دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12323 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 96 - 0.00 0.00 - ساعت 14.00
12323 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 96 - 0.00 0.00 - ساعت 14.00
12321 بلاغت وفنون ادب (دكتري ) مختلط نيازي - شهرزاد 12 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 28 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
12317 تحقيق در متون فارسي (نظم ) مختلط نوريان - سيدمهدي 12 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
12322 تحقيق در متون فارسي (نظم ) مختلط نوريان - سيدمهدي 12 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
12315 تحقيق درادبيات حماسي وقهرماني (دكتري ) مختلط ابراهيمي - قربانعلي 12 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
12319 تحقيق درزبان وادبيات باستاني ايران 1 مختلط ابراهيمي - قربانعلي 12 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
12314 تحقيق درمتون فارسي (نثر) مختلط رادمنش - عطامحمد 12 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
12316 تحقيق درمكتبهاي ادبي جهان (دكتري ) مختلط خراساني - محبوبه 12 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12320 تحقيق درمكتبهاي ادبي جهان (دكتري ) مختلط خراساني - محبوبه 12 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12324 رساله مختلط - 97 - 0.00 6.00 - ساعت 14.00
12324 رساله مختلط - 97 - 0.00 20.00 - ساعت 14.00
12325 رساله (ادامه) مختلط - 99 - 0.00 20.00 - ساعت 14.00
12325 رساله (ادامه) مختلط - 99 - 0.00 18.00 - ساعت 14.00
12311 زبان تخصصي پيشرفته مختلط خراساني - محبوبه 23 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12318 متون عربي نظم ونثر 1 (دكتري ) مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 12 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
12303 نظم فارسي 3 (خاقاني ونظامي ) مختلط رادمنش - عطامحمد 17 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00