دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12307 پايان نامه مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 14.00
12308 پايان نامه (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 14.00
12299 تحقيق دردستورزبان فارسي مختلط رادمنش - عطامحمد 17 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
12307 رساله پايان نامه تحصيلي مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 14.00
12307 رساله پايان نامه تحصيلي مختلط - 49 - 0.00 4.00 - ساعت 14.00
12308 رساله پايان نامه تحصيلي (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 4.00 - ساعت 14.00
12308 رساله پايان نامه تحصيلي (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 6.00 - ساعت 14.00
12302 روش تحقيق مختلط نيازي - شهرزاد 17 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
12300 زبان خارجي 1 مختلط خراساني - محبوبه 17 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
12305 عربي 2 نثر عربي مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 18 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
12306 عربي 3 نظم عربي مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 29 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
12304 نثر فارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان ) مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 17 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
12303 نظم فارسي 3 (خاقاني ونظامي ) مختلط رادمنش - عطامحمد 17 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
12301 نقد و نظريه هاي ادبي مختلط خراساني - محبوبه 29 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00