دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12140 آشنايي با معماري معاصر مختلط حيدري دهكردي - خليل 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12174 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط مهابادي - زهرا 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 1.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12175 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 1.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12176 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 20 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 1.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
11820 آشنايي با معماري جهان مختلط خدادادي - الهام 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11821 آشنايي با معماري جهان مختلط خدادادي - الهام 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11822 آشنايي با معماري جهان مختلط خدادادي - الهام 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12139 آشنايي با معماري معاصر مختلط حيدري دهكردي - خليل 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12141 آشنايي با معماري معاصر مختلط حيدري دهكردي - خليل 39 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12142 آشنايي با معماري معاصر مختلط حيدري دهكردي - خليل 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12186 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط همايوني - رويا 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 15 كريدور 101 2.00 1.00 1397/04/03 ساعت 14.00
12187 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط - 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 16 كريدور 101 2.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12188 آشنايي بامرمت ابنبه مختلط محسن پور - الهام 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 17 كريدور 201 2.00 1.00 1397/04/03 ساعت 14.00
11940 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط محسن پور - الهام 20 يك شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 3.00 1.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11941 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط همايوني - رويا 20 يك شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 5 3.00 1.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11942 آشنايي بامعماري اسلامي مختلط - 20 يك شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 6 3.00 1.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11796 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط حيدري راد - محبوبه 20 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 1.00 1.00 1397/03/28 ساعت 8.00
11797 انسان ,طبيعت ,معماري مختلط حيدري راد - محبوبه 20 دوشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 1.00 1.00 1397/03/28 ساعت 8.00
11782 ايستايي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11785 ايستايي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11786 ايستايي مختلط سينائي - سعيد 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11818 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط درويش طالخونچه - نرگس 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11819 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط - 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11814 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط - 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11815 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط درويش طالخونچه - نرگس 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11816 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط - 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11817 برداشت ازبناهاي تاريخي مختلط - 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11777 بيان معماري 1 مختلط مساح - ساغر 20 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11778 بيان معماري 1 مختلط مساح - ساغر 20 يك شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11779 بيان معماري 1 مختلط مساح - ساغر 20 يك شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11780 بيان معماري 1 مختلط پيا - ساناز 20 يك شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11781 بيان معماري 1 مختلط پيا - ساناز 20 يك شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11794 بيان معماري 2 مختلط پيا - ساناز 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11795 بيان معماري 2 مختلط پيا - ساناز 20 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 - ساعت 0.00
12166 تاسيسات الكتريكي (نوروصدا) مختلط اميني - علي اصغر 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12167 تاسيسات الكتريكي (نوروصدا) مختلط اميني - علي اصغر 39 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12168 تاسيسات الكتريكي (نوروصدا) مختلط اميني - علي اصغر 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12169 تاسيسات الكتريكي (نوروصدا) مختلط اميني - علي اصغر 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12199 تاسيسات مكانيكي مختلط افرند - مسعود 40 دوشنبه 10:00 - 08:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12203 تاسيسات مكانيكي مختلط افرند - مسعود 40 دوشنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12220 تحليل فضاهاي شهري مختلط طالبي ريزي - زينب 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12221 تحليل فضاهاي شهري مختلط ناظمي - الهام 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12222 تحليل فضاهاي شهري مختلط مرتضائي - گلناز 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12223 تحليل فضاهاي شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 10 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12224 تحليل فضاهاي شهري مختلط اردلاني - روناک 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 17 كريدور 201 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12225 تحليل فضاهاي شهري مختلط طالبي ريزي - زينب 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12226 تحليل فضاهاي شهري مختلط ناظمي - الهام 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12227 تحليل فضاهاي شهري مختلط فروغي ابري - اصغر 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12228 تحليل فضاهاي شهري مختلط اردلاني - روناک 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 1.00 2.00 1397/03/28 ساعت 14.00
11938 تنظيم شرايط محيطي مختلط تربت اصفهاني - سپيده 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11939 تنظيم شرايط محيطي مختلط تربت اصفهاني - سپيده 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11760 درك وبيان محيط مختلط پورسعيد اصفهاني - پريناز 19 سه شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
سه شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
1.00 2.00 - ساعت 0.00
11935 روستا 1 مختلط پورسعيد اصفهاني - پريناز 20 شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
11936 روستا 1 مختلط وحيد دستگردي - فاطمه 20 شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
11937 روستا 1 مختلط زماني دوست - مهدي 20 شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12130 روستا 2 مختلط حسن سيچاني - مائده 20 دوشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 13 طبقه زيرزمين
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 13 طبقه زيرزمين
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12132 روستا 2 مختلط حيدري دهكردي - خليل 20 دوشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12133 روستا 2 مختلط - 20 دوشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 21 طبقه همكف شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12134 روستا 2 مختلط احمدي - فرشته 20 دوشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12135 روستا 2 مختلط حقاني - مجيد 19 دوشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12136 روستا 2 مختلط عابديني - ثمينه 20 دوشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12137 روستا 2 مختلط صداقي - زهرا 20 دوشنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12138 روستا 2 مختلط علي بك - ندا 20 شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
1.00 2.00 - ساعت 0.00
12474 روش تحقيق مختلط - 30 يك شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 1.00 1.00 - ساعت 0.00
11570 رياضي پيش دانشگاهي مختلط سليماني - ابوالفضل 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13107 رياضي پيش دانشگاهي مختلط ذوالفقاري - روح اله 40 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
11766 رياضيات وآمار مختلط سعادت ملي - آيتين 39 دوشنبه 16:40 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
11929 زبان تخصصي مختلط بخشنده فر - ايرج 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
11930 زبان تخصصي مختلط بخشنده فر - ايرج 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
11943 ساختمان 1 مختلط وحيددستجردي - محمدمصطفي 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11944 ساختمان 1 مختلط وحيددستجردي - محمدمصطفي 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 202 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
12150 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط پوستين دوز - سپيده 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 103 2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12151 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط مدن دوست - نويد 19 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12144 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط كيان ارثي - منصوره 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12145 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط ابوطالبي - ژاله 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12146 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط اسمي - امير 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 5 2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12147 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط دهقان - نرگس 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 7 2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12149 ساختمان 2 وگزارش كارگاه مختلط فاضليان - ايمان 20 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 2.00 1.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11849 سازه هاي بتني مختلط صيرفيان باب الدشتي - عليرضا 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
11872 سازه هاي بتني مختلط فروغي مقدم - سيدمحمدجواد 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
11873 سازه هاي بتني مختلط صيرفيان باب الدشتي - عليرضا 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
11875 سازه هاي بتني مختلط فروغي مقدم - سيدمحمدجواد 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
12250 طراحي فني مختلط مراديان - بابك 20 شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 15 كريدور 101 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12251 طراحي فني مختلط عسگري - ندا 20 شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 16 كريدور 101 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12252 طراحي فني مختلط فتوحي قهفرخي - فرهاد 20 شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 17 كريدور 201 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12253 طراحي فني مختلط محسني هماگراني - راضيه 20 شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12254 طراحي فني مختلط فاضلي - هومان 20 شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 10 كريدور 001 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12255 طراحي فني مختلط مراديان - بابك 20 شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 15 كريدور 101 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12256 طراحي فني مختلط عسگري - ندا 20 شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 16 كريدور 101 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12257 طراحي فني مختلط فتوحي قهفرخي - فرهاد 19 شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 17 كريدور 201 1.00 2.00 - ساعت 0.00
12258 طراحي فني مختلط محسني هماگراني - راضيه 20 شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11807 طرح معماري 1 مختلط خواجه پور - هومن 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 29
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 29
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11808 طرح معماري 1 مختلط شهسوارگر - مولود 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 30
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 30
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11809 طرح معماري 1 مختلط طاهري - آتوسا 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 31
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 31
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11810 طرح معماري 1 مختلط بهرامي - مهسا 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 32
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 32
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11811 طرح معماري 1 مختلط مطهري نيا - نوشين 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 33
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 33
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11812 طرح معماري 1 مختلط جنت خواه - فاطمه 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 34
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 34
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11932 طرح معماري 2 مختلط كاظمي هسنيجه - فرزانه 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11933 طرح معماري 2 مختلط اكرمي - روژين 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 15 كريدور 101
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11934 طرح معماري 2 مختلط - 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي
دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هن
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11945 طرح معماري 3 مختلط خواجه شرف آبادي - محمد 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 15 كريدور 101
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11946 طرح معماري 3 مختلط رستمي نجف آبادي - مصطفي 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11947 طرح معماري 3 مختلط كيان ارثي - منصوره 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11948 طرح معماري 3 مختلط لوافي - مهگامه 19 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 16 كريدور 101
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11949 طرح معماري 3 مختلط اورنگي - نازنين زهرا 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11950 طرح معماري 3 مختلط مختاري - مهسا 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004 <
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11951 طرح معماري 3 مختلط حسيني مفرد - سيدحسن 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 17 كريدور 201
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 6 كريدور 004
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 6 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11952 طرح معماري 3 مختلط - 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 26 طبقه اول شمالي
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12171 طرح معماري 4 مختلط چهرازي - غزاله 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 1 كريدور 004
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 10 كريدور 001
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12172 طرح معماري 4 مختلط ابوطالبي - ژاله 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12173 طرح معماري 4 مختلط رافعي - فرنوش 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12209 طرح معماري 5 مختلط مدن دوست - نويد 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12210 طرح معماري 5 مختلط فاضليان - ايمان 19 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12211 طرح معماري 5 مختلط پوستين دوز - سپيده 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شمالي
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12212 طرح معماري 5 مختلط وانوني - آسيه 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12204 طرح معماري 5 مختلط ستاري - رضا 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12205 طرح معماري 5 مختلط حاجيان فروشاني - عقيل 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 5 كريدور 004
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 2 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12206 طرح معماري 5 مختلط مطيع - شيوا 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 16 كريدور 101
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 16 كريدور 101
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12207 طرح معماري 5 مختلط علي آقاجان - شادي 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 7 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
12208 طرح معماري 5 مختلط اسمي - امير 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
1.00 4.00 - ساعت 0.00
10411 طرح نهايي مختلط كريمي نيا - شهاب 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10412 طرح نهايي مختلط كريمي نيا - شهاب 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10413 طرح نهايي مختلط دهقان - نرگس 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10414 طرح نهايي مختلط دهقان - نرگس 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10415 طرح نهايي مختلط لوافي - مهگامه 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10446 طرح نهايي مختلط عابديني - ثمينه 2 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10419 طرح نهايي مختلط حيدري دهكردي - خليل 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10421 طرح نهايي مختلط ستاري - رضا 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10425 طرح نهايي مختلط خواجه پور - هومن 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10427 طرح نهايي مختلط مراديان - بابك 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10416 طرح نهايي مختلط لوافي - مهگامه 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10417 طرح نهايي مختلط كيان ارثي - منصوره 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10418 طرح نهايي مختلط كيان ارثي - منصوره 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10431 طرح نهايي مختلط حسيني مفرد - سيدحسن 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10432 طرح نهايي مختلط ناقلي - فرزانه 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10433 طرح نهايي مختلط مدن دوست - نويد 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10423 طرح نهايي مختلط چهرازي - غزاله 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10438 طرح نهايي مختلط طالبي ريزي - زينب 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10439 طرح نهايي مختلط حاجيان فروشاني - عقيل 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10428 طرح نهايي مختلط طاهري - آتوسا 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10429 طرح نهايي مختلط جبل عاملي - مهسا 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10430 طرح نهايي مختلط بهرامي - مهسا 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10443 طرح نهايي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 6 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10444 طرح نهايي مختلط حسين پورفرد - محمدعلي 2 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10445 طرح نهايي مختلط خدادادي - الهام 2 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10434 طرح نهايي مختلط رفيعي - ياسمين 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10435 طرح نهايي مختلط مطهري نيا - نوشين 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10436 طرح نهايي مختلط شهسوارگر - مولود 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10447 طرح نهايي مختلط ابوطالبي - ژاله 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10440 طرح نهايي مختلط جنت خواه - فاطمه 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10441 طرح نهايي مختلط حجارزاده ورنوسفادراني - شادي 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10442 طرح نهايي مختلط سرائيان - محمدرضا 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11806 عكاسي 1 (در معماري) مختلط ستاري - رضا 40 يك شنبه 13:10 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 9 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 14.00
11765 كارگاه مصالح وساخت مختلط جبل عاملي - مهسا 19 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 9 كريدور 003 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12197 مباني نظري معماري مختلط دهقان - نرگس 40 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12198 مباني نظري معماري مختلط دهقان - نرگس 40 دوشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12191 متره و برآورد مختلط سينائي - سعيد 20 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12195 متره و برآورد مختلط - 20 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12196 متره و برآورد مختلط مقرون - فرزاد 20 سه شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 8.00
12229 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط مشكوة روحاني - وحيدرضا 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12230 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط صدوقي فر - اميرمحمود 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 5 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12231 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط مقرون - فرزاد 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 6 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12232 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط نيلفروشان - عباس 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12233 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط عسگري خوراسگاني - منصور 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 5 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12234 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط نيلفروشان - عباس 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 3 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12235 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط مقرون - فرزاد 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 6 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12236 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط سهل آبادي - سيد هادي 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12237 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط - 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 104 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11789 مصالح ساختماني مختلط سينائي - سعيد 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11790 مصالح ساختماني مختلط - 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11791 مصالح ساختماني مختلط مقرون - فرزاد 20 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 101 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11792 مصالح ساختماني مختلط فاضلي - هومان 20 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11793 مصالح ساختماني مختلط پورنمازيان نجف آبادي - حبيب اله 20 سه شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
11803 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي مختلط مقرون - فرزاد 39 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
11804 مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي مختلط محمودصالح - عيسي 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
11772 مقدمات طراحي معماري 1 مختلط بيژن رستمي - ساره 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 18 كريدور 201
شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 3 كريدور 004
1.00 4.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11773 مقدمات طراحي معماري 1 مختلط سليماني نجف ابادي - نرگس 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 11 طبقه زيرزمين
شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 8 كريدور 004
1.00 4.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11774 مقدمات طراحي معماري 1 مختلط رفيعي - ياسمين 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 14 طبقه زيرزمين
1.00 4.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11775 مقدمات طراحي معماري 1 مختلط يوسفي نارك موسي - نرگس 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 12 طبقه زيرزمين
شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 27 طبقه اول شم
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11776 مقدمات طراحي معماري 1 مختلط حدادي - علي 20 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - آتليه 4
شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11787 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط هاشمي فشاركي - پريسا سادات 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 19 طبقه همكف شمالي
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11788 مقدمات طراحي معماري 2 مختلط - 20 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
چهارشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 20 طبقه همكف شمالي
يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - كارگاه
1.00 4.00 - ساعت 0.00
11798 نقشه برداري مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11799 نقشه برداري مختلط روح الامين - سيد اكبر 20 دوشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 22 طبقه همكف شمالي 1.00 1.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11762 هندسه كاربردي مختلط حجارزاده ورنوسفادراني - شادي 19 شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي
شنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري شماره 1 - آتليه 25 طبقه اول شمالي
1.00 2.00 - ساعت 0.00
11768 هندسه مناظرومرايا مختلط الماسي - محيا 20 يك شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 29 1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11769 هندسه مناظرومرايا مختلط - 20 يك شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 30 1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11770 هندسه مناظرومرايا مختلط مطهري نيا - نوشين 20 يك شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 31 1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11771 هندسه مناظرومرايا مختلط مطهري نيا - نوشين 20 يك شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 31 1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11767 هندسه مناظرومرايا مختلط الماسي - محيا 20 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 29 1.00 1.00 1397/03/27 ساعت 10.50