دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13342 پايان نامه مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13344 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13344 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
13344 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13220 زبان تخصصي (جبراني) مختلط فهيم - محسن 20 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
13215 فقه استدلالي 1 مختلط حيدري - محمدعلي 10 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1399/10/25 ساعت 15.50
13225 مباحث اصول 1 مختلط اميني - حسينعلي 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50