دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11843 ابزار دقيق بيومديكال مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12162 بيوالكترومغناطيس مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12162 بيوالكترومغناطيس مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11865 پردازش سيگنالهاي پزشكي مختلط بهزاد فر - ندا 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11865 پردازش سيگنالهاي پزشكي مختلط بهزاد فر - ندا 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11869 پردازش سيگنالهاي ديجيتال مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11869 پردازش سيگنالهاي ديجيتال مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11873 پردازش گفتار مختلط محموديان - سيد حميد 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
10001 پروژه (پايان نامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12029 سمينار مختلط پورقاسم - حسين آوخ - آويد 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14203 سمينار مختلط محموديان - سيد حميد صغيرزاده داركي - بهنام 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12029 سمينار مختلط پورقاسم - حسين آوخ - آويد 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14203 سمينار مختلط محموديان - سيد حميد صغيرزاده داركي - بهنام 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12029 سمينار و روش تحقيق مختلط پورقاسم - حسين آوخ - آويد 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14203 سمينار و روش تحقيق مختلط محموديان - سيد حميد صغيرزاده داركي - بهنام 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12035 سيستمهاي تصويرگر پزشكي مختلط پورقاسم - حسين 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 - ساعت 0.00
12035 سيستمهاي تصويرگر پزشكي مختلط پورقاسم - حسين 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 - ساعت 0.00
12035 سيستمهاي تصويرگر پزشكي مختلط پورقاسم - حسين 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 - ساعت 0.00
12213 شناسائي آماري الگو مختلط نصري - سعيد 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12224 شناسايي سيستمها مختلط چترايي - عباس 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
12224 شناسايي سيستمها مختلط چترايي - عباس 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
12237 فرآيندهاي اتفاقي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12237 فرآيندهاي اتفاقي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12099 كنترل سيستمهاي عصبي - عضلاني مختلط خضري - مهدي 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12099 كنترل سيستمهاي عصبي عضلاني مختلط خضري - مهدي 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12138 مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي مختلط محموديان - سيد حميد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12138 مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي مختلط محموديان - سيد حميد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12138 مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي مختلط محموديان - سيد حميد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11843 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11843 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50