دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12486 بلاغت كاربردي مختلط نيازي - شهرزاد 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12490 پايان نامه مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12491 پايان نامه (ادامه) مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12502 ساخت دستوري زبان دستوري مختلط ابراهيمي - قربانعلي 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12488 متون نظم 3 (قسمت 1) خاقاني پيش نياز مختلط رادمنش - عطامحمد 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12489 متون نظم 5(قسمت 3)حافظ 1 مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12487 نثر فارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان ) مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 20 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50