دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12771 آزمايشگاه بافت شناسي جانوري مختلط جمالزائي - پريسا 8 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12767 آزمايشگاه بافت شناسي جانوري مختلط جمالزائي - پريسا 8 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12770 آزمايشگاه بافت شناسي جانوري مختلط جمالزائي - پريسا 8 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14314 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14313 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14312 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14311 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط - 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14318 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط شيرازي - مژگان 8 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14320 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14310 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14317 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط شيرازي - مژگان 8 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14316 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط شيرازي - مژگان 8 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14315 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط - 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12830 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12832 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12831 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12833 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12781 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14319 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار مختلط تقي يار - ثنا 8 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12845 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم مختلط شيرازي - مژگان 8 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12844 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم مختلط شيرازي - مژگان 8 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12783 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم مختلط شيرازي - مژگان 8 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12808 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 مختلط طغياني - شيما 8 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12776 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 مختلط طغياني - شيما 8 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12807 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 مختلط طغياني - شيما 8 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12810 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 مختلط طغياني - شيما 8 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12809 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 مختلط طغياني - شيما 8 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12782 آزمايشگاه زيست شناسي ميكروبي مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12837 آزمايشگاه زيست شناسي ميكروبي مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12838 آزمايشگاه زيست شناسي ميكروبي مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12839 آزمايشگاه زيست شناسي ميكروبي مختلط كياني هرچگاني - معصومه 8 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12795 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12775 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12802 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12801 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12800 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12799 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12798 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12796 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12803 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12804 آزمايشگاه ژنتيك پايه مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12856 آزمايشگاه ژنتيك مولكولي مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12857 آزمايشگاه ژنتيك مولكولي مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12785 آزمايشگاه ژنتيك مولكولي مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12855 آزمايشگاه ژنتيك مولكولي مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12854 آزمايشگاه ژنتيك مولكولي مختلط مهرعلي دستجردي - مريم 8 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12403 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط پرنده خوزاني - نيلوفر 10 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12409 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط صفارتلوري - علي 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12408 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12407 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12396 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط پرنده خوزاني - نيلوفر 10 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12406 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12405 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12404 آزمايشگاه شيمي آلي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12387 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط نوربخش حبيب آبادي - مهدي 12 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12385 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط ابراهيمي - حميدرضا 10 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12386 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط نوربخش حبيب آبادي - مهدي 10 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12361 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط دانش خوراسگاني - مريم 10 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12381 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط دانش خوراسگاني - مريم 10 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12382 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12383 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط ابراهيمي - حميدرضا 10 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12384 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 مختلط ابراهيمي - حميدرضا 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12780 آزمايشگاه مباني جانورشناسي مختلط بازياردهكردي - سعيد 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12827 آزمايشگاه مباني جانورشناسي مختلط بازياردهكردي - سعيد 8 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12850 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12851 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
0.00 1.00 - ساعت 0.00
12852 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12784 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12849 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي جانوري مختلط ايران نژاد نجف آبادي - اكرم 8 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12779 آزمايشگاه مباني گياهشناسي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12823 آزمايشگاه مباني گياهشناسي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12692 آمار زيستي مختلط جعفري - مصطفي 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12693 آمار زيستي مختلط جعفري - مصطفي 35 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12527 آمار زيستي مختلط جعفري - مصطفي 35 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12520 ايمني شناسي مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12655 ايمني شناسي مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12654 ايمني شناسي مختلط شهيدي ريزي - معصومه سادات 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12510 بافت شناسي جانوري مختلط جمالزائي - پريسا 35 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12525 بيوشيمي ساختار مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12688 بيوشيمي ساختار مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12689 بيوشيمي ساختار مختلط جعفري - فريبا 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12516 بيوشيمي فيزيك مختلط جبارزارع - سعيد 35 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13564 بيوشيمي متابوليسم مختلط مظاهري - غلامرضا 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
12517 بيوفيزيك مختلط جبارزارع - سعيد 35 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12631 بيوفيزيك مختلط جبارزارع - سعيد 35 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12630 بيوفيزيك مختلط جبارزارع - سعيد 35 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12509 پروژه كارشناسي مختلط كرماني - شبنم 50 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ* - دانشكده مواد 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12512 تكامل موجودات زنده مختلط نوري ديزيچه - علي 35 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11184 رياضي عمومي 1 مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12518 زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 مختلط باراني بيرانوند - حسين 35 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12634 زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 مختلط باراني بيرانوند - حسين 35 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12633 زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 مختلط باراني بيرانوند - حسين 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
12672 زيست شناسي ميكروبي مختلط اكبري - الهام 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12671 زيست شناسي ميكروبي مختلط اكبري - الهام 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12524 زيست شناسي ميكروبي مختلط اكبري - الهام 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12663 ژنتيك پايه مختلط ابراهيم پوربروجني - شيوا 35 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12664 ژنتيك پايه مختلط ابراهيم پوربروجني - شيوا 35 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12521 ژنتيك پايه مختلط ابراهيم پوربروجني - شيوا 35 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12506 ژنتيك سرطان مختلط كرماني - شبنم 35 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12523 ژنتيك مولكولي مختلط كريمي - نفيسه 35 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
12115 شيمي آلي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12143 شيمي عمومي 1 مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12144 شيمي عمومي 2 مختلط عباس تبارآهنگر - حسين 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14146 فيزيك عمومي 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14141 فيزيك عمومي 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14145 فيزيك عمومي 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14147 فيزيك عمومي 1 مختلط ديريكوند - طاهره 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12126 فيزيك عمومي 2 مختلط ربانيان نجف آبادي - عبدالعلي 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12744 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12743 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12742 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12741 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12748 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12529 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 دوشنبه 15:04 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12747 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12746 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12745 كارگاه آمار زيستي مختلط بيگانه - الهه 12 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12513 مباحثي در ژنتيك مختلط خلج - زهرا 35 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12601 مباحثي در ژنتيك مختلط خلج - زهرا 35 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12602 مباحثي در ژنتيك مختلط خلج - زهرا 35 دوشنبه 14:30 - 12:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12695 مباني بوم شناسي مختلط خاكي - اسداله 35 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12528 مباني بوم شناسي مختلط خاكي - اسداله 35 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:04 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12696 مباني بوم شناسي مختلط خاكي - اسداله 35 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12511 مباني بيوانفورماتيك مختلط باراني بيرانوند - حسين 35 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12591 مباني بيوانفورماتيك مختلط باراني بيرانوند - حسين 35 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12590 مباني بيوانفورماتيك مختلط باراني بيرانوند - حسين 35 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12508 مباني زيست فناوري مختلط كرماني - شبنم 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12526 مباني فيزيولوژي جانوري مختلط مجلسي - مهران 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12690 مباني فيزيولوژي جانوري مختلط مجلسي - مهران 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12691 مباني فيزيولوژي جانوري مختلط مجلسي - مهران 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12752 مباني فيزيولوژي گياهي مختلط اكراميان - سيما 35 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12751 مباني فيزيولوژي گياهي مختلط اكراميان - سيما 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12530 مباني فيزيولوژي گياهي مختلط اكراميان - سيما 35 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12507 مباني مهندسي ژنتيك مختلط كرماني - شبنم 35 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12519 متون تخصصي زيست شناسي سلولي و مولكولي مختلط پورپيرعلي - سميه 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12650 متون تخصصي زيست شناسي سلولي و مولكولي مختلط پورپيرعلي - سميه 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12651 متون تخصصي زيست شناسي سلولي و مولكولي مختلط پورپيرعلي - سميه 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12813 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط مقصودي - الهام 8 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12816 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط مقصودي - الهام 8 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12815 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط مقصودي - الهام 8 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12812 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط مقصودي - الهام 8 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12820 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12821 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12777 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط مقصودي - الهام 8 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12778 آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي مختلط اكبرزاده - ندا 8 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11214 رياضي عمومي 2 مختلط ترابي - مينا 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12515 مباني زيست شناسي تكويني مختلط روزبهاني - شهلا 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
12615 مباني زيست شناسي تكويني مختلط روزبهاني - شهلا 35 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
12607 زيست شناسي سلولي و مولكولي 3 مختلط پورپيرعلي - سميه 35 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12606 زيست شناسي سلولي و مولكولي 3 مختلط پورپيرعلي - سميه 35 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12514 زيست شناسي سلولي و مولكولي 3 مختلط پورپيرعلي - سميه 35 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12522 زيست شناسي پرتوي مختلط شاه زيدي - زينب السادات 35 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
12668 زيست شناسي پرتوي مختلط شاه زيدي - زينب السادات 35 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
12669 زيست شناسي پرتوي مختلط شاه زيدي - زينب السادات 35 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50