دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12979 آشنايي با قوانين كسب و كار مختلط خاني - ناصر 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12987 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 2 مختلط صالحي طادي - عماد 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12981 آموزش مهارتهاي حرفه اي مختلط فلاحيان نجف آبادي - علي 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12980 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي مختلط كوچكيان - ميلاد 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12952 اصول حسابداري 2 مختلط فقهي نجف آبادي - زهرا 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12951 اصول حسابداري 2 مختلط برهانيان قناد - عليرضا 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12867 اصول حسابداري 2 مختلط رباني نجف آبادي - الهام 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12869 اصول حسابداري 2 مختلط فقهي نجف آبادي - زهرا 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12869 اصول حسابداري 2 مختلط فقهي نجف آبادي - زهرا 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12867 اصول حسابداري 2 مختلط رباني نجف آبادي - الهام 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12952 اصول حسابداري 2 مختلط فقهي نجف آبادي - زهرا 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12951 اصول حسابداري 2 مختلط برهانيان قناد - عليرضا 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12990 اقتصاد خرد مختلط مقصودي گنجه - فرشيد 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12965 اقتصاد كلان مختلط برهانيان قناد - عليرضا 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12966 اقتصاد كلان مختلط عابدي - محمد 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12870 اقتصاد كلان مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12873 اقتصاد كلان مختلط برهانيان قناد - عليرضا 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12939 بازاريابي و مديريت بازار (با رويكرد اسلامي) مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12865 بازرگاني بين الملل مختلط مقصودي گنجه - فرشيد 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12859 بازرگاني بين الملل مختلط صالحي - سميه 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12973 تجارت الكترونيك مختلط مير قادري - سيداميرحسين 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12986 تحقيق در عمليات 1 مختلط براتي - مسعود 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12983 حسابداري صنعتي 1 مختلط رفيعي - عباس 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12983 حسابداري صنعتي 1 مختلط رفيعي - عباس 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12862 حسابرسي 1 مختلط زمين پرداز - مصطفي 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12836 حسابرسي 1 مختلط زمين پرداز - مصطفي 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12862 حسابرسي 1 مختلط زمين پرداز - مصطفي 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12836 حسابرسي 1 مختلط زمين پرداز - مصطفي 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12864 حقوق بازرگاني مختلط فرزاد - فرهاد 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12853 حقوق بازرگاني مختلط فرزاد - فرهاد 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12989 روانشناسي سازماني مختلط ميرزائي - محمدرضا 50 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12955 روش تحقيق در مديريت مختلط كاظمي - مجتبي 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12955 روش تحقيق در مديريت مختلط كاظمي - مجتبي 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12958 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط سياف - فرشاد 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12957 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط باقري رناني - ندا 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12937 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12935 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مختلط باقري رناني - ندا 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12958 رياضيات وكاربردآن در مديريت 1 مختلط سياف - فرشاد 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12957 رياضيات وكاربردآن در مديريت 1 مختلط باقري رناني - ندا 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12935 رياضيات وكاربردآن در مديريت 1 مختلط باقري رناني - ندا 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12937 رياضيات وكاربردآن در مديريت 1 مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12944 زبان تخصصي 1 مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 50 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12945 زبان تخصصي 1 مختلط آرمان - محمدحسين 50 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13671 زبان تخصصي 1 مختلط - 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13674 زبان تخصصي 1 مختلط كيان پور - كاميار 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12985 زبان تخصصي 2 مختلط شاه بنده نجف آبادي - محبوبه 50 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
12866 فنون تجزيه وتحليل وطراحي سيستمها مختلط رستمي - محبوبه 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12861 فنون تجزيه وتحليل وطراحي سيستمها مختلط كيان پور - كاميار 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12988 مباني سازمان و مديريت مختلط شيراني لپري - سمانه 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12978 مديريت استراتژيك مختلط مير قادري - سيداميرحسين 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12995 مديريت توليد مختلط آرمان - محمدحسين 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12933 مديريت رفتار سازماني مختلط كاظمي - مجتبي 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12921 مديريت رفتار سازماني مختلط رستمي نجف آبادي - عمار 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12964 مديريت رفتار سازماني مختلط كاظمي - مجتبي 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12963 مديريت رفتار سازماني مختلط رستمي نجف آبادي - عمار 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12963 مديريت رفتار سازماني مختلط رستمي نجف آبادي - عمار 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12933 مديريت رفتار سازماني مختلط كاظمي - مجتبي 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12921 مديريت رفتار سازماني مختلط رستمي نجف آبادي - عمار 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12964 مديريت رفتار سازماني مختلط كاظمي - مجتبي 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12994 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1 مختلط رباني نجف آبادي - الهام 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12993 آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1 مختلط رباني نجف آبادي - الهام 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12992 كاربرد كامپيوتر در مديريت مختلط اميديان - حميدرضا 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12991 كاربرد كامپيوتر در مديريت مختلط صالحي طادي - عماد 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12984 مديريت منابع انساني مختلط زارع - سيدمحسن 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
12848 تحقيق در عمليات 2 مختلط طغياني - عليرضا 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12863 تحقيق در عمليات 2 مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12982 مديريت مالي 2 مختلط حسيني كاكلكي - سيداكبر 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12859 بازاريابي بين المللي مختلط صالحي - سميه 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12865 بازاريابي بين المللي مختلط مقصودي گنجه - فرشيد 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12984 مديريت منابع انساني مختلط زارع - سيدمحسن 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
12947 بازاريابي و مديريت بازار مختلط صالحي - سميه 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12948 بازاريابي و مديريت بازار مختلط عسگرپور - رسول 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12939 بازاريابي و مديريت بازار مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12943 بازاريابي و مديريت بازار مختلط صالحي - سميه 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12982 مديريت مالي 2 مختلط حسيني كاكلكي - سيداكبر 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12863 تحقيق در عمليات 2 مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12848 تحقيق در عمليات 2 مختلط طغياني - عليرضا 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50