دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14804 آلودگي هوا مختلط ملازاده - نسترن 20 دوشنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14803 ارزيابي توان سرزمين مختلط جعفري - ميثم 20 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14784 اقتصاد منابع طبيعي مختلط سيكارودي - دل آرام 20 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14799 اكوتوريسم مختلط پيكان پور فرد - پروانه 20 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14786 بوم شناسي عمومي مختلط صفدري دهقي - رضوان 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14795 توسعه پايدار و محيط زيست مختلط كوشافر - محمد 20 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14794 حفاظت آب و خاك مختلط خاكي - اسداله 20 سه شنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده مواد
سه شنبه 15:04 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14802 زيست شناسي حفاظت مختلط نوري ديزيچه - علي 20 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14798 زيست شناسي حيات وحش مختلط باراني بيرانوند - حسين 20 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/25 ساعت 10.50
14789 ژئومرفولوژي مختلط عباسي - عليرضا 20 دوشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14791 ژنتيك عمومي مختلط خلج - زهرا 20 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
14783 شناخت منابع طبيعي مختلط اژدري معموره - خاطره 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12125 شيمي عمومي مختلط ابراهيمي - حميدرضا 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14796 شيمي محيط زيست مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 20 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14793 طراحي زون هاي مناطق حفاظت شده مختلط ملازاده - نسترن 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14790 كارتوگرافي مختلط جعفري - ميثم 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14801 كارورزي 1 (مهارت ورزي 1) مختلط امين شرعي - فرهام 20 - 0.00 3.00 - ساعت 10.50
14805 گياه شناسي ميداني مختلط اكراميان - سيما 20 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده مواد
1.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14792 مباني علوم محيط زيست مختلط صفدري دهقي - رضوان 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14806 مديريت پسماند مختلط امين شرعي - فرهام 20 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14800 مديريت حيات وحش مختلط نوري ديزيچه - علي 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 10.50
14788 مديريت و طرح ريزي مناطق حفاظت شده مختلط ملازاده - نسترن 20 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
1.00 1.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14785 مناطق حفاظت شده مختلط صفدري دهقي - رضوان 20 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14787 هيدرولوژي عمومي مختلط اژدري معموره - خاطره 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14797 مباني سنجش از دور مختلط جعفري - ميثم 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50