دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14235 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14236 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11950 تحقيق دردستورزبان فارسي مختلط ابراهيمي - قربانعلي 20 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11968 تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي مختلط نيازي - شهرزاد 20 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11963 تصحيح متون ونسخه شناسي مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 20 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 23 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
14235 رساله پايان نامه تحصيلي مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14235 رساله پايان نامه تحصيلي مختلط - 100 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
14236 رساله پايان نامه تحصيلي (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
14236 رساله پايان نامه تحصيلي (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11936 زبان خارجي 1 مختلط خراساني - محبوبه 15 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11959 عربي 1 صرف و نحو مختلط پرستگاري - سهيلا 20 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 23 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11946 عربي 3 نظم عربي مختلط پرستگاري - سهيلا 20 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11957 نثر فارسي 1(تاريخ بيهقي ) مختلط رادمنش - عطامحمد 20 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11955 نثر فارسي 2(تاريخ جهانگشاومرزبان ) مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 20 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
11966 نظم فارسي 1 (شاهنامه ) مختلط ابراهيمي - قربانعلي 20 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11952 نظم فارسي 2 (ناصرخسرووسنائي ) مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 20 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 20 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
11948 نقد و نظريه هاي ادبي مختلط خراساني - محبوبه 20 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 29 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 8.00