دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12241 اقتصاد سنجي مختلط كمالي - احسان 16 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
12242 پايان نامه مختلط - 115 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
12242 پايان نامه مختلط - 115 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
12243 پايان نامه (ادامه) مختلط - 135 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
12243 پايان نامه (ادامه) مختلط - 135 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
12190 تئوري حسابداري 2 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 12 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12190 تئوري حسابداري 2 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 12 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12190 تئوري حسابداري 2 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 12 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
12184 تصميم گيري در مسائل مالي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 13 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12184 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 13 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12184 تصميم گيري درمسايل مالي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 13 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
12240 حسابداري بخش عمومي مختلط رحيمي دستجردي - محسن 19 چهارشنبه 14:30 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13063 حسابداري صنعتي 1 مختلط رستمي - امين 49 دوشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 24 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
13083 حسابداري صنعتي 2 مختلط - 50 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
12239 حسابداري مديريت مختلط آقايي چادگاني - آرزو 13 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
12239 حسابداري مديريت مختلط آقايي چادگاني - آرزو 13 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
12239 حسابداري مديريت مختلط آقايي چادگاني - آرزو 13 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
13068 حسابداري ميانه 1 (جبراني) مختلط نصر اصفهاني - حميد 50 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10
سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10
4.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
12181 حسابرسي پيشرفته مختلط كمالي - احسان 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
12181 حسابرسي پيشرفته مختلط كمالي - احسان 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
12181 حسابرسي پيشرفته (ارشد) مختلط كمالي - احسان 12 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
12189 روش تحقيق مختلط آقايي چادگاني - آرزو 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
12189 روش تحقيق پيشرفته مختلط آقايي چادگاني - آرزو 12 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00