دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12749 آمار و كاربرد آن در مديريت مختلط كريمي ديزيچه - علي 50 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12736 اقتصاد كلان مختلط ميرزائي - محمدرضا 50 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12734 زبان تخصصي بانكداري (1) مختلط عسگرپور - رسول 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12769 مديريت رفتار سازماني مختلط ميرزائي - محمدرضا 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50