دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12665 اصول 1 مختلط توكلي - احمدرضا 1 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
12666 اصول 2 مختلط علي اكبري بابوكاني - احسان 1 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
12671 اصول 3 مختلط نصراصفهاني - حسين 6 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
12704 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط حيدري - محمدعلي 8 - 0.00 0.00 1397/03/04 ساعت 8.00
12703 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط حيدري - محمدعلي 44 - 0.00 0.00 1397/03/04 ساعت 8.00
12707 رساله مختلط - 43 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12705 رساله مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
12706 رساله (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12706 رساله (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
12668 فقه 1 (قوانين وحقوق تجارت دراسلام ) مختلط سميعي دمنه - جمشيد 1 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 16.00
12669 فقه 2 (قوانين وحقوق تجارت دراسلام ) مختلط علي اكبري بابوكاني - احسان 1 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12670 فقه 3 (قوانين وحقوق تجارت دراسلام ) مختلط نصراصفهاني - حسين 6 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
12667 قواعد فقه 1 مختلط سميعي دمنه - جمشيد 1 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00
12672 نقد و بررسي اديان الاحكام مختلط حيدري - محمدعلي 6 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00