دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11453 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط - 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11459 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط - 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
11527 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11529 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11530 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11388 آيين دادرسي مدني 1 مختلط بكراني بالاني - جواد 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11390 آيين دادرسي مدني 1 مختلط بكراني بالاني - جواد 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11391 آيين دادرسي مدني 1 مختلط شمسي - علي 55 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11392 آيين دادرسي مدني 1 مختلط پورجوهري - كامران 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
11464 آيين دادرسي مدني 2 مختلط شمسي - علي 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11465 آيين دادرسي مدني 2 مختلط شمسي - علي 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11475 آيين دادرسي مدني 3 مختلط پورجوهري - كامران 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11476 آيين دادرسي مدني 3 مختلط پورجوهري - كامران 55 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11477 آيين دادرسي مدني 3 مختلط پورجوهري - كامران 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11479 ادله اثبات دعوي مختلط شمسي - علي 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11482 ادله اثبات دعوي مختلط - 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11483 ادله اثبات دعوي مختلط رنجبرفارساني - غلامرضا 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11021 اصول فقه 1 مختلط شاهمرادي - محبوبه 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11060 اصول فقه 2 مختلط عقيلي - سيدجلال 55 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11061 اصول فقه 2 مختلط رستمي نجف آبادي - حامد 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11062 اصول فقه 2 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11063 اصول فقه 2 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 55 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
11488 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11489 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11491 پزشكي قانوني مختلط كريم زاده باروتي - كورش 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
11466 جرم شناسي مختلط حيدري سودجاني - اسماعيل 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11468 جرم شناسي مختلط حيدري سودجاني - اسماعيل 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11050 حقوق اداري 1 مختلط شيرزاد - اميد 55 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11051 حقوق اداري 1 مختلط شيرزاد - اميد 55 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11052 حقوق اداري 1 مختلط شيرزاد - اميد 55 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
11053 حقوق اداري 1 مختلط شيرزاد - اميد 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
14438 حقوق اداري 2 مختلط خسروي فارساني - مسعود 55 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
11237 حقوق اداري 2 مختلط خسروي فارساني - مسعود 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
11004 حقوق اساسي 1 مختلط رجبي - سيدحسن 55 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11006 حقوق اساسي 1 مختلط رجبي - سيدحسن 55 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11007 حقوق اساسي 1 مختلط - 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11008 حقوق اساسي 1 مختلط - 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11025 حقوق اساسي 2 مختلط شفيعي علويجه - مجتبي 55 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
11418 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط محمدي نجف آبادي - محمد 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11431 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط محمدي نجف آبادي - محمد 55 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11432 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11433 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11460 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط پورجوهري - كامران 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
11461 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط پورجوهري - كامران 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
11039 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط عباسي - الهام 55 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11047 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط عباسي - الهام 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11048 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط سيروس نجف آبادي - نسيبه 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11049 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط سيروس نجف آبادي - نسيبه 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11227 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط نجفي - فيروز 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
11229 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط عمادزاده - محمدكاظم 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 15.50
14428 حقوق تجارت 1 (اشخاص ) مختلط تيموري - محمدصادق 55 يك شنبه 11:15 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11204 حقوق تجارت 1 (اشخاص ) مختلط تيموري - محمدصادق 55 يك شنبه 10:00 - 09:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11205 حقوق تجارت 1 (اشخاص ) مختلط تيموري - محمدصادق 55 دوشنبه 10:00 - 08:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11206 حقوق تجارت 1 (اشخاص ) مختلط مهرابي - حسن 55 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
11276 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط داوري نجف آبادي - اكبر 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
11277 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط داوري نجف آبادي - اكبر 55 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 15.50
11306 حقوق تجارت 3 (اسناد تجاري ) مختلط سلطاني - رضا 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11308 حقوق تجارت 3 (اسناد تجاري ) مختلط سلطاني - رضا 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11309 حقوق تجارت 3 (اسناد تجاري ) مختلط ناظمي زاده - محسن 55 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11310 حقوق تجارت 3 (اسناد تجاري ) مختلط داوري نجف آبادي - اكبر 55 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11441 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط محمدي - احمد 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
11444 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط محمدي - احمد 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
11504 حقوق تطبيقي مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11509 حقوق تطبيقي مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 55 سه شنبه 16:40 - 14:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11512 حقوق تطبيقي مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 55 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
12701 حقوق ثبت مختلط قصري - اسداله 55 دوشنبه 10:00 - 08:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12710 حقوق ثبت مختلط قصري - اسداله 55 دوشنبه 10:00 - 08:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12711 حقوق ثبت مختلط قصري - اسداله 55 دوشنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12714 حقوق ثبت مختلط قصري - اسداله 55 دوشنبه 12:00 - 10:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11271 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط - 55 شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
11273 حقوق جزاي اختصاصي 1 مختلط شعرباف زاده - محمود 55 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
11434 حقوق جزاي اختصاصي 2 مختلط - 55 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11435 حقوق جزاي اختصاصي 2 مختلط - 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11436 حقوق جزاي اختصاصي 2 مختلط - 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11437 حقوق جزاي اختصاصي 2 مختلط كافي - مصطفي 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11469 حقوق جزاي اختصاصي 3 مختلط كافي - مصطفي 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11471 حقوق جزاي اختصاصي 3 مختلط - 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10974 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط هاديان - مهدي 55 يك شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 16:25 - 14:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10978 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط - 55 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10979 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط - 55 شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
شنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
10980 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط جليليان - مهدي 55 دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11028 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط مختاري - محبوبه 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
11033 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط شانظري گرگابي - جعفر 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11036 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط - 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11037 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط جليليان - مهدي 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11038 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط جليليان - مهدي 55 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11283 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط عمادزاده - محمدكاظم 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
11285 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط عمادزاده - محمدكاظم 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
11286 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط - 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
11287 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 10.50
11495 حقوق كار مختلط شيرزاد - اميد 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11498 حقوق كار مختلط شيرزاد - اميد 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11499 حقوق كار مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
11012 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط هنري - امير 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11014 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط هنري - امير 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11015 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط - 55 دوشنبه 10:00 - 08:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11016 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط - 55 دوشنبه 12:00 - 10:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
12664 حقوق مدني 2 (اموال ومالكيت ) مختلط بكراني بالاني - جواد 55 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11208 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط يزدانيان - عليرضا 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11212 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11213 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط مهرابي - حسن 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11214 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 55 شنبه 16:40 - 14:55 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11239 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط محمدي - احمد 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
11243 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط محمدي - احمد 55 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 15.50
11263 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط موسوي - سيداصغر 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
11246 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط - 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 15.50
11314 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11316 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط كاظمي ابدي - عليرضا 55 دوشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11317 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط غفوري - فاطمه 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11318 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 55 دوشنبه 12:00 - 10:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
11446 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11448 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11522 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 55 چهارشنبه 12:00 - 10:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11524 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط عباسيان - رضا 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11525 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 55 چهارشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
12737 حقوق هوائي مختلط تيموري - محمدصادق 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12740 حقوق هوائي مختلط تيموري - محمدصادق 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
12718 حقوق وكامپيوتر مختلط كافي موسويان نجف آبادي - سيدمحمد 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
12726 حقوق وكامپيوتر مختلط كافي موسويان نجف آبادي - سيدمحمد 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11032 عربي مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
11462 قواعدفقه 1 مختلط رستمي نجف آبادي - حامد 55 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11463 قواعدفقه 1 مختلط رستمي نجف آبادي - حامد 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11515 قواعدفقه 2 مختلط عقيلي - سيدجلال 55 چهارشنبه 12:00 - 10:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11518 قواعدفقه 2 مختلط عقيلي - سيدجلال 55 چهارشنبه 12:00 - 10:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11520 قواعدفقه 2 مختلط اميني - حسينعلي 55 چهارشنبه 14:45 - 13:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
11472 كارتحقيقي 1 مختلط - 13 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11473 كارتحقيقي 1 مختلط - 13 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12767 كارتحقيقي 1 مختلط - 13 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12768 كارتحقيقي 1 مختلط - 13 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12778 كارتحقيقي 1 مختلط - 13 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12779 كارتحقيقي 1 مختلط - 13 سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12745 كارتحقيقي 2 مختلط - 13 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12746 كارتحقيقي 2 مختلط - 13 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12747 كارتحقيقي 2 مختلط - 13 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12748 كارتحقيقي 2 مختلط - 13 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11538 كارتحقيقي 2 مختلط - 13 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11540 كارتحقيقي 2 مختلط - 13 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11541 كارتحقيقي 2 مختلط - 13 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12404 كيفرشناسي مختلط جليليان - مهدي 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12405 كيفرشناسي مختلط جليليان - مهدي 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
12406 كيفرشناسي مختلط جليليان - مهدي 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
11018 كيفرشناسي مختلط جليليان - مهدي 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
11023 ماليه عمومي مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 55 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10961 مباني جامعه شناسي مختلط اكبرزاده - فاطمه 55 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
10966 مباني جامعه شناسي مختلط اكبرزاده - فاطمه 55 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
10967 مباني جامعه شناسي مختلط اكبرزاده - فاطمه 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
10968 مباني جامعه شناسي مختلط اكبرزاده - فاطمه 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
10945 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10953 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10954 مباني علم اقتصاد مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 55 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11282 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط - 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 15.50
11278 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط - 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 15.50
11411 متون حقوقي 2 (به زبان خارجي تخصصي ) مختلط عباسي - الهام 55 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11413 متون حقوقي 2 (به زبان خارجي تخصصي ) مختلط عباسي - الهام 55 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11414 متون حقوقي 2 (به زبان خارجي تخصصي ) مختلط خوشنويس زارچ - داود 55 يك شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11415 متون حقوقي 2 (به زبان خارجي تخصصي ) مختلط - 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
11030 متون فقه 1 مختلط شاهمرادي - محبوبه 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11054 متون فقه 2 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 55 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11056 متون فقه 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 55 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11057 متون فقه 2 مختلط عقيلي - سيدجلال 55 سه شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11058 متون فقه 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 55 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
11265 متون فقه 3 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 55 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
11268 متون فقه 3 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 55 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 15.50
11294 متون فقه 4 مختلط - 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11296 متون فقه 4 مختلط عقيلي - سيدجلال 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11297 متون فقه 4 مختلط عقيلي - سيدجلال 55 شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11298 متون فقه 4 مختلط عقيلي - سيدجلال 55 شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
10951 مقدمه علم حقوق مختلط خسروي فارساني - مسعود 55 شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
10956 مقدمه علم حقوق مختلط خسروي فارساني - مسعود 55 شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
10957 مقدمه علم حقوق مختلط فروغي - ندا 55 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
10958 مقدمه علم حقوق مختلط فروغي - ندا 55 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00