دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14227 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خراساني - محبوبه 100 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
14227 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خراساني - محبوبه 100 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11914 بلاغت وفنون ادب (دكتري ) مختلط نيازي - شهرزاد 10 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11929 تحقيق درزبان وادبيات باستاني ايران 1 مختلط ابراهيمي - قربانعلي 10 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
11941 تحقيق درمتون عرفاني و حكمي1(دكتري ) مختلط نوريان - سيدمهدي 10 پنج شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11913 دستور تاريخي وتطبيقي زبان فارسي مختلط رادمنش - عطامحمد 10 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
14229 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14229 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14230 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14230 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11912 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط خراساني - محبوبه 20 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11924 متون عربي نظم ونثر 1 (دكتري ) مختلط اميري - سيدمحمد 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 28 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11931 نثرفارسي 2 (تاريخ جهانگشاومرزبان نامه ) مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 20 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 23 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11916 نظم فارسي 3 (خاقاني ونظامي ) مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 20 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 24 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 8.00
11909 نظم فارسي 5 (گلشن راز) مختلط رادمنش - عطامحمد 20 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00