دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11706 آزمايشگاه هيدروليك در خودرو مختلط روحاني اصفهاني - احسان 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11707 آزمايشگاه هيدروليك در خودرو مختلط روحاني اصفهاني - احسان 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11705 آزمايشگاه هيدروليك در خودرو مختلط شيرنشان - عليرضا 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13557 پروژه مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13556 پروژه مختلط منتظرالقايم - حميد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13559 پروژه مختلط هاشم زاده - مجيد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13546 پروژه مختلط شمسي پور - مجيد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13561 پروژه مختلط كلاه دوزان - مجتبي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13544 پروژه مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13541 پروژه مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13535 پروژه مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13534 پروژه مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13532 پروژه مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13548 پروژه مختلط وهابي - ميثم 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13542 پروژه مختلط صالحي - مهدي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13545 پروژه مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11887 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14377 رياضيات مهندسي مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11890 رياضيات مهندسي مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11888 رياضيات مهندسي مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11889 رياضيات مهندسي مختلط هنرور - محمدامين 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11879 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11885 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11886 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11378 رياضيات مهندسي مختلط عبداللهي - علي 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11875 رياضيات مهندسي مختلط نقش - عليرضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11876 رياضيات مهندسي مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11877 رياضيات مهندسي مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11878 رياضيات مهندسي مختلط هنرور - محمدامين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11293 كاربرد الكترونيك در خودرو مختلط اميني - علي اصغر 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11297 كاربرد الكترونيك در خودرو مختلط اميني - علي اصغر 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11298 كاربرد الكترونيك در خودرو مختلط زماني فر - مهران 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11299 كاربرد الكترونيك در خودرو مختلط تركي نجف آبادي - محمدحسن 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11683 كارگاه ماشين ابزار زن كلاه دوزان - مجتبي 7 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 12.50
11681 كارگاه ماشين ابزار زن كلاه دوزان - مجتبي 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 8.00
11589 كارگاه ماشين ابزار مرد شاهرجبيان - حمزه 7 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 8.00
11594 كارگاه ماشين ابزار مرد هاشمي بني - مهدي 7 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/11 ساعت 8.00
11593 كارگاه ماشين ابزار مرد عمراني - علي 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/10 ساعت 8.00
11592 كارگاه ماشين ابزار مرد عمراني - علي 7 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/09 ساعت 8.00
11591 كارگاه ماشين ابزار مرد نصوحي - رضا 7 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/10 ساعت 16.00
11684 كارگاه ماشين ابزار زن شاهرجبيان - حمزه 7 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 8.00
11579 كارگاه ماشين ابزار مرد هاشم زاده - مجيد 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 8.00
11596 كارگاه ماشين ابزار مرد هاشمي بني - مهدي 7 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/11 ساعت 16.00
11595 كارگاه ماشين ابزار مرد هاشمي بني - مهدي 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/11 ساعت 12.50
11588 كارگاه ماشين ابزار مرد كلاه دوزان - مجتبي 7 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 8.00
11590 كارگاه ماشين ابزار مرد شاهرجبيان - حمزه 7 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 16.00
13479 كارورزي 1 مختلط كيانپور - احسان 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13478 كارورزي 1 مختلط حججي نجف آبادي - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13477 كارورزي 1 مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13485 كارورزي 1 مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13484 كارورزي 1 مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13483 كارورزي 1 مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13482 كارورزي 1 مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13481 كارورزي 1 مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13480 كارورزي 1 مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13491 كارورزي 1 مختلط شاهقلي - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13490 كارورزي 1 مختلط شمسي پور - مجيد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13489 كارورزي 1 مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13488 كارورزي 1 مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13487 كارورزي 1 مختلط گله داري - سيدعلي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13486 كارورزي 1 مختلط صالحي - مهدي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13497 كارورزي 1 مختلط هاشم زاده - مجيد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13496 كارورزي 1 مختلط زارع پور - حميد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13495 كارورزي 1 مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13494 كارورزي 1 مختلط منتظرالقايم - حميد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13493 كارورزي 1 مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13492 كارورزي 1 مختلط وهابي - ميثم 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13503 كارورزي 1 مختلط شيرنشان - عليرضا 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13502 كارورزي 1 مختلط شاهرجبيان - حمزه 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13501 كارورزي 1 مختلط فرحناكيان - مسعود 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13500 كارورزي 1 مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13499 كارورزي 1 مختلط كلاه دوزان - مجتبي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13498 كارورزي 1 مختلط نصوحي - رضا 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13509 كارورزي 1 مختلط موسوي - سيدحسين 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13508 كارورزي 1 مختلط اكبري - محمد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13507 كارورزي 1 مختلط عبداللهي - علي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13506 كارورزي 1 مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13505 كارورزي 1 مختلط ايزدي - فرهاد 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13504 كارورزي 1 مختلط آذري - مسعود 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13513 كارورزي 1 مختلط افرند - مسعود 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13512 كارورزي 1 مختلط كريمي پور - آرش 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13511 كارورزي 1 مختلط كلباسي - رسول 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
13510 كارورزي 1 مختلط امامي كوپائي - سبحان 3 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
14421 محاسبات عددي مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14420 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14419 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14418 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14417 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12018 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12017 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12027 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12025 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12028 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11483 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12015 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12013 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12024 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12023 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11385 مديريت كسب و كار و بهره وري مختلط موسوي - سيد علي 30 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11394 مديريت كسب و كار و بهره وري مختلط موسوي - سيد علي 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14391 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14392 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11994 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11995 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11996 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11999 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12000 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12001 معادلات ديفرانسيل مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11931 معادلات ديفرانسيل مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11932 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11933 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11936 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي - محمدرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11937 معادلات ديفرانسيل مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11939 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11482 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11928 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11929 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11470 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد منتظري نجف آبادي - مريم 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 10.00
11467 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو زن قلي پوربهرام آبادي - مهسا 7 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 14.25
11476 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد تركي نجف آبادي - محمدحسن 7 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/09 ساعت 12.50
11475 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد تركي نجف آبادي - محمدحسن 7 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/09 ساعت 10.00
11474 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد تركي نجف آبادي - محمدحسن 7 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/09 ساعت 8.00
11472 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد قلي پوربهرام آبادي - مهسا 7 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 8.00
11466 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو زن قلي پوربهرام آبادي - مهسا 7 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/08 ساعت 10.00
11465 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو زن منتظري نجف آبادي - مريم 7 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 12.50
11452 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو زن منتظري نجف آبادي - مريم 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/07 ساعت 8.00
11479 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد اميني - علي اصغر 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/10 ساعت 12.50
11478 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد اميني - علي اصغر 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/10 ساعت 10.00
11477 آزمايشگاه كاربرد الكترونيك در خودرو مرد اميني - علي اصغر 7 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 1399/10/10 ساعت 8.00