دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11228 آشنايي با موزه ها مختلط مهكوئي - حجت 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11217 ارتباطات انساني در گردشگري مختلط مهكوئي - حجت 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11210 اسطوره شناسي مختلط ترابي فارساني - سهيلا 40 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11203 تاريخ فرهنگ مختلط وشمه - علي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11213 تاريخ هنر ايران مختلط وشمه - علي 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11221 جغرافياي طبيعي و انساني ايران مختلط عباسي - عليرضا 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11216 روش تحقيق در گردشگري مختلط گندمكار - امير 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11224 زبان انگليسي مختلط هاشمي شهركي - سارا 50 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11201 زبان انگليسي مكاتبات تخصصي مختلط منصوري - سارا 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11205 شناخت صنايع دستي مختلط مهكوئي - حجت 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11202 گردشگري در الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت مختلط مصاحبي پورفرد - مريم 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11209 مديريت بازاريابي و تبليغات گردشگري مختلط قدمي دمابي - بهمن 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11212 مديريت دفاتر خدمات مسافرتي و صدور بليط مختلط مصاحبي پورفرد - مريم 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11226 مديريت و برنامه ريزي فراعت مختلط خادم الحسيني - احمد 50 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11230 بوم شناسي ايران مختلط گندمكار - امير 40 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50