دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12135 برنامه ريزي وتوسعه مختلط فيروزنيا - عليرضا 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
12055 پروژه مالي 2 مختلط سلطاني - صدف 50 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 3.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12497 پروژه مالي 2 مختلط سلطاني - صدف 50 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 3.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12124 پژوهش عملياتي 1 مختلط گهرشناسان - علي 50 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 15.50
12062 پژوهش عملياتي 2 مختلط گهرشناسان - علي 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12069 پژوهش عملياتي 2 مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12062 پژوهش عملياتي 2 مختلط گهرشناسان - علي 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12069 پژوهش عملياتي 2 مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12037 حسابداري پيشرفته 1 مختلط خواجه شلايي - شيما 50 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
12048 حسابداري پيشرفته 2 مختلط ژولانژاد - فاطمه 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12033 حسابداري پيشرفته 2 مختلط ژولانژاد - فاطمه 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12118 حسابرسي 2 مختلط بزرگزاده - مهرداد 50 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12132 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مختلط شفيعي - فريناز 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 1.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12080 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري مختلط سلطاني - صدف 50 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 2.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12075 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري مختلط سلطاني - صدف 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
1.00 2.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12128 ماليه عمومي مختلط يعقوبي - شهلا 50 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12123 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار مختلط اسدي - احسان 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/16 ساعت 15.50
12049 حسابداري صنعتي 3 مختلط رحيمي - فرشته 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12052 حسابداري صنعتي 3 مختلط رحيمي - فرشته 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12498 آمار و احتمالات مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12499 آمار و احتمالات مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50