دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11026 اصول و مباني مديريت فناوري اطلاعات(جبراني) مختلط نبي الهي - اكبر 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11460 امنيت شبكه پيشرفته مختلط بركتين - بهرنگ 9 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11407 برنامه ريزي منابع سازماني مختلط نبي الهي - اكبر 5 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
10735 تحليل و طراحي سيستمها (جبراني) مختلط اسلامي - غزاله 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10757 تحليل و طراحي سيستمها (جبراني) مختلط اسلامي - غزاله 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11138 شبكه هاي كامپيوتري(جبراني) مختلط بركتين - بهرنگ 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11406 معماري نرم افزار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 5 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11191 مهندسي نرم افزار(جبراني) مختلط اسلامي - غزاله 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11190 مهندسي نرم افزار(جبراني) مختلط سيف زاده - سيدحبيب 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11414 هوش تجاري مختلط نبي الهي - اكبر رستگاري - حميد 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50