دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11238 آشنايي با نثر انگليسي مختلط شجاعي - محمد 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
10336 ادبيات معاصر فارسي مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
10332 اصول و راهكارهاي ترجمه مختلط سلحشور - صمد 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11244 ترجمه متون علوم انساني از انگليسي مختلط سلحشور - صمد 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
10312 خواندن انگليسي پيشرفته مختلط فتوت نيا - زهرا 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11252 خواندن متون رسانه اي و مطبوعاتي مختلط شجاعي - محمد 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
10323 دستور انگليسي پيشرفته مختلط اسماعيلي - پريوش 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11242 فن بيان مختلط اسماعيلي - پريوش 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10374 مباني زبان شناسي مختلط بهارلويي - رويا 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
10309 مهارت هاي شنيداري و گفتاري پيشرفته مختلط اسماعيلي - پريوش 40 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11241 نگارش انگليسي پايه مختلط مهرابي - محمود 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
10339 ويرايش فارسي مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
10379 آشنايي با شعر انگليسي مختلط شجاعي - محمد 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50