دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12691 ادبيات عرب 4 علوم بلاغت مختلط پورشمس - اصغر 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 42 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12695 اصول فقه 2 مختلط عقيلي - سيدجلال 30 چهارشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
12686 اصول فقه 4 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
12697 تاريخ فقه و فقهاء مختلط عقيلي - سيدجلال 30 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
12689 حقوق بين الملل عمومي مختلط نوري - ولي اله 30 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 16.00
12699 حقوق تجارت 1 مختلط عباسيان - رضا 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12692 حقوق تجارت 2 مختلط عباسيان - رضا 30 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12700 حقوق كار مختلط نكوئي مهر - نفيسه 30 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
12698 حقوق مدني 1 مختلط عباسيان - رضا 30 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12694 درايه الحديث مختلط حيدري - محمدعلي 30 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 43 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 16.00
12688 زبان تخصصي 3 مختلط فهيم - محسن 30 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12687 فقه 7 مختلط حيدري - محمدعلي 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 43
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12696 فقه 1 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 30 چهارشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12693 فقه تطبيقي مختلط عقيلي - سيدجلال 30 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
12690 آئين دادرسي مدني مختلط شمسي - علي 30 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00