دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14692 اصول 2 مختلط سميعي - طه 5 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13196 اصول 3 مختلط نصراصفهاني - حسين 5 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
13206 اصول 3 مختلط نصراصفهاني - حسين 10 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
13284 رساله (ادامه) مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13284 رساله (ادامه) مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13284 رساله (ادامه) مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13211 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13205 فقه 3 (قوانين وحقوق تجارت دراسلام ) مختلط حيدري - محمدعلي 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13193 فقه 3 (قوانين وحقوق تجارت دراسلام ) مختلط حيدري - محمدعلي 5 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13215 فقه استدلالي 1 (جبراني) مختلط حيدري - محمدعلي 10 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1399/10/25 ساعت 15.50
13207 نقد و بررسي اديان الاحكام مختلط سميعي - طه 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13199 نقد و بررسي اديان الاحكام مختلط سميعي - طه 5 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13276 رساله مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13212 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط فهيم - محسن 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
13217 مباحث اصول 2 (جبراني) مختلط توكلي - احمدرضا 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 15.50
13276 رساله مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13276 رساله مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00