دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11798 پايان نامه (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 4.00 - ساعت 0.00
11796 پدافند غيرعامل و نقش پرستار در آن مختلط جوزي نجف آبادي - مينا 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 0.50 0.00 1399/11/01 ساعت 8.50
11793 پرستاري از اختلالات و بيماريهاي مزمن داخلي جراحي مختلط يزداني - فريدخت سلماني پايين دروازه - فاطمه اباذري - پروانه آذربرزين - مهرداد 15 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.50 1.50 1399/10/20 ساعت 13.50
11795 روشهاي آموزش به مددجو مختلط جوزي نجف آبادي - مينا اباذري - پروانه 15 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.50 1399/10/27 ساعت 13.50
11794 مراقبتهاي تسكيني و نقش پرستار در آن مختلط مقيميان بروجني - مريم جوزي نجف آبادي - مينا 15 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 0.50 0.50 1399/10/29 ساعت 10.50
11792 پرستاري انكولوژي مختلط يزداني - فريدخت 15 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 0.50 1.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11797 كارگاه ارتقاي كيفيت خدمات و حاكميت باليني مختلط آذربرزين - مهرداد 15 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00