دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10538 آمار حياتي زن سليماني - بهرام 14 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3 1.50 0.50 1397/04/09 ساعت 10.50
10548 اختلالات عملكرد جنسي زن گلي - شادي 3 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 1.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10542 ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر وكودك و باروري (بهداشت 3) زن فدايي - سيمين 15 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3 1.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10534 اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) زن مرداني - ريحانه فيروزه - فرح 13 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 2 1.50 0.50 1397/04/12 ساعت 10.50
10541 اصول روانپزشكي در مامايي زن نيك يار - حميدرضا 15 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3 1.00 0.00 1397/04/10 ساعت 10.50
10550 اصول مديريت وكاربردآن درمامايي زن اميني - راضيه 1 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 2.00 0.00 1397/04/09 ساعت 8.00
10533 انگل شناسي و قارچ شناسي زن اسماعيلي فلاح - مهسا 13 چهارشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ف - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10529 ايمني شناسي زن محزونيه - محمدرضا 14 چهارشنبه 17:10 - 15:10 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 2
1.50 0.50 1397/04/02 ساعت 8.00
10537 بارداري و زايمان (2) - زايمان طبيعي، ايمن و فيزيولوژيك و روشهاي كاهش درد زايمان زن شايان منش - مرضيه 14 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
10547 بارداري و زايمان (4) - بيماريهاي داخلي و جراحي در بارداري و زايمان زن معيني مهر - مهشيد 2 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 1.00 0.00 1397/04/13 ساعت 14.00
10540 بيماريهاي كودكان زن نوريان - سيدمحمود 14 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3 2.00 0.00 1397/04/13 ساعت 8.00
10527 تشريح 2 زن صفي خاني - زاهد 13 چهارشنبه 11:10 - 09:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 2
چهارشنبه 09:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - سالن تشريح
2.50 0.50 1397/04/13 ساعت 10.50
10530 جنين شناسي زن مشايخ - اميرمسعود 13 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 2 2.00 0.00 1397/04/11 ساعت 8.00
10536 داروشناسي 2 زن زندي اصفهان - ساسان 15 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3 1.00 0.00 1397/04/11 ساعت 14.00
10549 راديولوژي ,سونولوژي والكترولوژي درمامايي وزنان زن كيوان - هادي صباحي - ريحانه 2 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 1.00 0.00 1397/04/11 ساعت 10.50
10553 روش تحقيق و طراحي طرح تحقيق زن گلي - مرجان 2 چهارشنبه 12:50 - 09:40 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 0.50 0.50 1397/04/10 ساعت 10.50
10552 طب سنتي و گياه درماني در مامايي زن شكراني فروشاني - صبيحه 3 سه شنبه 12:50 - 11:20 هـ*ز - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 1.00 0.00 1397/04/12 ساعت 14.00
10551 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي جراحي زن دولتشاهي - كامران آذربرزين - مهرداد 2 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
10539 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي (1) زن سبحاني - احمد 15 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 3
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10546 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي (3) زن همت - احمدرضا شايان منش - مرضيه بهرامي - احمدرضا 2 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 7 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10528 فيزيولوژي 2 زن شجاعي - آسيه امامي - سيدنصرالدين 14 يك شنبه 17:10 - 15:10 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 2
1.50 0.50 1397/04/09 ساعت 10.50
10535 كارآموزي اصول وفنون پرستاري ومامايي وروش كاردراتاق عمل وزايمان زن شايان منش - مرضيه 15 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10556 كارآموزي بهداشت باروري، مادر و كودك و تنظيم خانواده زن فيروزه - فرح 2 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
10554 كارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي زن آزادگان - مهناز 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10555 كارآموزي بيماريهاي زنان زن معيني مهر - مهشيد 1 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
10559 كارآموزي در عرصه بهداشت باروري، مادر و كودك و تنظيم خانواده زن گلي - شادي 11 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
10558 كارآموزي در عرصه بيماريهاي زنان و ناباروري زن شكراني فروشاني - صبيحه 11 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
10557 كارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (2) زن خادمي - نسيم 11 - 0.00 2.50 - ساعت 0.00
10560 كارآموزي در عرصه مديريت وكاربرد آن در مامايي زن معصومي زيارتگاهي - مهديه 11 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10544 كارآموزي زايمان طبيعي زن دادخواه - هاجر 14 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
10543 كارآموزي نشانه شناسي ومعاينات فيزيكي زن سلماني پايين دروازه - فاطمه 14 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10545 كارآموزي نوزادان زن گلي - مرجان شايان منش - مرضيه باقرصاد - زهرا 14 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10532 ميكروب شناسي (عملي ) زن ديانتي ريزي - مريم 13 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
سه شنبه 12:50 - 09:40 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
0.00 1.00 - ساعت 0.00
10531 ميكروب شناسي (نظري ) زن ديانتي ريزي - مريم 13 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي - كلاس 2 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00