 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12482 متون نظم 3 ق 3 نظامي مختلط رادمنش - عطامحمد 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12479 متون نثر 3 قسمت 1 كليله ودمنه 1 مختلط بلوري - مريم 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50