دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12471 تحقيق درمتون عرفاني و حكمي1(دكتري ) مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12477 رساله (ادامه) مختلط - 30 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
12477 رساله (ادامه) مختلط - 30 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12473 نثر فارسي 2 (تاريخ جهانگشا و مرزبان نامه) (جبراني) مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12472 نظم فارسي 3 خاقاني و نظامي (جبراني) مختلط نيازي - شهرزاد 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12476 رساله مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12476 رساله مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12474 تحقيق درادبيات حماسي وقهرماني (دكتري ) مختلط ابراهيمي - قربانعلي 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12476 رساله مختلط - 30 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00