دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10850 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 38 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10860 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10881 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 38 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10887 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 39 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10974 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط كافي - مصطفي 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
10985 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط كافي - مصطفي 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
10964 آيين دادرسي مدني 1 مختلط شمسي - علي 39 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
10847 آيين دادرسي مدني 2 مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10858 آيين دادرسي مدني 2 مختلط شمسي - علي 39 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10876 آيين دادرسي مدني 2 مختلط پورجوهري - كامران 39 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 38 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10962 آيين دادرسي مدني 2 مختلط پورجوهري - كامران 39 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10969 آيين دادرسي مدني 3 مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10978 آيين دادرسي مدني 3 مختلط آبادگر - علي اكبر 39 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10972 ادله اثبات دعوي مختلط آبادگر - علي اكبر 39 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10980 ادله اثبات دعوي مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10600 اصول فقه 1 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10625 اصول فقه 1 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10637 اصول فقه 1 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10686 اصول فقه 1 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10708 اصول فقه 1 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 8.00
10832 اصول فقه 2 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
10976 پزشكي قانوني مختلط ترابي - محمدعلي 39 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
10982 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
10849 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 38 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10855 جرم شناسي مختلط شكرچي زاده - محسن 38 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10882 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10885 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10603 حقوق اداري 1 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10613 حقوق اداري 1 مختلط خاني والي زاده - سعيد 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10632 حقوق اداري 1 مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10665 حقوق اداري 1 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10704 حقوق اداري 1 مختلط خاني والي زاده - سعيد 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10721 حقوق اداري 2 مختلط عطريان - فرامرز 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
10722 حقوق اداري 2 مختلط خاني والي زاده - سعيد 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
10739 حقوق اداري 2 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 39 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
10788 حقوق اداري 2 مختلط خاني والي زاده - سعيد 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
10827 حقوق اداري 2 مختلط عطريان - فرامرز 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
14443 حقوق اساسي 1 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 38 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
14443 حقوق اساسي 1 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 38 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
10602 حقوق اساسي 2 مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10709 حقوق اساسي 2 مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
10602 حقوق اساسي 2 مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10610 حقوق اساسي 2 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10629 حقوق اساسي 2 مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 38 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10662 حقوق اساسي 2 مختلط خاني والي زاده - سعيد 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10701 حقوق اساسي 2 مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 21 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10986 حقوق بشر در اسلام مختلط نيكوئي - مجيد 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 1.00 0.00 1397/04/04 ساعت 16.00
12956 حقوق بيمه مختلط صرامي - ميثم 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
12958 حقوق بيمه مختلط صرامي - ميثم 39 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
12956 حقوق بيمه مختلط صرامي - ميثم 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
12958 حقوق بيمه مختلط صرامي - ميثم 39 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
12436 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط شيراني - مسعود 39 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
10852 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط پورجوهري - كامران 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10859 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط پورجوهري - كامران 38 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10883 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط پورجوهري - كامران 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10889 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط شيراني - مسعود 39 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 38 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10682 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط نوري - ولي اله 40 دوشنبه 11:20 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10703 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11170 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
13438 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط نجفي - فيروز 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 38 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10606 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 39 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10642 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط سيروس نجف آبادي - نسيبه 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10682 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط نوري - ولي اله 40 دوشنبه 11:20 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
10717 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط نجفي - فيروز 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 38 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
10730 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط نوري - ولي اله 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
10747 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
10792 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
10805 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط سيروس نجف آبادي - نسيبه 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
10624 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط سيروس نجف آبادي - نسيبه 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 8.00
10833 حقوق تجارت 1 (اشخاص ) مختلط - 39 دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1397/04/03 ساعت 16.00
12458 حقوق تجارت 1 (اشخاص ) مختلط - 39 دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14 1.00 0.00 1397/04/03 ساعت 16.00
10713 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط عباسيان - رضا 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10726 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط عباسيان - رضا 39 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10740 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط عباسيان - رضا 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10785 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط سلطاني - رضا 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10802 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط عباسيان - رضا 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10965 حقوق تجارت 3 (اسناد تجاري ) مختلط عباسيان - رضا 37 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00
12435 حقوق تجارت 3 (اسناد تجاري ) مختلط داوري نجف آبادي - اكبر 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00
10846 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط محمدي - احمد 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10857 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط محمدي - احمد 39 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10863 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط سلطاني - رضا 29 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10884 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط محمدي - احمد 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10970 حقوق تطبيقي مختلط نيكوئي - مجيد 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00
10983 حقوق تطبيقي مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 39 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00
10987 حقوق ثبت مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 11:10 - 09:40 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
10988 حقوق ثبت مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 11:20 - 09:40 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
10718 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط آرامش - محمدرضا 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
دوشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10728 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط آرامش - محمدرضا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
دوشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10748 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط مالمير - محمود 39 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14
دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10825 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط مالمير - محمود 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 43
دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 43
2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10718 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط آرامش - محمدرضا 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
دوشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10728 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط آرامش - محمدرضا 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
دوشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10748 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط مالمير - محمود 39 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14
دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10798 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط مالمير - محمود 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14
دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10825 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط مالمير - محمود 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 43
دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 43
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10966 حقوق جزاي اختصاصي 2 مختلط كافي - مصطفي 39 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
12909 حقوق جزاي اختصاصي 2 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 43 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
10854 حقوق جزاي اختصاصي 3 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10861 حقوق جزاي اختصاصي 3 مختلط محموديان اصفهاني - كامران 40 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10880 حقوق جزاي اختصاصي 3 مختلط محموديان اصفهاني - كامران 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10961 حقوق جزاي اختصاصي 3 مختلط محموديان اصفهاني - كامران 38 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10702 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط جليليان - مهدي 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
10599 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط آرامش - محمدرضا 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
10611 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط جليليان - مهدي 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
10630 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط آرامش - محمدرضا 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
10667 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط جليليان - مهدي 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 8.00
10829 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط جليليان - مهدي 39 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
10784 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نوري - ولي اله 39 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10878 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط سيروس نجف آبادي - نسيبه 40 يك شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 14 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
13442 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
10973 حقوق كار مختلط نكوئي مهر - نفيسه 39 سه شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10981 حقوق كار مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10607 حقوق ماليه عمومي مختلط - 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10628 حقوق ماليه عمومي مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10644 حقوق ماليه عمومي مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10676 حقوق ماليه عمومي مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10707 حقوق ماليه عمومي مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10710 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط سعيدي - سميه 38 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 16.00
10631 حقوق مدني (2) اموال و مالكيت مختلط مهرابي - حسن 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10649 حقوق مدني (2) اموال و مالكيت مختلط مهرابي - حسن 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10706 حقوق مدني (2) اموال و مالكيت مختلط داوري نجف آبادي - اكبر 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 53 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10605 حقوق مدني (2) اموال و مالكيت مختلط صرامي - ميثم 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10626 حقوق مدني (2) اموال و مالكيت مختلط صرامي - ميثم 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10716 حقوق مدني (5) حقوق خانواده مختلط - 40 يك شنبه 18:30 - 16:50 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10727 حقوق مدني (5) حقوق خانواده مختلط - 40 يك شنبه 18:30 - 16:50 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 57
2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10746 حقوق مدني (5) حقوق خانواده مختلط وفادارنيا - شيما 38 دوشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10794 حقوق مدني (5) حقوق خانواده مختلط وفادارنيا - شيما 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10826 حقوق مدني (5) حقوق خانواده مختلط وفادارنيا - شيما 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
يك شنبه 16:40 - 15:10 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10830 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط علوي دهكردي - سيداحمدرضا 40 سه شنبه 15:00 - 13:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
10720 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط محمدي - احمد 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10732 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط محمدي - احمد 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10733 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط سعيدي - سميه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10786 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط مهرابي - حسن 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10804 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط وفادارنيا - شيما 38 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10716 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط - 40 يك شنبه 18:30 - 16:50 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 52
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10727 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط - 40 يك شنبه 18:30 - 16:50 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 57
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10746 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط وفادارنيا - شيما 38 دوشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10794 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط وفادارنيا - شيما 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10826 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط وفادارنيا - شيما 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35
يك شنبه 16:40 - 15:10 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
10963 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط عباسيان - رضا 38 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
14526 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 39 يك شنبه 12:50 - 11:20 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
14527 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00
10834 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط علوي دهكردي - سيداحمدرضا 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 57
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10856 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10877 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 سه شنبه 16:40 - 15:10 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10886 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 39 چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 42
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56
3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10971 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط علوي دهكردي - سيداحمدرضا 39 چهارشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56
سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10979 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10604 حقوق و اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 39 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10612 حقوق و اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 39 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10639 حقوق و اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10671 حقوق و اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10700 حقوق و اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
14525 عربي مختلط ترابي - ابراهيم 49 يك شنبه 18:30 - 16:50 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
10977 فلسفه حقوق مختلط نيكوئي - مجيد 40 سه شنبه 12:50 - 11:20 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 1.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
10853 قواعدفقه 1 مختلط شاهمرادي - محبوبه 39 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10862 قواعدفقه 1 مختلط شاهمرادي - محبوبه 39 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10879 قواعدفقه 1 مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10890 قواعدفقه 1 مختلط عقيلي - سيدجلال 39 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10975 قواعدفقه 2 مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10984 قواعدفقه 2 مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 چهارشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
11003 كارآموزي قضايي مختلط شيراني - مسعود 15 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 - ساعت 0.00
11004 كارآموزي قضايي مختلط شيراني - مسعود 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 - ساعت 0.00
11005 كارآموزي قضايي مختلط شيراني - مسعود 15 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 - ساعت 0.00
10990 كارتحقيقي 1 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 14 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10991 كارتحقيقي 1 مختلط پورجوهري - كامران 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10992 كارتحقيقي 1 مختلط محمدي - احمد 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10993 كارتحقيقي 1 مختلط شيراني - مسعود 15 شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10994 كارتحقيقي 1 مختلط شيراني - مسعود 15 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10995 كارتحقيقي 1 مختلط سلطاني - رضا 15 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10996 كارتحقيقي 1 مختلط سلطاني - رضا 15 پنج شنبه 09:40 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10997 كارتحقيقي 1 مختلط عباسيان - رضا 15 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10998 كارتحقيقي 1 مختلط - 15 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10999 كارتحقيقي 2 مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 15 شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11000 كارتحقيقي 2 مختلط نصيران نجف آبادي - داود 15 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11001 كارتحقيقي 2 مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 15 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11002 كارتحقيقي 2 مختلط نصيران نجف آبادي - داود 14 شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10712 كليات حقوق جزا مختلط عرب پور - حمزه 38 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 35 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
10719 مالكيت معنوي مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 39 دوشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10729 مالكيت معنوي مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 39 دوشنبه 11:10 - 09:40 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10749 مالكيت معنوي مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10796 مالكيت معنوي مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 1.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10607 ماليه عمومي مختلط - 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 17 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10628 ماليه عمومي مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10676 ماليه عمومي مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10707 ماليه عمومي مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
10604 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 39 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10612 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 39 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10671 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10700 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10639 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 13 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10646 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي مختلط خوشنويس زارچ - داود 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10695 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي مختلط خوشنويس زارچ - داود 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10705 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي مختلط - 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10608 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي مختلط خوشنويس زارچ - داود 39 دوشنبه 16:40 - 15:10 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10627 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي مختلط خوشنويس زارچ - داود 40 دوشنبه 15:00 - 13:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 15 1.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10715 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط عباسي - الهام 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10724 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط عباسي - الهام 40 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10744 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط عباسي - الهام 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10790 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط خوشنويس زارچ - داود 39 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10800 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط عباسي - الهام 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11173 متون حقوقي 2 (به زبان خارجي تخصصي ) مختلط عباسي - الهام 39 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 54 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
10831 متون فقه 2 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 16.00
10714 متون فقه 3 مختلط ترابي - ابراهيم 38 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10725 متون فقه 3 مختلط ترابي - ابراهيم 40 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10745 متون فقه 3 مختلط ترابي - ابراهيم 40 يك شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 38 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10789 متون فقه 3 مختلط ترابي - ابراهيم 40 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 55 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10828 متون فقه 3 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 34 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10967 متون فقه 4 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 31 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 16.00
10711 مقدمه علم حقوق مختلط سعيدي - سميه 38 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي - كلاس 56 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00