دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11135 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط سلطاني علي آباد - اميد 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11133 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط شكرچي زاده - محسن 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11134 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط سلطاني علي آباد - اميد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11132 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط شكرچي زاده - محسن 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11137 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11139 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11137 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11139 آيين دادرسي كيفري 2 مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11141 آيين دادرسي مدني 1 مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11143 آيين دادرسي مدني 1 مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11144 آيين دادرسي مدني 1 مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11145 آيين دادرسي مدني 1 مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11141 آيين دادرسي مدني 1 مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11144 آيين دادرسي مدني 1 مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11143 آيين دادرسي مدني 1 مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11145 آيين دادرسي مدني 1 مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11148 آيين دادرسي مدني 2 مختلط پورجوهري - كامران 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
11153 آيين دادرسي مدني 2 مختلط خليل زاده - كامران 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
11153 آيين دادرسي مدني 2 مختلط خليل زاده - كامران 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
11148 آيين دادرسي مدني 2 مختلط پورجوهري - كامران 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
11155 آيين دادرسي مدني 3 مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11156 آيين دادرسي مدني 3 مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11162 آيين دادرسي مدني 3 مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11163 آيين دادرسي مدني 3 مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11163 آيين دادرسي مدني 3 مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11162 آيين دادرسي مدني 3 مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11156 آيين دادرسي مدني 3 مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11155 آيين دادرسي مدني 3 مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11164 ادله اثبات دعوي مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11165 ادله اثبات دعوي مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11166 ادله اثبات دعوي مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11166 ادله اثبات دعوي مختلط آبادگر - علي اكبر 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11165 ادله اثبات دعوي مختلط شمسي - علي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11164 ادله اثبات دعوي مختلط صرامي - سميه 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11211 اصول فقه 1 مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11211 اصول فقه 1 مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11349 اصول فقه 2 مختلط توكلي - احمدرضا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11353 اصول فقه 2 مختلط توكلي - احمدرضا 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11354 اصول فقه 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11355 اصول فقه 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11349 اصول فقه 2 مختلط توكلي - احمدرضا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11354 اصول فقه 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11353 اصول فقه 2 مختلط توكلي - احمدرضا 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11355 اصول فقه 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11944 پيشگيري از جرم مختلط يوسف زاده - علي 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11941 پيشگيري از جرم مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11942 پيشگيري از جرم مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12252 تاريخ حقوق مختلط باقري - محمود 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12252 تاريخ حقوق مختلط باقري - محمود 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12353 جرم شناسي مختلط حسين زاده - حسين 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11396 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11382 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11396 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11382 جرم شناسي مختلط مسعود - غلامحسين 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12353 جرم شناسي مختلط حسين زاده - حسين 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11403 حقوق اداري 1 مختلط بديحي - مهرداد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11403 حقوق اداري 1 مختلط بديحي - مهرداد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11404 حقوق اداري 2 مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11408 حقوق اداري 2 مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11409 حقوق اداري 2 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11410 حقوق اداري 2 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11411 حقوق اداري 2 مختلط شفيعي علويجه - مجتبي 40 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11411 حقوق اداري 2 مختلط شفيعي علويجه - مجتبي 40 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11404 حقوق اداري 2 مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11408 حقوق اداري 2 مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11410 حقوق اداري 2 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11409 حقوق اداري 2 مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11948 حقوق اساسي 1 مختلط بديحي - مهرداد 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11418 حقوق اساسي 1 مختلط فسيقي - علي 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11421 حقوق اساسي 1 مختلط فسيقي - علي 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11422 حقوق اساسي 1 مختلط خسروي فارساني - مسعود 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11423 حقوق اساسي 1 مختلط بديحي - مهرداد 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11948 حقوق اساسي 1 مختلط بديحي - مهرداد 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11423 حقوق اساسي 1 مختلط بديحي - مهرداد 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11422 حقوق اساسي 1 مختلط خسروي فارساني - مسعود 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11421 حقوق اساسي 1 مختلط فسيقي - علي 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11418 حقوق اساسي 1 مختلط فسيقي - علي 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11950 حقوق اساسي 2 مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11950 حقوق اساسي 2 مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11952 حقوق اساسي 3 مختلط طاهري حاجي وند - احسان 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11955 حقوق اساسي 3 مختلط طاهري حاجي وند - احسان 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11956 حقوق اساسي 3 مختلط شفيعي علويجه - مجتبي 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11957 حقوق اساسي 3 مختلط شفيعي علويجه - مجتبي 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11981 حقوق بشر در اسلام مختلط فسيقي - علي 40 دوشنبه 17:45 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11962 حقوق بشر در اسلام مختلط فسيقي - علي 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11981 حقوق بشر در اسلام مختلط فسيقي - علي 40 دوشنبه 17:45 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11962 حقوق بشر در اسلام مختلط فسيقي - علي 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11427 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط جعفري - سجاد 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11432 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط جعفري - سجاد 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12008 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11993 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11427 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط جعفري - سجاد 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11432 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط جعفري - سجاد 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12008 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11993 حقوق بين الملل خصوصي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11435 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط نوري - ولي اله 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11435 حقوق بين الملل خصوصي 2 مختلط نوري - ولي اله 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11490 حقوق بين الملل عمومي (3) روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مختلط مظاهري - حسين 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11492 حقوق بين الملل عمومي (3) روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مختلط عالي دوست - محمد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11493 حقوق بين الملل عمومي (3) روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11494 حقوق بين الملل عمومي (3) روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11495 حقوق بين الملل عمومي (3) روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مختلط كميلي پور - علي 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11496 حقوق بين الملل عمومي (3) روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مختلط كميلي پور - علي 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11441 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11444 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11448 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط عالي دوست - محمد 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11449 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط نوري - ولي اله 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11450 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط نوري - ولي اله 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11469 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11469 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11498 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاري مختلط ميرشكاري - محمدحسن 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11515 حقوق تجارت (2) شركت ها مختلط عباسيان - رضا 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11524 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط عباسيان - رضا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11538 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط عزيزي ملك آبادي - رضا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11536 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط عزيزي ملك آبادي - رضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11517 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط عباسيان - رضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11542 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط سلطاني - رضا 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11543 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط سلطاني - رضا 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11544 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط ميرشكاري - محمدحسن 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11545 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري مختلط ميرشكاري - محمدحسن 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11582 حقوق تجارت (4) ورشكستگي مختلط شيراني - مسعود 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
11580 حقوق تجارت (4) ورشكستگي مختلط شيراني - مسعود 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
11498 حقوق تجارت 1 (اشخاص ) مختلط ميرشكاري - محمدحسن 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11515 حقوق تجارت 2 (شركتها) مختلط عباسيان - رضا 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11580 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط شيراني - مسعود 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
11582 حقوق تجارت 4 (ورشكستگي ) مختلط شيراني - مسعود 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
11677 حقوق تطبيقي مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11677 حقوق تطبيقي مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11916 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط سلطاني علي آباد - اميد 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11917 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط باقري - محمود 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11918 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط باقري - محمود 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13122 حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اموال و مالكيت مختلط سلطاني علي آباد - اميد 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11920 حقوق جزاي اختصاصي (2) جرايم عليه مصالح عمومي كشور مختلط صعيدي - ياسين 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
11923 حقوق جزاي اختصاصي (3) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص مختلط آرامش - محمدرضا 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11925 حقوق جزاي اختصاصي (3) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11926 حقوق جزاي اختصاصي (4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص مختلط آرامش - محمدرضا 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11927 حقوق جزاي اختصاصي (4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص مختلط آرامش - محمدرضا 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11930 حقوق جزاي اختصاصي (4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص مختلط يوسف زاده - علي 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11922 حقوق جزاي اختصاصي (4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص مختلط محموديان اصفهاني - كامران 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
11678 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط صعيدي - ياسين 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11895 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11897 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط آرامش - محمدرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11898 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط آرامش - محمدرضا 40 سه شنبه 15:45 - 14:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11899 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط جليليان - مهدي 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11900 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط جليليان - مهدي 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11897 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط آرامش - محمدرضا 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11895 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط نشاسته ريز - سهراب 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11900 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط جليليان - مهدي 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11899 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط جليليان - مهدي 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11898 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط آرامش - محمدرضا 40 سه شنبه 15:45 - 14:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11910 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط جليليان - مهدي 40 سه شنبه 15:45 - 14:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11910 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط جليليان - مهدي 40 سه شنبه 15:45 - 14:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13042 حقوق دريائي مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13046 حقوق دريائي مختلط مظاهري - حسين 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12012 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12020 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12020 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12012 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12338 حقوق فضاي مجازي مختلط ميرشكاري - محمدحسن 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12342 حقوق فضاي مجازي مختلط ميرشكاري - محمدحسن 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12043 حقوق كار مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12093 حقوق كار مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12043 حقوق كار مختلط پوراسماعيلي - محمدرضا 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12093 حقوق كار مختلط نكوئي مهر - نفيسه 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11946 حقوق ماليه عمومي مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12134 حقوق مدني (2) اموال و مالكيت مختلط خليل زاده - كامران 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12137 حقوق مدني (3) كليات قراردادها مختلط نصيران نجف آبادي - داود 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12178 حقوق مدني (3) كليات قراردادها مختلط وفادارنيا - شيما 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12177 حقوق مدني (3) كليات قراردادها مختلط وفادارنيا - شيما 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12180 حقوق مدني (3) كليات قراردادها مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12179 حقوق مدني (3) كليات قراردادها مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12181 حقوق مدني (4) الزامات خارج از قرارداد مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13054 حقوق مدني (4) الزامات خارج از قرارداد مختلط فلاح دوست - ابوالفضل 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12184 حقوق مدني (5) حقوق خانواده مختلط موسوي - سيداصغر 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
12183 حقوق مدني (5) حقوق خانواده مختلط توكلي - احمدرضا 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
12188 حقوق مدني (6) عقود معين قسمت الف مختلط صرامي - ميثم 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12185 حقوق مدني (6) عقود معين قسمت الف مختلط نصيران نجف آبادي - داود 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12190 حقوق مدني (6) عقود معين قسمت الف مختلط عباسيان - رضا 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12189 حقوق مدني (6) عقود معين قسمت الف مختلط عباسيان - رضا 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12202 حقوق مدني (7) عقود معين قسمت ب مختلط عزيزي ملك آبادي - رضا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12199 حقوق مدني (7) عقود معين قسمت ب مختلط حبيبيان - هديه 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12211 حقوق مدني (8) شفعه و وصيت و ارث مختلط عقيلي - سيدجلال 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12205 حقوق مدني (8) شفعه و وصيت و ارث مختلط نصيران نجف آبادي - داود 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12210 حقوق مدني (8) شفعه و وصيت و ارث مختلط حيدري - محمدعلي 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12209 حقوق مدني (8) شفعه و وصيت و ارث مختلط حيدري - محمدعلي 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12134 حقوق مدني 2 (اموال ومالكيت ) مختلط خليل زاده - كامران 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12137 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12177 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط وفادارنيا - شيما 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12178 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط وفادارنيا - شيما 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12179 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12180 حقوق مدني 3 (كليات قراردادها) مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12181 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13054 حقوق مدني 4 (الزامات خارج ازقراردادها) مختلط فلاح دوست - ابوالفضل 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12183 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط توكلي - احمدرضا 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
12184 حقوق مدني 5 (خانواده ) مختلط موسوي - سيداصغر 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
12185 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12188 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط صرامي - ميثم 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12189 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط عباسيان - رضا 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12190 حقوق مدني 6 (عقودمعين قسمت الف ) مختلط عباسيان - رضا 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12199 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط حبيبيان - هديه 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12202 حقوق مدني 7 (عقودمعين قسمت ب ) مختلط عزيزي ملك آبادي - رضا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12211 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط عقيلي - سيدجلال 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12205 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12209 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط حيدري - محمدعلي 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12210 حقوق مدني 8 (شفعه و وصيت وارث ) مختلط حيدري - محمدعلي 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13050 حقوق هوائي مختلط مظاهري - حسين 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
13053 حقوق هوائي مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
13050 حقوق هوائي مختلط مظاهري - حسين 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
13053 حقوق هوائي مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12362 روش تحقيق مختلط پورجوهري - كامران 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12364 روش تحقيق مختلط عقيلي - سيدجلال 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12365 روش تحقيق مختلط فروغي مقدم - شيرين السادات 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12366 روش تحقيق مختلط وفادارنيا - شيما 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12350 فلسفه حقوق مختلط محموديان اصفهاني - كامران 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12352 فلسفه حقوق مختلط محموديان اصفهاني - كامران 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12352 فلسفه حقوق مختلط محموديان اصفهاني - كامران 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12350 فلسفه حقوق مختلط محموديان اصفهاني - كامران 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12230 قواعد فقه (1) مدني مختلط ترابي - ابراهيم 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12226 قواعد فقه (1) مدني مختلط ترابي - ابراهيم 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12232 قواعد فقه (1) مدني مختلط اميني - حسينعلي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12233 قواعد فقه (1) مدني مختلط اميني - حسينعلي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12241 قواعد فقه (2) جزايي مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12236 قواعد فقه (2) جزايي مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12236 قواعد فقه 2 مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12241 قواعد فقه 2 مختلط شاهمرادي - محبوبه 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12243 كليات حقوق جزا مختلط باقري - محمود 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12244 كليات حقوق جزا مختلط باقري - محمود 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12245 كليات حقوق جزا مختلط باقري - محمود 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12248 كليات حقوق جزا مختلط شكرچي زاده - محسن 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12249 كليات حقوق جزا مختلط شكرچي زاده - محسن 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12378 متون حقوقي (2) حقوق جزايي مختلط اميرخاني عزيزي - اكرم 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12380 متون حقوقي (3) حقوق عمومي مختلط اميرخاني عزيزي - اكرم 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12388 متون حقوقي (4) حقوق بين الملل مختلط اميرخاني عزيزي - اكرم 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12374 متون حقوقي 1 (به زبان خارجي ) مختلط اميرخاني عزيزي - اكرم 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12378 متون حقوقي 2 (به زبان خارجي تخصصي ) مختلط اميرخاني عزيزي - اكرم 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12395 متون فقه (3) حقوق عمومي و بين الملل مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12402 متون فقه (4) فقه جزايي مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12410 متون فقه (4) فقه جزايي مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12391 متون فقه 1 مختلط اميني - حسينعلي 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12397 متون فقه 2 مختلط توكلي - احمدرضا 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12399 متون فقه 2 مختلط حسيني فرد - عاطفه 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12400 متون فقه 2 مختلط حسيني فرد - عاطفه 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12401 متون فقه 2 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12395 متون فقه 3 مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12402 متون فقه 4 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12410 متون فقه 4 مختلط دياني نجف آبادي - عبدالامير 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12277 مسئوليت هاي مدني خاص مختلط حبيبيان - هديه 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12355 مقدمه علم حقوق مختلط حبيبيان - هديه 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12356 مقدمه علم حقوق مختلط حبيبيان - هديه 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12357 مقدمه علم حقوق مختلط خسروي فارساني - مسعود 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12358 مقدمه علم حقوق مختلط خسروي فارساني - مسعود 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12359 مقدمه علم حقوق مختلط ايزدي - اميرمحمد 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12357 مقدمه علم حقوق مختلط خسروي فارساني - مسعود 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12356 مقدمه علم حقوق مختلط حبيبيان - هديه 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12359 مقدمه علم حقوق مختلط ايزدي - اميرمحمد 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12358 مقدمه علم حقوق مختلط خسروي فارساني - مسعود 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12355 مقدمه علم حقوق مختلط حبيبيان - هديه 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12331 منطق حقوق مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12332 منطق حقوق مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12333 منطق حقوق مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12334 منطق حقوق مختلط انتشاري نجف آبادي - فاطمه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12335 منطق حقوق مختلط انتشاري نجف آبادي - فاطمه 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11441 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11448 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط عالي دوست - محمد 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11444 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11450 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط نوري - ولي اله 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11449 حقوق بين الملل عمومي 1 مختلط نوري - ولي اله 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12501 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط صرامي - ميثم 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12120 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط هنري - امير 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12119 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط صرامي - ميثم 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12121 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12122 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11132 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط شكرچي زاده - محسن 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11134 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط سلطاني علي آباد - اميد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11133 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط شكرچي زاده - محسن 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11135 آيين دادرسي كيفري 1 مختلط سلطاني علي آباد - اميد 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12391 متون فقه (1) فقه معاملات مختلط اميني - حسينعلي 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12400 متون فقه (2) فقه خانواده مختلط حسيني فرد - عاطفه 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12399 متون فقه (2) فقه خانواده مختلط حسيني فرد - عاطفه 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12397 متون فقه (2) فقه خانواده مختلط توكلي - احمدرضا 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12401 متون فقه (2) فقه خانواده مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12374 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي مختلط اميرخاني عزيزي - اكرم 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
11367 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11364 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 15:45 - 14:45 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11369 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11368 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12318 اخلاق حقوق و قضا مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12320 اخلاق حقوق و قضا مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12321 اخلاق حقوق و قضا مختلط دري نجف آبادي - مصطفي 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12322 اخلاق حقوق و قضا مختلط انتشاري نجف آبادي - فاطمه 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12330 اخلاق حقوق و قضا مختلط انتشاري نجف آبادي - فاطمه 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12316 حقوق مالكيت فكري مختلط ناظمي زاده - محسن 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
12288 حقوق مالكيت فكري مختلط ناظمي زاده - محسن 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12275 حقوق بيمه مختلط عزيزي ملك آبادي - رضا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12286 حقوق تجارت الكترونيك مختلط كميلي پور - علي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12284 حقوق تجارت الكترونيك مختلط كميلي پور - علي 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13042 حقوق دريايي مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13046 حقوق دريايي مختلط مظاهري - حسين 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12269 جامعه شناسي حقوق مختلط درخشان هوره - مختار 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12270 جامعه شناسي حقوق مختلط درخشان هوره - مختار 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12271 جامعه شناسي حقوق مختلط درخشان هوره - مختار 40 دوشنبه 19:15 - 17:45 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12256 جامعه شناسي حقوق مختلط درخشان هوره - مختار 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11364 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 15:45 - 14:45 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11367 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11368 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11369 پزشكي قانوني مختلط خزاييلي - محمد 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12275 حقوق بيمه مختلط عزيزي ملك آبادي - رضا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12501 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط صرامي - ميثم 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12119 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط صرامي - ميثم 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12120 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط هنري - امير 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12122 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12121 حقوق مدني 1 (اشخاص وحمايت ازمحجورين ) مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50