دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12835 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 11 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
13048 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته مختلط عسگرپور - رسول 15 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
13061 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته مختلط عسگرپور - رسول 12 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
14433 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14433 پايان نامه مختلط - 42 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14435 پايان نامه (ادامه) مختلط - 140 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14352 تحقيق در عمليات (جبراني) مختلط مداحي - رضا 26 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12845 تحليل آماري مختلط قبادي - سعيد 12 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13054 تحليل آماري مختلط وزيري سرشك - مجيد 18 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13056 تحليل آماري مختلط قبادي - سعيد 13 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
12845 تحليل آماري مختلط قبادي - سعيد 12 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13054 تحليل آماري مختلط وزيري سرشك - مجيد 18 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13056 تحليل آماري مختلط قبادي - سعيد 13 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
14306 زبان تخصصي مختلط عسگرپور - رسول 26 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
12878 مديريت استراتژيك پيشرفته مختلط خاني - ناصر 9 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13038 مديريت استراتژيك پيشرفته مختلط خاني - ناصر 16 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13057 مديريت استراتژيك پيشرفته مختلط خاني - ناصر 13 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12878 مديريت استراتژيك پيشرفته مختلط خاني - ناصر 9 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13038 مديريت استراتژيك پيشرفته مختلط خاني - ناصر 16 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13057 مديريت استراتژيك پيشرفته مختلط خاني - ناصر 13 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12841 مديريت تبليغات و برند مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 11 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13039 مديريت تبليغات و برند مختلط عسگرپور - رسول 17 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13059 مديريت تبليغات و برند مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 14 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
14304 مديريت رفتار مصرف كننده مختلط اكبريان - اكرم 29 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12877 مديريت منابع انساني پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 11 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13051 مديريت منابع انساني پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 17 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13060 مديريت منابع انساني پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 12 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12877 مديريت منابع انساني پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 11 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13051 مديريت منابع انساني پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 17 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
13060 مديريت منابع انساني پيشرفته مختلط يزداني - بيتا 12 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
11325 نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته مختلط خاني - ناصر 24 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00