دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14440 پايان نامه مختلط - 24 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14440 پايان نامه مختلط - 24 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14441 پايان نامه (ادامه) مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14441 پايان نامه (ادامه) مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10696 شيمي داروئي مختلط عباس تبارآهنگر - حسين 35 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10696 شيمي دارويي پيشرفته مختلط عباس تبارآهنگر - حسين 35 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10694 شيمي فيزيك آلي پيشرفته مختلط صفارتلوري - علي 35 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 301
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10693 شيمي هتروسيكل مختلط قشنگ - مجيد 35 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10693 شيمي هتروسيكليك مختلط قشنگ - مجيد 35 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50