دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11575 آمار كاربردي (1) مختلط رحيمي چرمهيني - سيما 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11576 آمار كاربردي (1) مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 50 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11765 آمار كاربردي (2) مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11766 آمار كاربردي (2) مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11764 آمار كاربردي (2) مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11516 اصول حسابداري 2 مختلط احمدي - سيدمجتبي 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11519 اصول حسابداري 2 مختلط احمدي - سيدمجتبي 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11519 اصول حسابداري 2 مختلط احمدي - سيدمجتبي 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11516 اصول حسابداري 2 مختلط احمدي - سيدمجتبي 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11892 اصول حسابرسي 1 مختلط اكبري - زهرا 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
11893 اصول حسابرسي 1 مختلط اكبري - زهرا 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
11539 اقتصاد كلان مختلط قدمي دمابي - بهمن 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11521 اقتصاد كلان مختلط قدمي دمابي - بهمن 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11521 اقتصاد كلان مختلط قدمي دمابي - بهمن 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11539 اقتصاد كلان مختلط قدمي دمابي - بهمن 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11760 بهايابي (1) مختلط شمگاني - ناصر 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11758 بهايابي (1) مختلط رحيمي دستجردي - محسن 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11759 بهايابي (1) مختلط رحيمي دستجردي - محسن 50 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11775 پول و ارز و بانكداري مختلط لساني - احسان 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11777 پول و ارز و بانكداري مختلط لساني - احسان 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11776 پول و ارز و بانكداري مختلط لساني - احسان 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11775 پول و ارز و بانكداري مختلط لساني - احسان 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11776 پول و ارز و بانكداري مختلط لساني - احسان 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11777 پول و ارز و بانكداري مختلط لساني - احسان 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11779 تحقيق در عمليات مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11780 تحقيق در عمليات مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11778 تحقيق در عمليات مختلط فرجي جونقاني - شهرام 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11782 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي مختلط عبدلي اباتري - زهرا 50 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11846 حسابداري پيشرفته 1 مختلط عبدلي اباتري - زهرا 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
14557 حسابداري پيشرفته 1 مختلط عبدلي اباتري - زهرا 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
14557 حسابداري پيشرفته 1 مختلط عبدلي اباتري - زهرا 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11846 حسابداري پيشرفته 1 مختلط عبدلي اباتري - زهرا 50 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11781 حسابداري موارد خاص مختلط شريفي - انسيه 50 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11755 حسابداري ميانه 1 مختلط شمگاني - ناصر 50 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11756 حسابداري ميانه 1 مختلط بختياري چهل چشمه - مينا 50 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11753 حسابداري ميانه 1 مختلط خالوئي - مسعود 50 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11577 حقوق تجارت مختلط آقاسي - عليرضا 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11578 حقوق تجارت مختلط آقاسي - عليرضا 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11661 روانشناسي سازماني مختلط صيادي - مريم 50 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11676 روانشناسي سازماني مختلط صيادي - مريم 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11785 زبان تخصصي 2 مختلط آقايي چادگاني - آرزو 50 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11872 مالياتي (2) مختلط موسوي - رسول 50 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11874 مالياتي (2) مختلط موسوي - رسول 50 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11773 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت مختلط شاه بنده نجف آبادي - شكوفه 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11772 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت مختلط شاه بنده نجف آبادي - شكوفه 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11772 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها مختلط شاه بنده نجف آبادي - شكوفه 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11773 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها مختلط شاه بنده نجف آبادي - شكوفه 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11770 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها مختلط شاه بنده نجف آبادي - شكوفه 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11894 مباني حسابداري بخش عمومي مختلط بخردي نسب - وحيد 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
11896 مباني حسابداري بخش عمومي مختلط خالوئي - مسعود 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
11783 مكاتبات تجاري و گزارش نويسي مختلط آقاسي - عليرضا 50 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11784 نرم افزارهاي كاربردي در حسابداري مختلط سلطاني - صدف 50 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11541 رياضي كاربردي 2 مختلط اميريوسفي ورنوسفادراني - آمنه