دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14412 فرآيندهاي احتمالاتي در هيدرولوژي مختلط سعادت - محسن 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
14408 مدلسازي جريان و كيفيت آبهاي سطحي مختلط بصيرت - شمسا 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14411 مديريت آب شهري مختلط سعادت - محسن 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50