دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12319 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط مهابادي - زهرا 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12321 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط احمدي يگانه - محسن 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12322 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط - 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12323 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط مهابادي - زهرا 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1
سه شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1
1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12324 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط احمدي يگانه - محسن 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2
سه شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2
1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12325 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط - 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3
سه شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3
1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12326 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط مهابادي - زهرا 20 سه شنبه 16:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12327 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط احمدي يگانه - محسن 20 سه شنبه 16:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12328 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط - 20 سه شنبه 16:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 1.00 1.00 1396/10/20 ساعت 10.50
12541 آشنايي با معماري جهان مختلط حيدري دهكردي - خليل 30 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12418 آشنايي با معماري معاصر مختلط ابوطالبي - ژاله 30 شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12304 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط كتابي - الناز 20 يك شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12305 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط اسماعيلي - مژگان 20 يك شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12312 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط - 20 يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12313 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط عسگري خوراسگاني - منصور 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12306 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط اعمي - علي 20 يك شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12307 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط - 20 يك شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12308 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط كتابي - الناز 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12309 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط كتابي - الناز 20 يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12310 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط اسماعيلي - مژگان 20 يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12311 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط اعمي - علي 20 يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 10.50
12523 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط فتوحي قهفرخي - فرهاد 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 8 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12526 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط زماني دوست - مهدي 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - سايت 4-كريدور 003 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12527 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط وحيد دستگردي - فاطمه 20 يك شنبه 18:00 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 8 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12528 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط محسن پور - الهام 20 يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - سايت 4-كريدور 003 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12529 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط زماني دوست - مهدي 20 يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12530 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط اعمي - علي 20 سه شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12531 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط طالبي ريزي - زينب 20 سه شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12532 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط اعمي - علي 20 سه شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12533 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط مرداني - عطيه 20 سه شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 1.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12571 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط محسن پور - الهام 20 يك شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12573 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط - 20 يك شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12574 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط - 20 يك شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12575 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط - 20 يك شنبه 12:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12576 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط - 20 يك شنبه 12:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12577 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط - 20 يك شنبه 15:15 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12578 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط شيخ بهايي - محمد 20 يك شنبه 17:30 - 15:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12700 ايستايي مختلط فروغي مقدم - سيدمحمدجواد 30 سه شنبه 16:45 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12622 ايستايي مختلط فروغي مقدم - سيدمحمدجواد 30 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
12539 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط حدادي - علي 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12540 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط - 20 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي 0.00 3.00 - ساعت 0.00
12618 بيان معماري 1 مختلط پيا - ساناز 20 سه شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12621 بيان معماري 1 مختلط پيا - ساناز 20 سه شنبه 12:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12557 بيان معماري 2 مختلط مساح - ساغر 20 يك شنبه 15:15 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12550 بيان معماري 2 مختلط مساح - ساغر 20 يك شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12552 بيان معماري 2 مختلط عسگري - ندا 20 يك شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12553 بيان معماري 2 مختلط محسن پور - الهام 20 يك شنبه 12:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12554 بيان معماري 2 مختلط مساح - ساغر 20 يك شنبه 12:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12555 بيان معماري 2 مختلط عسگري - ندا 20 يك شنبه 12:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12435 تاسيسات الكتريكي (نوروصدا) مختلط اميني - علي اصغر 30 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 5 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12413 تاسيسات مكانيكي مختلط - 30 شنبه 09:45 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12414 تاسيسات مكانيكي مختلط - 30 شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12408 تاسيسات مكانيكي مختلط - 30 شنبه 09:45 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12409 تاسيسات مكانيكي مختلط - 30 شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12410 تاسيسات مكانيكي مختلط - 30 شنبه 15:30 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12303 تحليل فضاهاي شهري مختلط فرخي - مريم 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 5 1.00 2.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12510 تنظيم شرايط محيطي مختلط خواجه پور - هومن 30 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 6 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12516 تنظيم شرايط محيطي مختلط خواجه پور - هومن 30 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 6 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12517 تنظيم شرايط محيطي مختلط چهرازي - غزاله 30 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12518 تنظيم شرايط محيطي مختلط تربت اصفهاني - سپيده 30 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12519 تنظيم شرايط محيطي مختلط تربت اصفهاني - سپيده 30 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
12717 درك وبيان محيط مختلط - 20 يك شنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12719 درك وبيان محيط مختلط پيا - ساناز 20 يك شنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12720 درك وبيان محيط مختلط پورسعيد اصفهاني - پريناز 20 يك شنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12721 درك وبيان محيط مختلط خدادادي - الهام 20 چهارشنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12723 درك وبيان محيط مختلط - 20 چهارشنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12443 روستا 1 مختلط موسوي پور - الهام 20 سه شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12444 روستا 1 مختلط كاظمي هسنيجه - فرزانه 20 سه شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 28 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12445 روستا 1 مختلط حيدري دهكردي - خليل 20 سه شنبه 17:45 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 13 طبقه زيرزمين 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12437 روستا 1 مختلط حقاني - مجيد 20 شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12438 روستا 1 مختلط سلطاني - نرگس 20 شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12439 روستا 1 مختلط لشكري - سارا 20 شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12440 روستا 1 مختلط علي بك - ندا 20 شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 28 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12441 روستا 1 مختلط پورسعيد اصفهاني - پريناز 20 سه شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12442 روستا 1 مختلط دوستي - افسانه 20 سه شنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12417 روستا 2 مختلط حسيني مفرد - سيدحسن 20 دوشنبه 17:45 - 10:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12420 روستا 2 مختلط حقاني - مجيد 20 دوشنبه 15:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13712 رياضيات وآمار زن - 40 شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12780 رياضيات وآمار زن - 40 شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12547 زبان تخصصي مختلط بخشنده فر - ايرج 30 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - سايت 4-كريدور 003 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
13699 زبان عمومي مرد - 50 شنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13701 زبان عمومي مختلط - 50 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده هنر و معماري
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13702 زبان عمومي زن - 50 شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13703 زبان عمومي مرد كاشاني - مرضيه 50 - 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13705 زبان عمومي زن كاشاني - مرضيه 50 شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده هنر و معماري
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12534 ساختمان 1 مختلط مشكوة روحاني - وحيدرضا 30 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12535 ساختمان 1 مختلط وحيددستجردي - محمدمصطفي 30 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12536 ساختمان 1 مختلط وحيددستجردي - محمدمصطفي 30 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12537 ساختمان 1 مختلط وحيددستجردي - محمدمصطفي 30 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12538 ساختمان 1 مختلط وحيددستجردي - محمدمصطفي 30 دوشنبه 16:10 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12423 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط كيان ارثي - منصوره 20 يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12426 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط - 20 يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 1.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12544 سازه هاي بتني مختلط صيرفيان باب الدشتي - عليرضا 30 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
12545 سازه هاي بتني مختلط سينائي - سعيد 30 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 8 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00
12287 طراحي فني مختلط فتوحي قهفرخي - فرهاد 20 يك شنبه 18:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12218 طرح معماري 1 مختلط مطهري نيا - نوشين 20 سه شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12219 طرح معماري 1 مختلط - 20 سه شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12179 طرح معماري 2 مختلط رافعي - فرنوش 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12198 طرح معماري 2 مختلط طاهري - آتوسا 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12199 طرح معماري 2 مختلط - 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12200 طرح معماري 2 مختلط شهسوارگر - مولود 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي
يك شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12201 طرح معماري 2 مختلط مدن دوست - نويد 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
يك شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12202 طرح معماري 2 مختلط جنت خواه - فاطمه 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12203 طرح معماري 2 مختلط زنجاني زاده اصفهاني - پگاه السادات 20 سه شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12204 طرح معماري 2 مختلط رفيعي - ياسمين 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12205 طرح معماري 2 مختلط چهرازي - غزاله 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12177 طرح معماري 3 مختلط عابديني - ثمينه 20 سه شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
شنبه 18:30 - 14:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12178 طرح معماري 3 مختلط ابوطالبي - ژاله 20 سه شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12127 طرح معماري 4 مختلط بهرامي - مهسا 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12144 طرح معماري 4 مختلط فاضليان - ايمان 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12149 طرح معماري 4 مختلط حاجيان فروشاني - عقيل 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12150 طرح معماري 4 مختلط جليل پيران - سپهران 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12151 طرح معماري 4 مختلط مطيع - شيوا 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12152 طرح معماري 4 مختلط - 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12153 طرح معماري 4 مختلط - 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12154 طرح معماري 4 مختلط نصراصفهاني - شيوا 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12155 طرح معماري 4 مختلط ستاري - رضا 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12156 طرح معماري 4 مختلط ناقلي - فرزانه 20 چهارشنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12782 طرح نهايي مختلط كريمي نيا - شهاب 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12784 طرح نهايي مختلط دهقان - نرگس 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12607 عكاسي 1 (در معماري) مختلط - 20 چهارشنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12608 عكاسي 1 (در معماري) مختلط - 20 چهارشنبه 12:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12609 عكاسي 1 (در معماري) مختلط ستاري - رضا 20 يك شنبه 15:00 - 13:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12744 كارگاه مصالح وساخت مختلط ناقلي - فرزانه 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12755 كارگاه مصالح وساخت مختلط مدن دوست - نويد 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12756 كارگاه مصالح وساخت مختلط موسوي - سيدرضا 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12757 كارگاه مصالح وساخت مختلط فاضليان - ايمان 20 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12758 كارگاه مصالح وساخت مختلط بهرامي - مهسا 20 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12391 مباني نظري معماري مختلط عابديني - ثمينه 30 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12392 مباني نظري معماري مختلط عابديني - ثمينه 30 شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104
شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12394 مباني نظري معماري مختلط خواجه پور - هومن 30 شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103
شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103
3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12395 مباني نظري معماري مختلط خواجه پور - هومن 30 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12396 مباني نظري معماري مختلط خواجه پور - هومن 30 شنبه 18:15 - 15:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12382 متره و برآورد مختلط محمودصالح - عيسي 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104
سه شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104
1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12383 متره و برآورد مختلط - 20 سه شنبه 16:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12384 متره و برآورد مختلط فاضلي - هومان 20 سه شنبه 16:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12385 متره و برآورد مختلط مشكوة روحاني - وحيدرضا 20 دوشنبه 15:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12332 متره و برآورد مختلط مقرون - فرزاد 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12378 متره و برآورد مختلط فاضلي - هومان 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12379 متره و برآورد مختلط سينائي - سعيد 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12380 متره و برآورد مختلط فاضلي - هومان 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103
سه شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103
1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12381 متره و برآورد مختلط صيرفيان باب الدشتي - عليرضا 20 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102
سه شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102
1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12301 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط - 20 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 5 1.00 1.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12709 مصالح ساختماني مختلط سينائي - سعيد 20 سه شنبه 14:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12715 مصالح ساختماني مختلط مقرون - فرزاد 20 سه شنبه 17:15 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12596 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 30 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12599 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 30 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12600 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي مختلط مقرون - فرزاد 30 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12601 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي مختلط - 30 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
12286 مقدمات طراحي معماري 1 مختلط مسرور - فرنوش 20 يك شنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12271 مقدمات طراحي معماري 1 مختلط كيان ارثي - منصوره 20 يك شنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12220 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط معرفت - بهرام 20 دوشنبه 12:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12263 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط پوستين دوز - سپيده 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12264 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط خواجه پور - هومن 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12265 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط حدادي - علي 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12266 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط - 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12267 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط - 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12268 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط مدن دوست - نويد 20 دوشنبه 17:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
شنبه 17:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12581 نقشه برداري مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12582 نقشه برداري مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 دوشنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
12583 نقشه برداري مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 دوشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12584 نقشه برداري مختلط ميرقادري - مهدي 20 سه شنبه 15:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12585 نقشه برداري مختلط ميرقادري - مهدي 20 سه شنبه 17:45 - 15:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12586 نقشه برداري مختلط - 20 چهارشنبه 15:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12587 نقشه برداري مختلط - 20 چهارشنبه 17:45 - 15:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12731 هندسه كاربردي مختلط پيروزمهر - اميد 20 يك شنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12733 هندسه كاربردي مختلط حاجي قرباني - الهام 20 چهارشنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12734 هندسه كاربردي مختلط - 20 چهارشنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12735 هندسه كاربردي مختلط حجارزاده ورنوسفادراني - شادي 20 چهارشنبه 16:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12615 هندسه مناظرومرايا مختلط الماسي - محيا 20 سه شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12617 هندسه مناظرومرايا مختلط الماسي - محيا 20 سه شنبه 12:30 - 10:15 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 - ساعت 0.00