دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13669 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي مختلط حاج احمدي - سودابه 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13672 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي مختلط حاج احمدي - سودابه 45 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13666 آشنايي با هنر در تاريخ 1 مختلط فنايي - زهرا 45 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14055 آشنايي با هنر در تاريخ 1 مختلط فنايي - زهرا 45 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13676 آشنايي با هنرهاي سنتي مختلط فدايي - مريم 45 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.00
13675 آشنايي با هنرهاي سنتي مختلط فدايي - مريم 45 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.00
13769 الگوسازي 2 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 20 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13763 الگوسازي 2 مختلط چاوشي نجف آبادي - فاطمه 20 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13765 الگوسازي 2 مختلط جعفرپيشه - مينا 20 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13766 الگوسازي 2 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13768 الگوسازي 2 مختلط چاوشي نجف آبادي - فاطمه 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13774 بررسي آثار طراحان لباس مختلط منتظري نجف آبادي - انيسه 40 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13777 بررسي آثار طراحان لباس مختلط منتظري نجف آبادي - انيسه 60 دوشنبه 17:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 15:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13684 تاريخ پارچه و نساجي مختلط مجابي - سيد علي 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13685 تاريخ پارچه و نساجي مختلط مجابي - سيد علي 20 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13686 تاريخ پارچه و نساجي مختلط مجابي - سيد علي 20 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13776 تاريخ پوشاك ايران مختلط مجابي - سيد علي 45 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13762 تاريخ پوشاك ايران مختلط مجابي - سيد علي 45 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13697 جامعه شناسي هنر مختلط مناني - محمدعلي 45 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
13698 جامعه شناسي هنر مختلط مناني - محمدعلي 45 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
13699 جامعه شناسي هنر مختلط مناني - محمدعلي 45 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14331 دوخت 2 مختلط جعفرپيشه - مينا 20 چهارشنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
چهارشنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
14332 دوخت 2 مختلط چاوشي نجف آبادي - فاطمه 20 چهارشنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
چهارشنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
14333 دوخت 2 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 20 پنج شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
14334 دوخت 2 مختلط چاوشي نجف آبادي - فاطمه 20 پنج شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
14327 دوخت 2 مختلط قنبري شيخ شباني - مرضيه 20 دوشنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
13791 روش تحقيق مختلط رادي - مطهر 45 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13702 روش تحقيق مختلط مجابي - سيد علي 45 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.00
13703 روش تحقيق مختلط رادي - مطهر 45 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
13678 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 يك شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13679 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13680 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13681 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 دوشنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13682 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 دوشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13683 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 سه شنبه 12:00 - 09:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13694 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 سه شنبه 15:30 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13677 شناخت الياف و پارچه مختلط حاج احمدي - سودابه 20 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 8.00
13670 طراحي 2 مختلط محمدي - سمانه 20 سه شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 2.00 - ساعت 0.00
14643 طراحي 2 مختلط محمدي - سمانه 20 سه شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاه هاي هنر ومعماري و شهرسازي 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13752 طراحي لباس 2 مختلط احمدپورمباركه - لاله 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13754 طراحي لباس 2 مختلط احمدپورمباركه - لاله 20 يك شنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13755 طراحي لباس 2 مختلط دانش زاده - سميراء 20 سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13756 طراحي لباس 2 مختلط دانش زاده - سميراء 20 سه شنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13757 طراحي لباس 2 مختلط احمدپورمباركه - لاله 20 چهارشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13688 طراحي لباس مقدماتي مختلط فرهنگ - نسيم 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13689 طراحي لباس مقدماتي مختلط فرهنگ - نسيم 20 دوشنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13690 طراحي لباس مقدماتي مختلط رحيم زاده - بهار 20 چهارشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13691 طراحي لباس مقدماتي مختلط رحيم زاده - بهار 20 يك شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13692 طراحي لباس مقدماتي مختلط فرهنگ - نسيم 20 سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13693 طراحي لباس مقدماتي مختلط فرهنگ - نسيم 20 سه شنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13695 طراحي لباس مقدماتي مختلط رحيم زاده - بهار 20 چهارشنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13687 طراحي لباس مقدماتي مختلط رحيم زاده - بهار 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13760 عفاف و حجاب مختلط رحيميان دستجردي - محسن 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
13761 عفاف و حجاب مختلط رحيميان دستجردي - محسن 45 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
13662 مباني هنرهاي تجسمي 1 مختلط نصر اصفهاني - سميرا 20 سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13663 مباني هنرهاي تجسمي 1 مختلط نصر اصفهاني - سميرا 20 سه شنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13664 مباني هنرهاي تجسمي 1 مختلط نصر اصفهاني - سميرا 20 چهارشنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13661 مباني هنرهاي تجسمي 1 مختلط نصر اصفهاني - سميرا 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14170 مديريت توليد مختلط حاج احمدي - سودابه 60 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.00
14644 مديريت توليد مختلط حاج احمدي - سودابه 60 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.00
13784 نمادشناسي مختلط فدايي - مريم 45 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13786 نمادشناسي مختلط فدايي - مريم 45 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13787 نمادشناسي مختلط فدايي - مريم 45 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13788 نمادشناسي مختلط فدايي - مريم 45 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13789 نمادشناسي مختلط فدايي - مريم 45 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13790 نمادشناسي مختلط فدايي - مريم 45 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14390 هنر و تمدن اسلامي 1 مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 60 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14365 هنر و تمدن اسلامي 1 مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 45 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14384 هنر و تمدن اسلامي 1 مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14386 هنر و تمدن اسلامي 1 مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14382 هنر و تمدن اسلامي 1 مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14388 هنر و تمدن اسلامي 1 مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 60 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13667 آشنايي با هنرهاي معاصر مختلط تركي باغبادراني - معصومه 45 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.00
13668 آشنايي با هنرهاي معاصر مختلط تركي باغبادراني - معصومه 45 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.00
13745 كاربرد رايانه در طراحي لباس مختلط رادي نجف آبادي - محمدامين 20 سه شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
سه شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
13772 كاربرد رايانه در طراحي لباس مختلط رادي نجف آبادي - محمدامين 20 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13773 كاربرد رايانه در طراحي لباس مختلط رادي نجف آبادي - محمدامين 20 يك شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
13775 كاربرد رايانه در طراحي لباس مختلط رادي نجف آبادي - محمدامين 20 سه شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00