دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12078 آزمايشگاه انتقال حرارت مختلط عبداللهي - علي 7 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 14.25
12068 آزمايشگاه انتقال حرارت مختلط عبداللهي - علي 7 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 8.00
14481 آزمايشگاه انتقال حرارت مختلط كلباسي - رسول 7 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 10.00
12077 آزمايشگاه انتقال حرارت مختلط عبداللهي - علي 7 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 12.50
12076 آزمايشگاه انتقال حرارت مختلط عبداللهي - علي 7 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 10.00
12088 آزمايشگاه ترموديناميك مختلط موسوي - سيدحسين 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 8.00
12092 آزمايشگاه ترموديناميك مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 7 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 14.25
12091 آزمايشگاه ترموديناميك مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 7 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 12.50
12090 آزمايشگاه ترموديناميك مختلط موسوي - سيدحسين 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 10.00
12053 آزمايشگاه مكانيك سيالات مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 7 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 12.50
12057 آزمايشگاه مكانيك سيالات مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 10.00
12056 آزمايشگاه مكانيك سيالات مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 8.00
12637 استاتيك مختلط موسوي - سيدحسين 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12632 استاتيك مختلط ايزدي - فرهاد 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12636 استاتيك مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12635 استاتيك مختلط ايزدي - فرهاد 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
11293 برق و كنترل هاي تاسيسات مختلط اميني - علي اصغر 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11299 برق و كنترل هاي تاسيسات مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11298 برق و كنترل هاي تاسيسات مختلط زماني فر - مهران 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11297 برق و كنترل هاي تاسيسات مختلط اميني - علي اصغر 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
13573 پروژه نهايي مختلط اكبري - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13574 پروژه نهايي مختلط موسوي - سيدحسين 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13575 پروژه نهايي مختلط امامي كوپائي - سبحان 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13576 پروژه نهايي مختلط كلباسي - رسول 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13577 پروژه نهايي مختلط كريمي پور - آرش 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13578 پروژه نهايي مختلط افرند - مسعود 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13549 پروژه نهايي مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13562 پروژه نهايي مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13570 پروژه نهايي مختلط ايزدي - فرهاد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13571 پروژه نهايي مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13572 پروژه نهايي مختلط عبداللهي - علي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11860 ترموديناميك (جبراني) مختلط امامي كوپائي - سبحان 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11856 ترموديناميك (جبراني) مختلط افرند - مسعود 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11857 ترموديناميك (جبراني) مختلط افرند - مسعود 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11839 ترموديناميك (جبراني) مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11980 طراحي سيستمهاي تبريد وسردخانه مختلط عبداللهي - علي 20 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11979 طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع و پروژه مختلط كلباسي - رسول 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 1.00 1399/10/16 ساعت 8.50
13081 طراحي و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها مختلط اميني - علي اصغر 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
13077 طراحي و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها مختلط اميني - علي اصغر 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
13512 كارورزي 1 مختلط كريمي پور - آرش 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13513 كارورزي 1 مختلط افرند - مسعود 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13506 كارورزي 1 مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13507 كارورزي 1 مختلط عبداللهي - علي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13508 كارورزي 1 مختلط اكبري - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13509 كارورزي 1 مختلط موسوي - سيدحسين 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13510 كارورزي 1 مختلط امامي كوپائي - سبحان 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13511 كارورزي 1 مختلط كلباسي - رسول 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13500 كارورزي 1 مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13501 كارورزي 1 مختلط فرحناكيان - مسعود 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13502 كارورزي 1 مختلط شاهرجبيان - حمزه 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13503 كارورزي 1 مختلط شيرنشان - عليرضا 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13504 كارورزي 1 مختلط آذري - مسعود 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13505 كارورزي 1 مختلط ايزدي - فرهاد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13494 كارورزي 1 مختلط منتظرالقايم - حميد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13495 كارورزي 1 مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13496 كارورزي 1 مختلط زارع پور - حميد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13497 كارورزي 1 مختلط هاشم زاده - مجيد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13498 كارورزي 1 مختلط نصوحي - رضا 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13499 كارورزي 1 مختلط كلاه دوزان - مجتبي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13488 كارورزي 1 مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13489 كارورزي 1 مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13490 كارورزي 1 مختلط شمسي پور - مجيد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13491 كارورزي 1 مختلط شاهقلي - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13492 كارورزي 1 مختلط وهابي - ميثم 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13493 كارورزي 1 مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13482 كارورزي 1 مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13483 كارورزي 1 مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13484 كارورزي 1 مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13485 كارورزي 1 مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13486 كارورزي 1 مختلط صالحي - مهدي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13487 كارورزي 1 مختلط گله داري - سيدعلي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13477 كارورزي 1 مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13478 كارورزي 1 مختلط حججي نجف آبادي - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13479 كارورزي 1 مختلط كيانپور - احسان 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13480 كارورزي 1 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13481 كارورزي 1 مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13529 كارورزي 2 مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13528 كارورزي 2 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13527 كارورزي 2 مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13526 كارورزي 2 مختلط نصوحي - رضا 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13531 كارورزي 2 مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13530 كارورزي 2 مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13514 كارورزي 2 مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13525 كارورزي 2 مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11394 كنترل پروژه مختلط موسوي - سيد علي 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11385 كنترل پروژه مختلط موسوي - سيد علي 30 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11937 معادلات ديفرانسيل مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11936 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي - محمدرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11933 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14391 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14392 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11931 معادلات ديفرانسيل مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11929 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11928 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11995 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11994 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11939 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11482 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12001 معادلات ديفرانسيل مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12000 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11999 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11996 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11932 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11866 مكانيك سيالات (جبراني) مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11880 مكانيك سيالات (جبراني) مختلط ايزدي - فرهاد 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11881 مكانيك سيالات (جبراني) مختلط حججي نجف آبادي - محمد 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11882 مكانيك سيالات (جبراني) مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13115 مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري مختلط فولادگر - حميدرضا 35 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
13117 مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري مختلط عابدي - محمد 35 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
13118 مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري مختلط طاهري نجف آبادي - ابراهيم 35 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50