دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10362 آزمايشگاه فيزيك 1 زن كوهستاني - سعيده 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 10.00
10363 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 10.00
10364 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 10.00
10365 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 سه شنبه 18:30 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 10.00
10366 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 10.00
10367 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 10.00
10368 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 10.00
10369 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 10.00
10370 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 10.00
10371 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 10.00
10372 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 10.00
10373 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 10.00
10374 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 10.00
10375 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 10.00
10376 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 10.00
12518 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 15 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12527 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 14 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12528 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 15 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12529 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 15 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12530 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 15 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12531 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط عطريان - امير 15 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12518 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 15 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12527 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 14 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12528 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 15 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12529 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 15 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12530 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط حسيني (عمران ) - سيد جليل 15 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12531 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط عطريان - امير 15 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12532 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط سعادت - محمد 15 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12533 آزمايشگاه مقاومت مصالح مرد سعادت - محمد 15 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12532 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط سعادت - محمد 15 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12533 آزمايشگاه مقاومت مصالح مرد سعادت - محمد 15 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مقاومت مصالح 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12519 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 15 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مكانيك خاك 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12534 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 15 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مكانيك خاك 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12535 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 15 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مكانيك خاك 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12536 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 15 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مكانيك خاك 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12537 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط لچيناني - حسن 15 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مكانيك خاك 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12538 آزمايشگاه مكانيك خاك مختلط كريميان - عرفان 15 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مكانيك خاك 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11572 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سيراني - راضيه 40 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13139 آمارواحتمالات مهندسي مختلط توسلي - هدي 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 409 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13140 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سعادت ملي - آيتين 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13137 آمارواحتمالات مهندسي مختلط سيراني - راضيه 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13138 آمارواحتمالات مهندسي مختلط توسلي - هدي 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12591 استاتيك مختلط حسن خاني - ابراهيم 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12592 استاتيك مختلط حسن خاني - ابراهيم 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12593 استاتيك مختلط دلاوري - احسان 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12594 استاتيك مختلط دلاوري - احسان 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12438 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12590 استاتيك مختلط آريا - مرتضي 44 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12439 اصول مهندسي پل مختلط مصلحي - عباس 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12443 اصول مهندسي زلزله مختلط پزشكي - علي 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12596 اصول مهندسي زلزله مختلط متولي امامي - سيدمحمد 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12443 اصول مهندسي زلزله مختلط پزشكي - علي 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12596 اصول مهندسي زلزله مختلط متولي امامي - سيدمحمد 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
12444 اصول مهندسي سد مختلط صادقي - صادق 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
12444 اصول مهندسي سد مختلط صادقي - صادق 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
13078 اقتصاد مهندسي مختلط يزدچي - محمدعلي 43 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
12446 اقتصاد مهندسي مختلط مصلحي - عباس 44 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
12597 اقتصاد مهندسي مختلط مصلحي - عباس 43 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
12447 بارگذاري مختلط متولي امامي - سيدمحمد 44 يك شنبه 12:20 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
12598 بارگذاري مختلط متولي امامي - سيدمحمد 45 چهارشنبه 09:30 - 08:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
12450 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط بصيرت - شمسا 44 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
12599 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط بصيرت - شمسا 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
12451 بناهاي آبي مختلط يزداني - عليرضا 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12523 پروژه بتن آرمه مختلط دلاوري - احسان 12 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12736 پروژه بتن آرمه مختلط دلاوري - احسان 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12737 پروژه بتن آرمه مختلط متولي امامي - سيدمحمد 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12738 پروژه بتن آرمه مختلط متولي امامي - سيدمحمد 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12522 پروژه راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 15 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12601 پروژه راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 15 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12602 پروژه راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 15 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12522 پروژه راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 15 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12601 پروژه راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 15 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12602 پروژه راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 15 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12523 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط دلاوري - احسان 12 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12736 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط دلاوري - احسان 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12737 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط متولي امامي - سيدمحمد 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12738 پروژه سازه هاي بتن آرمه مختلط متولي امامي - سيدمحمد 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12524 پروژه سازه هاي فولادي مختلط پزشكي - علي 12 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12740 پروژه سازه هاي فولادي مختلط پزشكي - علي 12 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12741 پروژه سازه هاي فولادي مختلط زلكي زاده - بابك 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12742 پروژه سازه هاي فولادي مختلط زلكي زاده - بابك 11 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12743 پروژه سازه هاي فولادي مختلط زلكي زاده - بابك 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12524 پروژه سازه هاي فولادي مختلط پزشكي - علي 12 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12740 پروژه سازه هاي فولادي مختلط پزشكي - علي 12 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12741 پروژه سازه هاي فولادي مختلط زلكي زاده - بابك 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12742 پروژه سازه هاي فولادي مختلط زلكي زاده - بابك 11 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12743 پروژه سازه هاي فولادي مختلط زلكي زاده - بابك 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12453 تاسيسات مكانيكي وبرقي مختلط كلباسي - رسول 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
12745 تاسيسات مكانيكي وبرقي مختلط كلباسي - رسول 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
12746 تاسيسات مكانيكي وبرقي مختلط كلباسي - رسول 44 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 1 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
12747 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12748 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12749 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 44 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12475 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12748 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12749 تحليل سازه ها 1 مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 44 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12475 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12747 تحليل سازه ها 1 مختلط آريا - مرتضي 45 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12476 تحليل سازه ها 2 مختلط مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12750 تحليل سازه ها 2 مرد مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12476 تحليل سازه ها 2 مختلط مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12750 تحليل سازه ها 2 مرد مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
12478 ديناميك مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12753 ديناميك مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12754 ديناميك مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12755 ديناميك مختلط فرزام فر - عليرضا 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 107
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 107
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
12479 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 44 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12756 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 42 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12757 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 44 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12479 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 44 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12756 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 42 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12757 راهسازي مختلط كبيري رناني - شهاب 44 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12793 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط فضيلي نژاد - حامد 23 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - سالن نقشه كشي طبقه همكف
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - سالن نقشه كشي طبقه همكف
1.00 1.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12794 رسم فني ونقشه كشي ساختمان مختلط فضيلي نژاد - حامد 25 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - سالن نقشه كشي طبقه همكف
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - سالن نقشه كشي طبقه همكف
1.00 1.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12480 روسازي راه مختلط لچيناني - حسن 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12796 روسازي راه مختلط لچيناني - حسن 45 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12480 روسازي راه مختلط لچيناني - حسن 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12796 روسازي راه مختلط لچيناني - حسن 45 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
12798 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط كريميان - عرفان 24 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 204
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12797 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط كريميان - عرفان 24 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 204
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12797 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط كريميان - عرفان 24 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 204
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12798 روشهاي اجرائي ساختمان مختلط كريميان - عرفان 24 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 204
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران
1.00 1.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12829 رياضي 1 مختلط جلال - ايمان 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12830 رياضي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 40 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12831 رياضي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12832 رياضي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12833 رياضي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 39 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12834 رياضي 1 مختلط توكلي طرقي - علي 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
14405 رياضي 1 مختلط ذوالفقاري - روح اله 39 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13485 رياضي 1 مختلط ابراهيم زاده - آسيه 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13486 رياضي 1 مختلط محمدي جوزداني - مهدي 40 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13487 رياضي 1 مختلط ابراهيم زاده - آسيه 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13489 رياضي 1 مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
13490 رياضي 1 مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
11568 رياضي 1 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12825 رياضي 1 مختلط جلال - ايمان 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12826 رياضي 1 مختلط جلال - ايمان 39 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
سه شنبه 12:52 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12827 رياضي 1 مختلط جلال - ايمان 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12828 رياضي 1 مختلط جلال - ايمان 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
14260 رياضي 1 مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12852 رياضي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
11569 رياضي 2 مختلط ذوالفقاري - روح اله 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12858 رياضي 2 مختلط مقدسي - مسعود 45 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12847 رياضي 2 مختلط ذوالفقاري - روح اله 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12848 رياضي 2 مختلط صالحي - نفيسه 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12849 رياضي 2 مختلط سليماني - ابوالفضل 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12850 رياضي 2 مختلط سليماني - ابوالفضل 45 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12851 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12864 رياضي 2 مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 43 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12853 رياضي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12854 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12855 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12856 رياضي 2 مختلط مقدسي - مسعود 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12857 رياضي 2 مختلط مقدسي - مسعود 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12870 رياضي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12859 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12860 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12861 رياضي 2 مختلط ذوالفقاري - روح اله 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12862 رياضي 2 مختلط ذوالفقاري - روح اله 44 سه شنبه 15:00 - 13:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12863 رياضي 2 مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12876 رياضي 2 مختلط توكلي طرقي - علي 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12865 رياضي 2 مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12866 رياضي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12867 رياضي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12868 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12869 رياضي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
14182 رياضي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 45 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12871 رياضي 2 مختلط مقدسي - مسعود 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12872 رياضي 2 مختلط مقدسي - مسعود 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12873 رياضي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12874 رياضي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 204
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
12875 رياضي 2 مختلط توكلي طرقي - علي 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13503 رياضي 2 مختلط مداحي - رضا 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13504 رياضي 2 مختلط كاظمي شيخ شباني - اعظم السادات 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13505 رياضي 2 مختلط كاظمي شيخ شباني - اعظم السادات 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
13506 رياضي 2 مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
11570 رياضي پيش دانشگاهي مختلط سليماني - ابوالفضل 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
13107 رياضي پيش دانشگاهي مختلط ذوالفقاري - روح اله 40 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12481 زبان تخصصي مختلط فضيلتي - مهدي 43 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
14380 زبان تخصصي مختلط صلح جويي - نصرت اله 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
12481 زبان تخصصي مختلط فضيلتي - مهدي 43 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
14380 زبان تخصصي مختلط صلح جويي - نصرت اله 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
12482 زمين شناسي مهندسي مختلط حميدي نجف آبادي - عباس 44 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 1 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12799 زمين شناسي مهندسي مرد حاجيان نيا - البرز 44 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12483 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط مصلحي - عباس 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12800 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط فضيلتي - مهدي 38 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12801 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط متولي امامي - سيدمحمد 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12800 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط فضيلتي - مهدي 38 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12801 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط متولي امامي - سيدمحمد 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 101
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12483 سازه هاي بتن آرمه 1 مختلط مصلحي - عباس 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12486 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط فضيلتي - مهدي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12802 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط ايزدي نيا - محسن 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12803 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط مصلحي - عباس 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12486 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط فضيلتي - مهدي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12802 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط ايزدي نيا - محسن 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12803 سازه هاي بتن آرمه 2 مختلط مصلحي - عباس 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 207
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12488 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12804 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 44 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12805 سازه هاي فولادي 1 مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
14477 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12488 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12804 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 44 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12805 سازه هاي فولادي 1 مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 302
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
14477 سازه هاي فولادي 1 مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12489 سازه هاي فولادي 2 مختلط زلكي زاده - بابك 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12806 سازه هاي فولادي 2 مختلط دلاوري - احسان 45 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12489 سازه هاي فولادي 2 مختلط زلكي زاده - بابك 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 209 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
12806 سازه هاي فولادي 2 مختلط دلاوري - احسان 45 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10684 شيمي عمومي مختلط كيوانفرد - محسن 39 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10005 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11450 فيزيك 1 مختلط كوهستاني - سعيده 42 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11626 فيزيك 1 مختلط كيميايي فر - روح اله 42 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11627 فيزيك 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 41 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11628 فيزيك 1 مختلط هدهدي - مريم 42 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11629 فيزيك 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 42 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11630 فيزيك 1 مختلط كيميايي فر - روح اله 42 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11631 فيزيك 1 مختلط بهنام فر - سعيد 41 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
13254 فيزيك 1 مختلط اميدي - مهـدي 35 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
11637 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11638 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11639 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11640 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11641 فيزيك 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11656 فيزيك 2 مختلط كوهستاني - سعيده 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11645 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11646 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11648 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11653 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11654 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11655 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11642 فيزيك 2 مختلط هدهدي - مريم 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11643 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11644 فيزيك 2 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11658 فيزيك 2 مختلط هدهدي - مريم 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 307
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11659 فيزيك 2 مختلط كيميايي فر - روح اله 40 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 310
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11660 فيزيك 2 مختلط - 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11649 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 11:10 - 09:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11651 فيزيك 2 مختلط بهنام فر - سعيد 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 407
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11652 فيزيك 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
11664 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 50 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12152 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12153 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط هدهدي - مريم 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
12493 ماشين آلات ساختماني مختلط كريميان - عرفان 43 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 204 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
12494 متره وبرآورد و پروژه مختلط حكيم اللهي - نيما 20 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106 0.50 0.50 1397/04/06 ساعت 8.00
12823 متره وبرآورد و پروژه مختلط حكيم اللهي - نيما 19 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106 0.50 0.50 1397/04/06 ساعت 8.00
12824 متره وبرآورد و پروژه مرد حكيم اللهي - نيما 17 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران 0.50 0.50 1397/04/06 ساعت 8.00
12824 متره وبرآورد و پروژه مرد حكيم اللهي - نيما 17 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران 0.50 0.50 1397/04/06 ساعت 8.00
12494 متره وبرآورد و پروژه مختلط حكيم اللهي - نيما 20 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106 0.50 0.50 1397/04/06 ساعت 8.00
12823 متره وبرآورد و پروژه مختلط حكيم اللهي - نيما 19 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 106 0.50 0.50 1397/04/06 ساعت 8.00
13163 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 38 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13164 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13165 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13166 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 38 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13149 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13150 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
11573 محاسبات عددي مختلط گوينده - زينب 40 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13144 محاسبات عددي مختلط گوينده - زينب 40 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13155 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13156 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13145 محاسبات عددي مختلط گوينده - زينب 40 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13146 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13147 محاسبات عددي مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 40 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13148 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13161 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13162 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13151 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13152 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 406 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13153 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13154 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13167 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13168 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13157 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13158 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13159 محاسبات عددي مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
13160 محاسبات عددي مختلط افرند - مسعود 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12495 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط ياوري فروشاني - علي 25 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مصالح ساختماني
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 109
1.50 0.50 1397/04/06 ساعت 14.00
12840 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط كريميان - عرفان 24 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مصالح ساختماني
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 204
1.50 0.50 1397/04/06 ساعت 14.00
12836 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط ياوري فروشاني - علي 25 چهارشنبه 18:20 - 16:40 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مصالح ساختماني
سه شنبه 18:20 - 16:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 109
1.50 0.50 1397/04/06 ساعت 14.00
12837 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط ياوري فروشاني - علي 25 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مصالح ساختماني
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مصالح ساختماني
1.50 0.50 1397/04/06 ساعت 14.00
12838 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط ياوري فروشاني - علي 25 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مصالح ساختماني
1.50 0.50 1397/04/06 ساعت 14.00
12839 مصالح ساختماني وآزمايشگاه مختلط ياوري فروشاني - علي 25 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه مصالح ساختماني
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 109
1.50 0.50 1397/04/06 ساعت 14.00
13498 معادلات ديفرانسيل مختلط شريفيانانجف آبادي - رضوان 45 چهارشنبه 10:50 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 208
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13495 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13496 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13497 معادلات ديفرانسيل مختلط ميرزاييان نجف آبادي - فرزانه 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13492 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13493 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي جوزداني - مهدي 45 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 210
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 101
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13009 معادلات ديفرانسيل مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13010 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13006 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 43 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13007 معادلات ديفرانسيل مختلط عابديان چرمهيني - مجتبي 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
11571 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13015 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13016 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13011 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 45 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13012 معادلات ديفرانسيل مختلط معمارزاده - پرهام 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 209
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13013 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13008 معادلات ديفرانسيل مختلط خسروي نجف آبادي - اصغر 45 شنبه 11:20 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13021 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 205
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13022 معادلات ديفرانسيل مختلط عبداللهي - علي 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13017 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي - نفيسه 45 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13018 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 45 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13019 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 207
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13014 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 45 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده برق - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13027 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13028 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13023 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 201
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13024 معادلات ديفرانسيل مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13025 معادلات ديفرانسيل مختلط سيراني - راضيه 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 207
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13020 معادلات ديفرانسيل مختلط اكبري - محمد 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13494 معادلات ديفرانسيل مختلط كسمايي نجف آبادي - حكيمه 44 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 202
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13032 معادلات ديفرانسيل مختلط گازر - حميد 45 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13029 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13030 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13031 معادلات ديفرانسيل مختلط گازر - حميد 45 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
13026 معادلات ديفرانسيل مختلط سليماني - ابوالفضل 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 16.00
12844 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12496 مقاومت مصالح 1 مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12842 مقاومت مصالح 1 مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 43 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12843 مقاومت مصالح 1 مختلط مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12496 مقاومت مصالح 1 مختلط پزشكي - علي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12842 مقاومت مصالح 1 مختلط قضاوي خوراسگاني - محمدمسعود 43 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 203
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12843 مقاومت مصالح 1 مختلط مهربد - اميرحسين 45 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12844 مقاومت مصالح 1 مختلط آريا - مرتضي 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 104
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
12497 مقاومت مصالح 2 مختلط محمدحجازي - سيداميرمهرداد 45 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
12499 مكانيك خاك مختلط بيات - ميثم 42 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 304
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 304
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12902 مكانيك خاك مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12903 مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 44 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12904 مكانيك خاك مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108
3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12502 مكانيك سيالات مختلط يزداني - عليرضا 44 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12986 مكانيك سيالات مختلط بصيرت - شمسا 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12987 مكانيك سيالات مختلط صادقي - صادق 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12988 مكانيك سيالات مختلط دلاوري - احسان 44 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12503 مهندسي پي مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12989 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12990 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12989 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12990 مهندسي پي مختلط لچيناني - حسن 45 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 108 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12503 مهندسي پي مختلط هاشمي فشاركي - سيدحسين 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12504 مهندسي ترابري مختلط كبيري رناني - شهاب 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12505 مهندسي سيستم ها مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 43 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12991 مهندسي سيستم ها مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 205 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
13080 مهندسي سيستم ها مرد يزدچي - محمدعلي 41 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12506 مهندسي محيط زيست مختلط سعادت - محسن 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 304 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12992 مهندسي محيط زيست مختلط سعادت - محسن 45 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12993 مهندسي محيط زيست مختلط ملازاده - نسترن 45 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12994 مهندسي محيط زيست مختلط ملازاده - نسترن 45 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12996 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 15 يك شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كارگاه نقشه برداري 1 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12997 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 15 سه شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كارگاه نقشه برداري 1 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12998 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 15 چهارشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كارگاه نقشه برداري 1 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12999 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 14 شنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كارگاه نقشه برداري 1 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13000 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط دري نجف آبادي - محمدصادق 15 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كارگاه نقشه برداري 1 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12511 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 15 دوشنبه 12:30 - 08:30 ثابت - دانشكده عمران - كارگاه نقشه برداري 1 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
12995 نقشه برداري 1 وعمليات مختلط عباسي نجف آبادي - عليرضا 15 دوشنبه 17:30 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 1 1.00 1.00 1397/03/29 ساعت 8.00
13003 هيدرولوژي مهندسي مختلط بصيرت - شمسا 44 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13004 هيدرولوژي مهندسي مختلط يزداني - عليرضا 45 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
12512 هيدرولوژي مهندسي مختلط بصيرت - شمسا 44 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
12513 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط يزداني - عليرضا 25 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
2.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
13033 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط يزداني - عليرضا 25 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 201
2.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
13034 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط دلاوري - احسان 25 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
2.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
13035 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط دلاوري - احسان 25 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران
2.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
13036 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط صادقي - صادق 25 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - آزمايشگاه هيدروليك
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
2.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
14514 هيدروليك وآزمايشگاه مختلط يزداني - عليرضا 25 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران
2.00 1.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12437 آبهاي زيرزميني مختلط صادقي - صادق 44 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
12437 آبهاي زيرزميني مختلط صادقي - صادق 44 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 105
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10069 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 10.00
10318 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 11 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 9.00
10320 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 9.00
10321 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 9.00
10322 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 9.00
10323 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 يك شنبه 18:30 - 16:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 9.00
10324 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 9.00
10325 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 9.00
10326 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 9.00
10327 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 9.00
10328 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 9.00
10329 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 9.00
10330 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 9.00
10331 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 11:00 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 9.00
10332 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 9.00
10333 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 9.00
10334 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 9.00
10335 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 9.00
10336 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 9.00
10337 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 9.00
10338 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 9.00
10339 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 9.00
10340 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 9.00
10341 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/23 ساعت 9.00
10342 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 9.00
10343 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 9.00
10344 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 11 شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 9.00
10345 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 9.00
10346 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 9.00
10347 آزمايشگاه فيزيك 1 مرد - 12 شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 2) 0.00 1.00 1397/03/24 ساعت 9.00
10348 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 10.00
10349 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 10.00
10350 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 10.00
10351 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 10.00
10352 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 10.00
10353 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 يك شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/20 ساعت 10.00
10354 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 10.00
10355 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 10.00
10356 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 10.00
10357 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 10.00
10358 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 10.00
10359 آزمايشگاه فيزيك 1 زن - 12 دوشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/21 ساعت 10.00
10360 آزمايشگاه فيزيك 1 زن كوهستاني - سعيده 12 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 10.00
10361 آزمايشگاه فيزيك 1 زن كوهستاني - سعيده 12 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها - مجموعه آزمايشگاه فيزيك (كلاس 1) 0.00 1.00 1397/03/22 ساعت 10.00