دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11505 اقتصاد سنجي مختلط كمالي - احسان 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11679 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11679 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11680 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11502 تئوري حسابداري 2 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11513 روش تحقيق پيشرفته مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50