دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13266 تاريخ تحليلي اسلام 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
13262 تفسير قرآن 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13262 تفسير قرآن 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11677 حقوق تطبيقي مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11131 حقوق تطبيقي مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11129 حقوق تطبيقي مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12181 حقوق مدني 3 مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13054 حقوق مدني 3 مختلط فلاح دوست - ابوالفضل 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13258 فقه 9 مختلط عقيلي - سيدجلال 30 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13268 فلسفه اسلامي 1 مختلط فهيم - محسن 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13271 فلسفه اسلامي 2 مختلط فهيم - محسن 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50