دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11532 اقتصاد سنجي مختلط فرهادي كوشكي - مريم 30 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11534 اقتصاد سنجي مختلط فرهادي كوشكي - مريم 30 دوشنبه 16:10 - 14:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 31 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11536 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11536 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11539 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11539 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11493 تئوري حسابداري 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 شنبه 14:30 - 12:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11493 تئوري حسابداري 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 شنبه 14:30 - 12:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11493 تئوري حسابداري 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 شنبه 14:30 - 12:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11494 تئوري حسابداري 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 شنبه 16:55 - 14:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11494 تئوري حسابداري 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 شنبه 16:55 - 14:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11494 تئوري حسابداري 1 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 شنبه 16:55 - 14:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11511 تئوري حسابداري 2 مختلط كمالي - احسان 30 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11511 تئوري حسابداري 2 مختلط كمالي - احسان 30 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11511 تئوري حسابداري 2 مختلط كمالي - احسان 30 يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
يك شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11506 تصميم گيري در مسائل مالي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 يك شنبه 16:55 - 15:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11506 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 يك شنبه 16:55 - 15:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11506 تصميم گيري درمسايل مالي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 يك شنبه 16:55 - 15:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11526 حسابداري بخش عمومي مختلط رحيمي دستجردي - محسن 30 دوشنبه 14:35 - 12:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11528 حسابداري بخش عمومي مختلط رحيمي دستجردي - محسن 30 دوشنبه 16:55 - 14:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11521 حسابداري مديريت مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11521 حسابداري مديريت مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11521 حسابداري مديريت مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 دوشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
دوشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11523 حسابداري مديريت مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11523 حسابداري مديريت مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11523 حسابداري مديريت مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - خديجه 30 دوشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
دوشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11514 حسابرسي پيشرفته مختلط محمدي خشوئي - حمزه 30 يك شنبه 12:20 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11514 حسابرسي پيشرفته مختلط محمدي خشوئي - حمزه 30 يك شنبه 12:20 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11514 حسابرسي پيشرفته (ارشد) مختلط محمدي خشوئي - حمزه 30 يك شنبه 12:20 - 10:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11519 روش تحقيق پيشرفته مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 يك شنبه 15:20 - 13:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11478 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري (ارشد) مختلط كمالي - احسان 30 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11485 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري (ارشد) مختلط كمالي - احسان 30 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11478 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مختلط كمالي - احسان 30 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11478 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مختلط كمالي - احسان 30 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11485 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مختلط كمالي - احسان 30 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11485 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري مختلط كمالي - احسان 30 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 36 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11487 متون تخصصي به زبان انگليسي مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11490 متون تخصصي به زبان انگليسي مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11497 مسائل جاري حسابداري مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 شنبه 13:45 - 12:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11497 مسائل جاري حسابداري مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 شنبه 13:45 - 12:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11503 مسائل جاري حسابداري مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 شنبه 16:10 - 14:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11503 مسائل جاري حسابداري مختلط آقايي چادگاني - آرزو 30 شنبه 16:10 - 14:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 32 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50