دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10251 پايان نامه مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10252 پايان نامه (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10270 روش تحقيق مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 15 چهارشنبه 16:50 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10253 زبان انگليسي مختلط فهيم - محسن 15 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10273 زبان انگليسي مختلط حبيب الهي نجف آبادي - احسان 15 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10254 زبان خارجي 1 مختلط عبدالصمدي - راضيه 15 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
10272 فقه استدلالي 1 مختلط - 15 پنج شنبه 16:45 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10249 فقه تطبيقي مختلط حيدري - محمدعلي 15 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10250 قواعد فقه 2 مختلط راعي دهقي - مسعود 15 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10271 مباحث اصول 1 مختلط - 15 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 4.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10248 مباحث اصول 3 مختلط توكلي - احمدرضا 15 سه شنبه 14:50 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50