دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10244 ادبيات عرب 3 صرف و نحو كاربردي مختلط پورشمس - اصغر 40 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10240 اصول فقه 3 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 چهارشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10247 حقوق تجارت 1 مختلط عباسيان - رضا 40 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10246 حقوق جزاي اختصاصي 2 مختلط هاديان - مهدي 40 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
10245 حقوق مدني 3 مختلط عباسيان - رضا 40 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10241 فقه 6 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 30 چهارشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10242 فلسفه اسلامي 2 مختلط حبيب الهي نجف آبادي - احسان 40 سه شنبه 16:50 - 14:45 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10243 كلام 3 مختلط حبيب الهي نجف آبادي - احسان 40 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50