دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11060 آيات الاحكام مختلط ترابي - ابراهيم 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11115 اصول فقه 1 مختلط انتشاري نجف آبادي - فاطمه 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11112 اصول فقه 1 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11113 اصول فقه 1 مختلط عقيلي - سيدجلال 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
10378 پليس علمي مختلط حسين زاده - حسين 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14064 پليس علمي مختلط حسين زاده - حسين 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14065 پليس علمي مختلط درخشان هوره - مختار 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14066 پليس علمي مختلط درخشان هوره - مختار 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11091 حقوق اداري 2 مختلط بديحي - مهرداد 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11097 حقوق اداري 2 مختلط - 40 - 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11099 حقوق اداري 2 مختلط - 40 - 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
10373 حقوق اساسي 1 مختلط خسروي فارساني - مسعود 40 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
10376 حقوق اساسي 1 مختلط ايزدي - اميرمحمد 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
10377 حقوق اساسي 1 مختلط ايزدي - اميرمحمد 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11087 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11089 حقوق بين الملل عمومي 2 مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11083 حقوق تجارت (2) شركت ها مختلط خليل زاده - كامران 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11085 حقوق تجارت (2) شركت ها مختلط خليل زاده - كامران 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11129 حقوق تطبيقي مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11131 حقوق تطبيقي مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
10338 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط وحيددستجردي - فاطمه 40 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
10355 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط قاسمي كهريزسنگي - راضيه 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
10356 حقوق جزاي عمومي 1 مختلط خسروي - محمدجواد 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
10590 حقوق جزاي عمومي 2 مختلط كلانتري - حميدرضا 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11108 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط كلانتري - حميدرضا 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11109 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط كلانتري - حميدرضا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11103 حقوق جزاي عمومي 3 مختلط كلانتري - حميدرضا 40 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13046 حقوق دريائي مختلط مظاهري - حسين 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13042 حقوق دريائي مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12020 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12012 حقوق سازمانهاي بين المللي مختلط نجفي - فيروز 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11124 حقوق كار مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11127 حقوق كار مختلط ابوطالبي نجف آبادي - ميثم 40 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
12134 حقوق مدني (2) اموال و مالكيت مختلط خليل زاده - كامران 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11062 حقوق مدني (3) كليات قراردادها مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11064 حقوق مدني (3) كليات قراردادها مختلط هنري - امير 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12181 حقوق مدني (4) الزامات خارج از قرارداد مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13054 حقوق مدني (4) الزامات خارج از قرارداد مختلط فلاح دوست - ابوالفضل 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13050 حقوق هوائي مختلط مظاهري - حسين 40 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
13053 حقوق هوائي مختلط خواجه - مهسا 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
10407 عربي پيش نياز 1 مختلط پورشمس - اصغر 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
10422 عربي پيش نياز 1 مختلط پورشمس - اصغر 40 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
10403 عربي پيش نياز 1 مختلط پورشمس - اصغر 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11025 عربي پيش نياز 2 مختلط ترابي - ابراهيم 40 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
10324 مقدمه علم حقوق مختلط فلاح دوست - ابوالفضل 40 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
10325 مقدمه علم حقوق مختلط فرزاد - فرهاد 40 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
10311 مقدمه علم حقوق مختلط هنري - امير 40 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
10334 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
10335 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط هنري - امير 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
10331 حقوق مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين مختلط عقيلي - سيدجلال 40 يك شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11078 عربي مختلط پورشمس - اصغر 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11079 عربي مختلط پورشمس - اصغر 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11074 عربي مختلط پورشمس - اصغر 40 يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50