دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14781 رساله (ادامه) مختلط - 25 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14763 روش پژوهش پيشرفته در فيزيولوژي ورزشي مختلط كشاورز - سعيد 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14768 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط زاهدي - حميد 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14850 روشهاي آماري پيشرفته در فيزيولوژي ورزشي مختلط مروي - مهناز 20 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14764 سازگاريهاي تنفسي با فعاليت ورزشي مختلط بنايي بروجني - جمشيد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14851 سازگاريهاي عصبي - عضلاني با فعاليت ورزشي مختلط آذربرزين - مهرداد 20 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14761 سازگاريهاي قلبي - عروقي با فعاليت ورزشي مختلط بنايي بروجني - جمشيد 20 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14853 سازگاريهاي هورموني با فعاليت ورزشي مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14762 سمينار در فيزيولوژي ورزشي مختلط كشاورز - سعيد 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14765 فيزيولوژي ورزشي پيشرفته مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14767 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط زرندي خالدي - مرجان 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
14771 رساله مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00